Alt
O fakulteti

Pravni akti in obrazci

Delovanje in organizacija fakultete je urejeno s pravnimi akti na ravni države, univerze in fakultete. Za zaposlene so prav tako na voljo različni obrazci za potrebe dela na fakulteti.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Pravni akti Univerze v Ljubljani

Predpisi, Statut UL in pravilniki
Pravilnik o sobotnem letu in drugih odsotnostih delavcev zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, datum objave 14. 9. 2021
Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Organizacija in delovanje Pedagoške fakultete

Pravila o organizaciji in delovanju UL PEF
Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani
Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o pečatih UL PEF

Pravilnik o volitvah UL PEF

Pravilnik o prepovedi kajenja in ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc na delovnem mestu

Varstvo pri delu – požarna varnost

Parkirni red UL PEF
Interna pravila za izvajanje navodil za izvedbo postopkov javnega naročanja na UL PEF

Računovodska pravila UL PEF

Poslovnik UO PEF
Poslovnik senata PEF
Poslovnik komisij senata PEF
Poslovnik Komisije za praktično usposabljanje študentov PEF
Poslovnik o delu Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije

Pravilnik o delovanju Komisije za etiko UL PEF

Navodila o obveznem vpisu prejete poslovne pošte v evidenčni sistem UL PEF
Pravilnik alumni UL PEF
Čistopis Pravilnika o sistemu tutorstva UL PEF
Poslovnik Komisije za tutorstvo UL PEF

Varstvo osebnih podatkov na UL PEF

Katalog zbirk osebnih podatkov UL PEF
Organizacijski sklep o vzpostavitvi in vodenju evidence dejavnsoti obdelave osebnih podatkov UL PEF

Kakovost

Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL
Pravilnik o študentski anketi (UL)
Navodila za spodbujanje kakovosti na področju dela s študenti 

Habilitacije

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL, Navodila za izvajanje (tehnična navodila), Priloge k Merilom UL PEF sprejete na Senatu UL PEF  dne 17.12.2020, potrjene na Senatu UL 30.3.2021 veljajo od 2.4.2021 in spremembe Prilog k Merilom UL PEF potrjene na Senatu UL 21.9.2021, veljajo od 23.9.2021 (povezava do UL strani)

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UPB št. 5 z dne 22.11.2022 (veljajo od 9.12.2022)

Raziskovalno in umetniško delo

Pravilnik o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziksovalnega in umetniškega dela zaposlenih

Študij

Študijski red Univerze v Ljubljani
Pravilnik o študiju prve in druge stopnje
Sprememba Pravilnika o študiju prve in druge stopnje (velja od 27.10.2022)
Pravilnik o doktorskem študiju UL PEF
Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UL (NAVODILA za oddajo VLOGE UL PEF)
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL
Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani
Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UL PEF

Splošni pogoji plačevanja šolnin na UL PEF (čistopis 4.7.2014)
Pravilnik o pogojih in načinih izvedbe delov študijskega programa na terenu
Merila in pogoji za imenovanje demonstratorjev
Pravila za delo z računalniško opremo v avli 1. nadstropja
Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2

Načrt integritete in kodeks ravnanja zaposlenih na UL PEF

Načrt integritete UL
Eticni_Kodeks_UL
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Kodeks ravnanja delavcev UL PEF
Uredba o omejitvah in dolžnostih JU v zvezi s sprejemanjem daril
Obrazec za prijavo prejetega darila

Založniška dejavnost

Pravilnik založniške dejavnosti

  • Obrazec za prijavo publikacije (PRAZEN LINK)
  • Izračun stroškov posamezne publikacije (Elementi kalkulacije) (MANJKA DATOTEKA)

Normativi za izračun stroškov posamezne publikacije
Obrazec Nalog za izplačila avtorskih honorarjev
Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu (PDF)
Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu (DOCX)

Knjižnica

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice UL PEF
Pravilnik knjižnic UL

Nagrade

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad za študente PEF
Pravilnik o podeljevanju Ferbarjevih nagrad za študente PEF

Cenik

Cenik storitev za študente UL za tekoče študijsko leto [ cenik UL ]
ARHIV – cenik storitev preteklih študijskih let [ arhiv UL ]

Ostalo

Popolna prepoved kajenja na UL PEF

Obrazci za študente in zaposlene

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem