Alt
Študij

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Študijski program usposablja študentke in študente za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami.

Alt

Dodiplomski študij

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Če so osebe s posebnimi potrebami v vas vzbudile prav poseben interes in željo, da jim pomagate pri razvijanju njihovih potencialov in odpravljanju ovir v njihovem razvoju in učenju, ste na pravi poti. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in starši, ter nenazadnje, tudi znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebami.

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri. To so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči – pri enih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z:

 • osebami z motnjami v duševnem razvoju;
 • gibalno oviranimi osebami;
 • dolgotrajno bolnimi osebami;
 • osebami z avtističnimi motnjami;
 • osebami z učnimi težavami.

Kaj lahko pričakujem?

Izvajanje programa poteka:

 • s predavanji, večinoma v opremljenih multimedijskih predavalnicah na fakulteti;
 • s seminarji, pri katerih študentje predstavljajo specifično strokovno delo drugih avtorjev, dosežke lastnega teoretskega in/ali empiričnega raziskovanja posameznih problemskih sklopov ali pa praktičnega dela;
 • z vajami, ki potekajo analitično v manjših skupinah v kabinetu na fakulteti ter kot individualno in skupinsko opazovanje ter izvajanje edukacije in rehabilitacije v različnih ustanovah: zavodih, šolah, svetovalnih središčih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specialističnih ambulantah, društvih itd.
 • z oblikami praktičnega pedagoškega in rehabilitacijskega usposabljanja ob neposrednem delu z osebami s posebnimi potrebami pod vodstvom mentorjev praktikov in učiteljev s fakultete.

Že v času študija je priporočljivo, da se kot prostovoljci vključite v dejavnosti ustanov in društev, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami in tako spoznate izzive bodočega dela. Ustanove in društva nam vsako leto sporočijo svoje potrebe, prav tako pa tovrstno sodelovanje z našimi študenti radi pohvalijo.

Kakšni so cilji programa?

Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojnoizobraževalnega in rehabilitacijskega dela z osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih.

Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike bodo v procesu izobraževanja pridobili:

 • osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami,
 • kompetence za praktično delovanje na področju prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe,
 • kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami,
 • dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov),
 • temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Pogoji za vpis

V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je z zanimivimi vsebinami in srčnimi profesorji v meni prižgal iskrico, poslanstvo in ponos, da sem specialna pedagoginja. Dal mi je širino, znanje in izkušnje, da se spopadam z izzivi v praksi, in tako postavil temelje mojega nadaljnjega učenja.

Nina Fricelj, strokovna delavka na UL
Vpiši se na pef

Začni študirati
Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Nisi prepričan-a o študiju
Specialne in rehabilitacijske pedagogike?

Alt

Logopedija in surdopedagogika

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Razredni pouk

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem