Študij

Vpis

Na tem mestu najdete informacije o informativnih dnevih, razpisu za vpis, vpisnem postopku, vpisu v višji letnik in ostalih informacijah, ki se tičejo vpisa.

 

 

 

 

 

 

 

Kognitivna znanost

Informativni dnevi za študijsko leto 24/25

Vabilo k prijavi na mednarodno šolo Utelešenega kritičnega mišljenja in razumevanja

Konferenca “Kognitivna znanost”

Izpostavljeno

Skupna študentska konferenca

Interdisciplinarno srečanje študentov kognitivne znanosti iz vseh članic konzorcija MEi:CogSci

Razpis za vpis

Razpis za vpis je ponavadi objavljen v začetku poletnega semestra.

Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 24/25

Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2024/2025” (podrobno sledite navodilom!).

Opozorilo! Nekateri datumi prijavno-vpisnega postopka so v primerjavi s preteklimi leti spremenjeni.

 • Rok za prijavo: 3. 6. 2024
 • Izbirni izpit: V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 21. 6. 2024, predvidoma na daljavo.
 • Rok za izpolnjevanje vpisnih pogojev in oddajo dokazil (npr. rok, do katerega mora kandidat oddati potrdilo o diplomi, če do roka za prijavo še ni diplomiral): 13. 9. 2024

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov – prijave, oddane do 3. 6. 2024, ki bodo na dan 13. 9. 2024 izpolnjevali vse pogoje za vpis.

Več o študiju najdete tukaj.

Informativni dnevi (za št. l. 24/25)

Vabljeni na informativna dneva magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivna znanost – interdisciplinarno raziskovanje duševnosti, ki združuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, filozofijo in umetno inteligenco. Glavni del predstavitve bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete (koordinatorica študija) in je del mednarodnega programa MEi:CogSci, ki poteka na štirih evropskih univerzah.

Predavatelji in študenti kognitivne znanosti vam bodo na voljo za vprašanja povezana s študijem in področjem kognitivne znanosti.

Informativna dneva bosta potekala ob naslednjih terminih:

 • 8. 5. 2024 ob 16.00 (lokacija: Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16)
 • 22. 5. 2024 ob 16.00 (lokacija: Center za kognitivno znanost UL PeF, Vegova 4, Velika predavalnica; glej zemljevid).

Programski svet študija Kognitivna znanost

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po prejšnjih predpisih v RS ali tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
 • povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

Izbirni izpit (za št. l. 24/25)

Potek

V primeru omejitve vpisa bo izveden izbirni izpit. Kandidati bodo vabilo k izbirnemu izpitu prejeli po elektronski pošti. Izbirni izpit bo potekal na daljavo, 21. 6. 2024, predvidoma na daljavo.

Na izbirnem izpitu bosta na voljo dve esejski vprašanji, povezani z izpitno literaturo, in logično-miselni izziv. Kandidati bodo izbrali esejsko vprašanje, na katerega želijo odgovarjati (70 % ocene), in rešili logično-miselni izziv (30 % ocene).

Izbirni izpit je sestavljen tako, da ne bo preferiral določenega disciplinarnega predznanja. Trajal bo 90 minut, dolžina eseja pa naj bo 700-1000 besed.

Izpitna literatura

Izpitna literatura bo objavljena naknadno.

Ocenjevanje

Ocenjevalo se bo sposobnost argumentacije, razumevanja in povezovanja konceptov ter ustreznost jezikovnega izražanja. Izpite bo ocenila izpitna komisija, ki jo je imenoval programski svet skupnega interdisciplinarnega študijskega programa Kognitivna znanost.

Nadaljnje informacije

Nekatere odgovore in dodatne informacije najdete na dnu strani v rubriki pogosta vprašanja.

Motivacijsko pismo

Kandidati za program Kognitivna znanost prijavi za vpis priložijo tudi motivacijsko pismo (kratek oris strokovne poti, razlogi za zanimanje za Kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija) s kratko biografijo in morebitno bibliografijo.

Skupno srečanje

Sredi septembra bomo vse kandidate povabili na skupno srečanje, kjer bomo podali informacije o stanju, številu prijavljenih in nadaljnjih postopkih. O datumu skupnega srečanja bomo kandidate obvestili po e-pošti.

Kontakti in vprašanja

Če želite več informacij o študiju, se lahko o tem pogovorite osebno v sklopu informativnih dni ali na govorilnih urah Tomaja Strleta ali Urbana Kordeša.

Vsa vprašanja formalne narave naslovite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete: referat@pef.uni-lj.si.

Z vsebinskimi vprašanji se obrnite na kognitivna@pef.uni-lj.si (če je le mogoče, obiščite informativne dneve).

Kontakt študentov kognitivne znanosti, na katere lahko naslovite tudi vprašanja glede študija (glede formalnih postopkov se obrnite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete): info.cogsci.lj@gmail.com.

Cena študija

Študij je reden. Študentom, ki so končali prvostopenjski bolonjski program, študij financira država. Za ostale študente, ki imajo pridobljeno enakovredno (»stara« diploma, druga stopnja) ali višjo stopnjo izobrazbe, pa je študij plačljiv (za ceno glej Cenik šolnin UL).

Vpis v višji letnik in dodatno leto

Splošen pogoj za napredovanje iz prvega v drugi letnik je pridobitev najmanj 50 kreditnih točk. Če študent ne doseže zahtevanih kreditnih točk, se lahko vpiše v višji letnik v skladu z določbami Statuta UL. Za informacije glede prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami se študent obrne na referat UL PeF.

Za vpis v dodatno leto ni posebnih pogojev glede KT. Za informacije o vpisu glej spletno stran UL PeF. Glejte tudi Statut UL in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL glede določb o prekinitvi študija in s tem povezanih morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela.

Ponovni vpis v prvi letnik

Študent lahko ponavlja letnik, če doseže vsaj polovico vseh zahtevanih kreditnih točk (30 KT).

Status študenta in morebitna podaljšanja

Vse informacije lahko pridobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete.

Vse obrazce, nadaljnja navodila, roke in informacije najdete na straneh Pedagoške fakultete oz. dobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentom se lahko v skladu s Statutom UL, Študijskim redom UL in notranjim aktom, ki ureja postopek in merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavajo obveznosti, ki so bile opravljene v predhodnem izobraževanju doma in v tujini, kar vključuje tudi znanje, pridobljeno v neformalnem izobraževanju, obštudijske dejavnosti ter praktično usposabljanje, opravljeno doma in v tujini.

O vlogah odloča, na predlog Programskega sveta tega študijskega programa, Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF oziroma Komisija za priznavanje neformalnega izobraževanja UL PEF oziroma dekan, kadar gre za priznavanje posameznih obveznosti opravljenih v okviru mobilnosti.

Prizna se lahko največ 60 kreditnih točk znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa, pri čemer se ne more priznati: semester izmenjave (30 kreditnih točk), Magistrski seminar (5 kreditnih točk) in Magistrsko delo (25 kreditnih točk).

Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi med študijskimi programi so v skladu z veljavno zakonodajo mogoči, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • razpisana vpisna mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) za posamezno študijsko leto,
 • s strani kandidata izpolnjeni pogoji za vpis v začetni (prvi) letnik tega študijskega programa,
 • primerljivost kompetenc oziroma učnih izidov kandidatovega študijskega programa in tega študijskega programa,
 • če se po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz kandidatovega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete tega študijskega programa,
 • če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v drugi letnik tega študijskega programa.

Pri prehodu se lahko priznavajo (1) primerljive študijske obveznosti, ki jih je kandidat opravil v prvem študijskem programu in (2) neformalno pridobljena primerljiva znanja. Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.

Prijavo za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve UL PEF, na predlog programskega sveta. Komisija preveri, ali so izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji za nadaljevanje študija v tem študijskem programu. V primeru pozitivne odločitve komisija v sklepu opredeli obseg priznanega znanja iz predhodnega izobraževanja in skladno z akreditiranim študijskim programom določi obveznosti ter pogoje za dokončanje študija.

 

Pogosta vprašanja

V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ. Za vprašanja povezana s priznavanjem izobraževanja se kandidati lahko obrnejo na pooblaščeno osebo ga. Nino Kos (nina.kos@pef.uni-lj.si) oz. referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete.

Študij je dokaj zahteven, še posebej 1. letnik. Večina predmetov se izvaja v obliki predavanj, seminarjev in vaj – na nekaterih je prisotnost obvezna (glede obvezne prisotnosti se študent obrne na posameznega izvajalca). Upoštevati morate tudi, da je tekom študija predvidena mobilnost (predvidoma v 3. semestru), ki pomeni, da morate 30 kreditnih točk pridobiti na eni od tujih univerz, članic konzorcija MEi:CogSci. Za zaposlene je izpolnjevanje obveznosti študijskega programa gotovo zelo zahtevno, vseeno pa izkušnje preteklih generaciji kažejo, da ni nemogoče.

Motivacijsko pismo naj vsebuje kratko biografijo s spiskom morebitnih objav in oris vaše strokovne poti. Predvsem pa nas zanimajo vaši razlogi za odločitev za kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija, itd.

Motivacijsko pismo nam bo zelo pomagalo pri določanju izbirnih predmetov in bo pomembna informacija o strukturi študentov v letniku. Pismo je lahko kratko in preprosto, samo da vsebuje vse zgornje elemente.

Pogoj za napredovanje v 2. letnik študija je doseženih 50 ECTS. Za ponavljanje letnika mora študent ali študentka opraviti vsaj 50 % obveznosti oziroma 30 ECTS obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja.

Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
 • povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

Vsak študent mora preživeti en semester izven UL (predvidoma 3. semester) – na eni izmed partnerskih univerz, članic konzorcija MEi:CogSci. Študenti so med partnerske univerze razporejeni glede na svoje raziskovalne preference in obstoječe možnosti.

Med partnerskimi univerzami študija MEi:CogSci so vzpostavljene bilateralne pogodbe za izmenjvao Erasmus+. Poleg tega se univerze vsako leto prijavijo za podporo izmenjave študentov preko CEEPUS mreže (število možnih izmenjav preko CEEPUS mreže se lahko spreminja iz leta v leto in je omejeno), ki je namenjena študentom, ki do Erasmus+ štipendij niso upravičeni. Čeprav vsakega študenta poskusimo podpreti s štipendijo, Univerza v Ljubljani ne more kriti celotnih stroškov semestra izmenjave.

Bodi na tekočem