O fakulteti

Pravni akti in obrazci

Delovanje in organizacija fakultete je urejeno s pravnimi akti na ravni države, univerze in fakultete. Za zaposlene so prav tako na voljo različni obrazci za potrebe dela na fakulteti.

Aktualno

Language and subject learning – hand in hand!

Obvladam računalništvo

VPIS V VIŠJI LETNIK in DODATNO LETO

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Pravni akti Univerze v Ljubljani

Predpisi, Statut UL in pravilniki
Pravilnik o sobotnem letu in drugih odsotnostih delavcev zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, datum objave 14. 9. 2021
Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Organizacija in delovanje Pedagoške fakultete

Pravila o organizaciji in delovanju UL PEF
Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani
Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o pečatih UL PEF

Pravilnik o volitvah UL PEF

Pravilnik o prepovedi kajenja in ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc na delovnem mestu

Varstvo pri delu – požarna varnost

Parkirni red UL PEF

Navodila o naročanju blaga, storitev in gradenj na Univerzi v Ljubljani (objavljno dne 3. 2. 2023)

Računovodska pravila UL PEF

Poslovnik UO PEF
Poslovnik senata PEF
Poslovnik komisij senata PEF
Poslovnik Komisije za praktično usposabljanje študentov PEF
Poslovnik o delu Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije

Pravilnik o delovanju Komisije za etiko UL PEF

Navodila o obveznem vpisu prejete poslovne pošte v evidenčni sistem UL PEF
Pravilnik alumni UL PEF
Čistopis Pravilnika o sistemu tutorstva UL PEF
Poslovnik Komisije za tutorstvo UL PEF

Varstvo osebnih podatkov na UL PEF

Obvestilo o izvajanju videonadzora v prostorih UL PEF
Katalog zbirk osebnih podatkov UL PEF
Organizacijski sklep o vzpostavitvi in vodenju evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov UL PEF

Kakovost

Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL
Pravilnik o študentski anketi (UL)
Navodila za spodbujanje kakovosti na področju dela s študenti 

Habilitacije

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL, Navodila za izvajanje (tehnična navodila), Priloge k Merilom UL PEF sprejete na Senatu UL PEF  dne 17.12.2020, potrjene na Senatu UL 30.3.2021 veljajo od 2.4.2021 in spremembe Prilog k Merilom UL PEF potrjene na Senatu UL 21.9.2021, veljajo od 23.9.2021 (povezava do UL strani)

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UPB št. 5 z dne 22.11.2022 (veljajo od 9.12.2022)

Raziskovalno in umetniško delo

Pravilnik o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziksovalnega in umetniškega dela zaposlenih

Študij

Študijski red Univerze v Ljubljani
Pravilnik o študiju prve in druge stopnje – UPB
Pravilnik o doktorskem študiju UL PEF
Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL
Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani
Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UL PEF

Splošni pogoji plačevanja šolnin na UL PEF (čistopis 4.7.2014)
Pravilnik o pogojih in načinih izvedbe delov študijskega programa na terenu
Merila in pogoji za imenovanje demonstratorjev
Pravila za delo z računalniško opremo v avli 1. nadstropja
Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2

Načrt integritete in kodeks ravnanja zaposlenih na UL PEF

Načrt integritete UL
Eticni_Kodeks_UL
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Kodeks ravnanja delavcev UL PEF
Uredba o omejitvah in dolžnostih JU v zvezi s sprejemanjem daril
Obrazec za prijavo prejetega darila

Založniška dejavnost

Pravilnik založniške dejavnosti

  • Obrazec za prijavo publikacije (PRAZEN LINK)
  • Izračun stroškov posamezne publikacije (Elementi kalkulacije) (MANJKA DATOTEKA)

Normativi za izračun stroškov posamezne publikacije
Obrazec Nalog za izplačila avtorskih honorarjev
Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu (PDF)
Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu (DOCX)

Knjižnica

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice UL PEF
Pravilnik knjižnic UL

Nagrade

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad za študente PEF
Pravilnik o podeljevanju Ferbarjevih nagrad za študente PEF

Cenik

Cenik storitev za študente UL za tekoče študijsko leto [ cenik UL ]
ARHIV – cenik storitev preteklih študijskih let [ arhiv UL ]

Ostalo

Popolna prepoved kajenja na UL PEF

Obrazci za študente in zaposlene

Bodi na tekočem