Študij

Diferencialni izpiti

Kandidati, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Pedagoške fakultete iz drugih strokovnih področjih, morajo pred vpisom zaprositi za določitev obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo od 01. 7. 2024 do 1. 9. 2024 (razen za programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika ter Logopedija in surdopedagogika od 15. 12. 2024 do 15. 1. 2025).

Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala.

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov:

Pedagoška fakulteta,

Referat za podiplomski študij,

Kardeljeva ploščad 16,

1000 Ljubljana

s pripisom: “PRIJAVA ZA DOLOČITEV OBVEZNOSTI, BISTVENIH ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA”

Pomembno:

Če natisnjeni obrazec prijave za vpis ne bo prispel tudi po navadni pošti, elektronske prijave ne bomo upoštevali. Prav tako ne bomo upoštevali prijave, ki bo poslana samo po navadni pošti in ne bo elektronsko oddana.

Obvezna dokazila:

  • notarsko ali upravno overjena kopija listine diplome;
  • predmetnik študijskega programa, ki so ga zaključili;
  • potrdilo o izpitih (original oz. notarsko ali upravno overjena kopija);
  • potrdilo o morebitnih izkušnjah s področja, kamor se nameravajo vpisati.

Diplomantom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dokazil o opravljenih izpitih, predmetniku in diplomi ni potrebno prilagati. Podatke bomo pridobili iz lastnih evidenc.

Postopek je namenjen le kandidatom, ki imajo predhodno izobrazbo pridobljeno v Sloveniji.
Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju se morajo prijaviti na Razpis za vpis v visoko šolstvo
. Informacije v zvezi s tem najdete na https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski

Komisija za podiplomski študij 2. stopnje je na seji dne 14. 03. 2013 sprejela naslednji SKLEP: Izdaja sklepa o določitvi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na drugostopenjskih magistrskih študijskih programih, se kandidatom na podlagi sklepa Upravnega odbora Pef UL z dne 31. 01. 2013 zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za tekoče študijsko leto.

Seznam oddelčnih koordinatorjev 2. stopenjskih študijskih programov

Postopek prijave na diferencialne izpite

Kandidat se na diferencialne izpite, katerih roki so določeni in v naprej objavljeni, prijavi v informacijskem sistemu VIS oziroma se z nosilcem predmeta dogovori o roku opravljanja izpita.

Postopek prijave na diferencialne izpite za vpis v drugostopenjske študijske programe

Roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v drugostopenjske študijske programe so lahko:

–    določeni in v naprej objavljeni,
–    kandidat in izpraševalec se sporazumno dogovorita o roku opravljanja izpita.

Postopek prijave na diferencialne izpite, katerih roki so določeni in v naprej objavljeni

Kandidat se na diferencialne izpite, katerih roki so določeni in v naprej objavljeni, prijavi v informacijskem sistemu VIS.

Rok za prijavljanje na diferencialne izpite se začne 30 dni pred začetkom izpitnega roka in se konča 5 dni pred izpitnim rokom. Če kandidat prijavljenega diferencialnega izpita ne namerava opravljati, se odjavi najkasneje 1 dan pred datumom izpitnega roka, in sicer do 12. ure oz. poldneva.

Po končanem izpitu nosilec predmeta oceno vnese v informacijski sistem VIS.

Po opravljanju izpita oz. po vnosu ocene referat izda kandidatu račun za plačilo opravljanja diferencialnega izpita.

Postopek prijave na diferencialne izpite v primeru, ko se kandidat in spraševalec sporazumno dogovorita o roku opravljanja izpita

Kandidat po dogovoru z nosilcem predmeta pristopi k izpitu.

Po končanem izpitu nosilec predmeta oceno vnese v informacijski sistem VIS (individualni vnos ocene).

Po vnosu ocene referat izda kandidatu račun za plačilo opravljanja diferencialnega izpita.

Literatura

Bodi na tekočem