Študij

Izmenjava

Tukaj najdete vse informacije v zvezi z obvezno izmenjavo skupnega programa Kognitivna znanost.

Kognitivna znanost

Informativni dnevi za študijsko leto 24/25

Vabilo k prijavi na mednarodno šolo Utelešenega kritičnega mišljenja in razumevanja

Konferenca “Kognitivna znanost”

Izpostavljeno

Razpisani raziskovalni projekti članic konzorcija MEi:CogSci

Na splošno o izmenjavi

Program je del meduniverzitetnega srednjeevropskega študijskega programa skupne diplome (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science – MEi:CogSci), ki zahteva obvezno mobilnost študentov. Vsak študent se mora zato za en semester vključiti v študij ene od univerz, članic konzorcija MEi:CogSci, kjer opravi 30 ECTS študijskih obveznosti. Študent univerzo izmenjave izbere glede na svoje raziskovalne preference in dane možnosti.

Izmenjava je organizirana v tretjem semestru študija, ki je tematsko orientiran: študenti si izberejo temo s področja kognitivne znanosti, ki jo raziskujejo z interdisciplinarne perspektive. Izberejo si tisto članico mednarodnega konzorcija, ki omogoča najbolj kvaliteten študij izbrane teme. Študenti imajo možnost podaljšanja izmenjave – npr. v primeru, da imajo na partnerski univerzi opravljajo magistrsko raziskavo pod mentorjem te univerze.

Učne enote v tretjem semestru so zaradi zagotavljanja mobilnosti načrtovane v angleškem jeziku.

Med univerzami študija MEi:CogSci so vzpostavljene Erasmus+ pogodbe, tako da lahko vsak študent, ki je upravičen do Erasmus+ štipendije, le to pridobi za semester izmenjave. Poleg tega se univerze vsako leto prijavijo za podporo izmenjave študentov preko CEEPUS mreže (število izmenjav preko CEEPUS mreže se lahko spreminja iz leta v leto in je omejeno), ki je namenjena študentom, ki do Erasmus+ štipendij niso upravičeni. Čeprav vsakega študenta poskusimo podpreti s štipendijo, Univerza v Ljubljani ne more kriti celotnih stroškov semestra izmenjave.

Osnovna struktura semestra izmenjave

 • Trendi v kognitivni znanosti (obvezni modul, 10 KT; modul se na partnerskih univerzah izvaja v obliki različnih specifičnih predmetov)
 • Raziskovalni projekt (10 KT / 15 KT / 20 KT)
 • Izbirni predmeti s širšega področja kognitivne znanosti (0-10 KT)

Seznam raziskovalnih tem, ki jih ponujajo univerze konzorcija MEi:CogSci, in kontakti potencialnih mentorjev raziskovalnega dela so navedeni tukaj. Študenti se lahko v dogovoru z lokalnimi koordinatorji gostujočih univerz za raziskovalne projekte dogovorijo tudi izven “ponudbe”, ki je navedena na omenjeni spletni strani.

Kontakti lokalnih koordinatorjev gostujočih univerz so navedeni na koncu te strani. Študenti lahko kontaktirajo koordinatorje z vprašanji glede postopkov na gostujočih univerzah.

Roki, vezani na zaključevanje mobilnostnega semestra

Vse obveznosti mobilnostnega semestra (predmeti, projekt) morajo biti končane:

Za točne roke, glejte spletne strani gostujočih inštitucij. Študenti se morajo držati navedenih rokov, če želijo zaključiti obvezen mobilnostni semester in s tem opraviti del obveznosti, ki je nujen za pridobitev skupne diplome.

Izbira univerze za izmenjavo – interna MEi:CogSci prijava

Rok za prijavo: do konca leta v tekočem študijskem letu, do 23:59

Koordinator programa študentom sredi decembra po e-pošti posreduje povezavo do spletnega obrazca, na katerem študenti navedejo svoja zanimanja in želje glede partnerskih univerz, na katerih bi želeli opravljati mobilnostni semester. Zaradi omejitve prostih mest na posamezni partnerski univerzi, program MEi:CogSci ne zagotavlja, da bodo lahko študenti mobilnostni semester opravili na želeni univerzi.

Študenti, ki izmenjavo opravljajo po prvem letu študija imajo pri razporeditvi na partnerske univerze prednost pred študenti, ki izmenjavo opravljajo kasneje (npr. pred študenti, ki se na izmenjavo prijavljajo ponovno). Nadalje, študenti, ki se na izmenjavo ne prijavljajo kot prvič vpisani v prvi letnik študijskega programa, morajo do konca oktobra tekočega študijskega leta sami poskrbeti, da bodo dodani na e-listo za obveščanje o zadevah, ki se tičejo MEi:CogSci izmenjave (s tem so mišljene zadeve, ki se tičejo internih MEi:CogSci postopkov, ne Erasmus+ postopkov) – za to zaprosijo s sporočilom na toma.strle@pef.uni-lj.si.

Erasmus+ izmenjava

Vse obrazce in informacije, povezane z Erasmus+ izmenjavo najdete na spletni strani Pedagoške fakultete.

Za vse zadeve v zvezi z Erasmus+ se študentje obrnejo na Pisarno za raziskave in mednarodno sodelovanje Pedagoške fakultete, mednarodna@pef.uni-lj.si.

Vsak študent mora na eni izmed partnerskih univerz konzorcija MEi:CogSci opraviti 30 KT obveznosti, da lahko pridobi skupno diplomo. Pogoj za opravičitev opravljanja izmenjave (in štipendije) preko Erasmus+ sheme je naslednji: Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti na Erasmus+ izmenjavi IN morajo biti na matični instituciji tudi priznane, znaša 20 KT na semester. Kreditne točke morajo biti priznane tudi na domači instituciji, da upravičijo izmenjavo Erasmus+.

Zaradi strukture predmetnika drugega letnika študijskega programa študenti v dveh semestrih izmenjave ne morejo pridobiti 40 KT (tj., 40 KT matična inštitucija ne more priznati) in tako ne morejo podaljšati izmenjave za cel drugi semester. Študenti lahko izmenjavo podaljšajo le za namene priprave magistrske naloge in pridobijo dodatne tri mesece Erasmus sofinanciranja (pod pogojem, da univerza lahko sofinancira podaljšanje).

Prijava za Erasmus+ izmenjavo

Rok: sredina januarja (za točen datum glej spletno stran Pedagoške fakultete)

Glede začetka semestra na partnerskih univerzah glej spletne strani partnerskih univerz: Univerza na Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti.

Nadaljnji koraki

Pedagoška fakulteta bo nominirala vašo izmenjavo na izbrani tuji visokošolski ustanovi, od koder boste nato spomladi prejeli navodila, kje, kako in do kdaj se morate prijaviti za vpis. Še pred poletjem vam bo nato univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL poslala natančna navodila za uporabo spletne aplikacije za Erasmus+ finančno pomoč. Študenti morajo navodila skrbno in natančno prebrati in se držati rokov.

Študijski sporazum (learning agreement) in izbirni predmeti

Po prijavi morajo študenti izpolniti in podpisati študijski sporazum ter poskrbeti za podpis domačega Erasmus+ koordinatorja (Igor Repac, mednarodna pisarna PeF, mednarodna@pef.uni-lj.si) in tujega koordinatorja. Poleg ostalih podatkov morajo v obrazec vnesti sledeče informacije:

a) Pod “Study cycle” vpišite “2nd cycle”, pod “Subject area, Code” vpišejo “Cognitive Science, 9025 Others in Other Areas of Study ERA-16.9”.

b) Pod “Component code” (v tabeli A in B) vpišejo “See MEi:CogSci reference curriculum pgs. 9, 23, 24 and http://www.meicogsci.eu/mei-cogsci.html”.

c) V tabeli A navedejo specifične predmete, ki jih bodo opravljali na izmenjavi. Osnovna struktura semestra izmenjave:

 • Trendi v kognitivni znanosti oz. New Trends in Cognitive Science (obvezni modul, 10 KT; modul se na partnerskih univerzah izvaja v obliki različnih specifičnih predmetov)
 • Raziskovalni projekt oz. Special Topic of Interest (Project) – Interdisciplinary Module I (10 KT / 15 KT / 20 KT)
 • Izbirni predmeti s širšega področja kognitivne znanosti oz. Special Topic of Interest – Interdisciplinary Module II (0-10 KT)

Seznam predmetov, ki jih izvajajo partnerske univerze programa MEi:CogSci in navodila, katere navesti na študijskem sporazumu, študenti najdejo na spletnih straneh partnerskih univerz: Univerza na Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti. Če študenti potrebujejo nadaljnje informacije glede predmetov na izmenjavi, se obrnejo na koordinatorja gostujoče univerze (seznam kontaktov je na dnu strani).

Če študenti ne vedo, katere specifične predmete bi zapisali, navedejo (kasneje bodo morali to spremeniti, glede na to, katere predmete bodo opravljali, v kolikšne obsegu bodo opravljali raziskovalni projekt, ipd.): New Trends in Cognitive Science (10 ECTS); Special Topic of Interest (Project) – Interdisciplinary Module I (10 ECTS); Special Topic of Interest – Interdisciplinary Module II (10 ECTS).

Če študenti kasneje spremenijo nabor predmetov ali obseg raziskovalnega projekta, morajo to spremeniti v študijskem sporazumu.

d) V tabelo B študenti navedejo naslednje predmete:

 • Trends in cognitive science (10 ECTS).
 • Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 1 (10 ECTS).
 • Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 2 (10 ECTS).

e) Pod “Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes” študenti vpišejo “http://www.meicogsci.eu/”.

f) Pod “Responsible person at the sending institution” navedejo: “Igor Repac, international@pef.uni-lj.si, Erasmus+ koordinator”.

g) Pod “Responsible Person” za Univerzo na Dunaju navedejo “prof. Markus F. Peschl (franz-markus.peschl@univie.ac.at)”, za Univerzo Komenski v Bratislavi “Igor Farkaš (farkas@fmph.uniba.sk)”, za Univerzo ELTE v Budimpešti pa: “Orhidea Edith Kiss (kiss.orhidea@ppk.elte.hu) & (incoming@ppk.elte.hu)”.

h) Pod “Contact Person” za Univerzo na Dunaju navedejo “Elisabeth Zimmermann (meicogsci@univie.ac.at)”, za Univerzo Komenski v Bratislavi “Patrik Kmetek (kmetek@fmph.uniba.sk), za Univerzo ELTE v Budimpešti pa “Orhidea Edith Kiss (kiss.orhidea@ppk.elte.hu)”.

Podaljšanje izmenjave

Študenti lahko izmenjavo načeloma podaljšajo, vendar ni nujno, da bo Univerza v Ljubljani zagotovila financiranje dodatnih mesecev (študenti so o tem obveščeni predvidoma decembra). Erasmus+ izmenjavo lahko podaljšajo tudi v primeru, da univerza ne zagotavlja financiranja, če jim lastna sredstva to omogočajo. V tem primeru ohranijo status Erasmus+ študenta z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jim pripadajo, razen Erasmus+ finančne pomoči.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti na Erasmus+ izmenjavi IN morajo biti na matični instituciji tudi priznane, znaša 20 KT na semester, za dva semestra torej 40 KT. Študenti, ki bodo Erasmus+ izmenjavo podaljšali, zaradi strukture predmetnika drugega letnika v dveh semestrih izmenjave ne morejo pridobiti priznanih 40 KT obveznosti. Lahko pa podaljšajo izmenjavo z namenom priprave zaključnega dela, v kolikor že imajo temo in mentorja. V tem primeru ni pogoja 20 KT na semester, vendar lahko tako Erasmus+ finančno pomoč pridobijo za največ 3 mesece.

Postopek je naslednji:

1. Študenti preverijo pri tujem koordinatorju, če se na univerzi gostiteljici strinjajo s podaljšanjem.

2. Pripravijo prošnjo oz. obrazložitev (1 do največ 2 strani), zakaj želijo podaljšati izmenjavo ter kaj konkretno bodo delali na izmenjavi za potrebe magistrskega dela. Dopišejo tudi nov datum zaključka izmenjave. Obrazložitev oz. prošnjo mora podpisati tudi mentor.

3. Najkasneje do 31. januarja naložijo potrebno dokumentacijo v spletno aplikacijo za Erasmus+ finančno pomoč pod zavihkom »Prošnja za podaljšanje izmenjave«:

 • zgoraj omenjeno prošnjo oz. obrazložitev,
 • pisno strinjanje domačega koordinatorja (študenti se obrnejo na Pisarno za mednarodno sodelovanje, raziskave in razvoj Pedagoške fakultete UL; lahko elektronsko sporočilo),
 • pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko elektronsko sporočilo),
 • nov študijski sporazum (learning agreement) za drugi semester, obvezno podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja. V LA napišete zgolj “Work on master thesis” in brez navedbe KT.

Vse navedene informacije so le okvirne in se lahko spreminjajo iz leta v leto, zato natančno sledite informacijam, ki vam jih posredujejo Erasmus+, gostujoča in domača univerza!

MEi:COGSCI učna pogodba (learning contract)

Študenti se morajo z mentorjem za raziskovalni projekt in gostujočo inštitucijo dogovoriti glede njihovega raziskovalnega projekta in izpolniti učno pogodbo. V učni pogodbi določijo temo in načrt svoje raziskave ter ostale predmete, ki jih bodo opravljali v semestru izmenjave. Rok za oddajo učne pogodbe je 31. 10. (po epošti svojemu mentorju, koordinatorju gostujoče univerze in Maruši Sirk na marusa.sirk@pef.uni-lj.si). Podpise bodo pridobili po tem, ko bodo končali s projektom in opravili izpite. Več o izpolnjevanju učne pogodbe spodaj.

Učne pogodbe najdete na mednarodni strani programa pod razdelkom “Learning Contracts for the Mobility Semester”. 

Če študent po oddaji učne pogodbe spremeni (v dogovoru z mentorjem projekta) temo projekta, mora tujemu in domačemu koordinatorju ter mentorju projekta predložiti novo učno pogodbo.

Po koncu izmenjave

Vse obveznosti mobilnostnega semestra (predmeti, projekt) morajo biti končane:

Za točne roke, glejte spletne strani gostujočih inštitucij. Študenti se morajo držati navedenih rokov, če želijo zaključiti obvezen mobilnostni semester in s tem opraviti del obveznosti, ki je nujen za pridobitev skupne diplome.

Dodatno morajo študenti začeti postopek priznavanja predmetov in projektov, ki so jih zaključili na univerzi gostiteljici. Rok za začetek postopka je 14 dni po zaključku izmenjave. Študenti se morajo zavedati, da pridobivanje podpisov in obdelava učnih pogodb zahteva čas.

Ob zaključku izmenjave bodo študenti od univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje UL prejeli navodila, katere Erasmus+ dokumente morajo predložiti.

Postopek priznavanja obveznosti opravljenih na izmenjavi

Možna sta dva načina pričetka postopka priznavanja obveznosti opravljenih na izmenjavi:

a) Oddaja po elektronski pošti

Koordinator na gostujoči univerzi (oz. podpisnik učne pogodbe z gostujoče univerze) koordinatorju na Univerzi v Ljubljani (Maruša Sirk: marusa.sirk@pef.uni-lj.si; CC mednarodna pisarna PeF UL: international@pef.uni-lj.si) po e-pošti posreduje:

 • Sken v celoti izpolnjene in podpisane učne pogodbe z žigom,
 • transcript of records.

b) Oddaja originalnih dokumentov

Študent koordinatorju na Univerzi v Ljubljani (Maruša Sirk) odda po navadni pošti (na uradni naslov Pedagoške fakultete ali v predalček na recepciji Pedagoške fakultete ali osebno na govorilnih urah) naslednje originalne natisnjene dokumente:

 • V celoti izpolnjeno in podpisano učno pogodbo z žigom,
 • transcript of records.

Študent se lahko s koordinatorjem na gostujoči univerzi dogovori, da koordinator dokumente po navadni pošti pošlje koordinatorju na Univerzi v Ljubljani (Maruša Sirk) na uradni naslov Pedagoške fakultete UL.

Oddaja dokumentov bo sprožila postopek priznavanja obveznosti opravljenih na izmenjavi (30 KT). Po koncu postopka bo Pedagoška fakulteta študentu poslala sklep o priznavanju, ki študentu služi kot dokazilo o priznanih KT kreditih v okviru Ersamus+ izmenjave. Za stanje postopka se obrnite na Igorja Repca, mednarodna pisarna PeF.

Ko so vsi dokumenti oddani, se začne postopek priznavanja predmetov (30 KT). Pedagoška fakulteta bo na koncu postopka izdala sklep o priznavanju, ki ga študent naloži na Erasmus+ portal Univerze v Ljubljani kot del zaključne dokumentacije za Erasmus+ finančno pomoč (o tem je obveščen tudi študentski referat PeF, ki ocene vnese v sistem VIS). Za status postopka se obrnite na Igorja Repca, mednarodna pisarna PeF.

Četrti semester, predmet Magistrski seminar

Priznavanje predmeta Magistrski seminar (Master’s thesis seminar), ki ga študent opravi na eni izmed partnerskih univerz konzorcija MEi:CogSci, poteka na naslednji način:

 • Študenti, ki predmet opravijo na Univerzi na Dunaju, morajo Maruši Sirk po e-pošti (marusa.sirk@pef.uni-lj.si) posredovati potrdilo (transcript of records), da so predmet opravili, s prošnjo za priznavanje opravljenega predmeta.
 • Študenti, ki predmet opravijo na Univerzi Komenski v Bratislavi, morajo nosilki predmeta prof. dr. Olgi Markič po e-pošti (olga.markic@ff.uni-lj.si) poslati potrdilo (transcript of records), da so predmet opravili, s prošnjo za vpis ocene v VIS.

CEEPUS

Kontakt, koordinator: prof. dr. Olga Markič, olga.markic@ff.uni-lj.si

Prijava

 • Registracija na spletni strani Ceepusa.
 • Izbira mreže, ki ji ustrezajo naslednje lastnosti: V št. Ima AT + Home institution=University of Ljubljana, Faculty of Arts, dr. Olga Markic, Host institution=University of Vienna, Department of Philosophy, Univ. prof. dr. Markus F. Peschl

Koordinatorji programa na tujih univerzah in nadaljnje povezave

 • Mednarodna spletna stran programa MEi:CogSci.
 • Seznam raziskovalnih tem, ki jih ponujajo univerze konzorcija MEi:CogSci, in kontakti potencialnih mentorjev raziskovalnega dela so navedeni tukaj.
 • Mednarodni koordinator programa MEi:CogSci: Elisabeth Zimmermann, meicogsci@univie.ac.at
 • Mednarodna Erasmus+ pisarna PeF – tukaj dobite vse informacije v zvezi z Erasmus+ izmenjavo

Univerza na Dunaju

Univerza Komenski v Bratislavi

Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti

Bodi na tekočem