Študij

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Študijski program usposablja študentke in študente za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami.

Alt

Dodiplomski študij

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Alt

Dodiplomski študij

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Če so osebe s posebnimi potrebami v vas vzbudile prav poseben interes in željo, da jim pomagate pri razvijanju njihovih potencialov in odpravljanju ovir v njihovem razvoju in učenju, ste na pravi poti. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in starši, ter nenazadnje, tudi znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebami.

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri. To so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči – pri enih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z:

 • osebami z motnjami v duševnem razvoju;
 • gibalno oviranimi osebami;
 • dolgotrajno bolnimi osebami;
 • osebami z avtističnimi motnjami;
 • osebami z učnimi težavami.

Kaj lahko pričakujem?

Izvajanje programa poteka:

 • s predavanji, večinoma v opremljenih multimedijskih predavalnicah na fakulteti;
 • s seminarji, pri katerih študentje predstavljajo specifično strokovno delo drugih avtorjev, dosežke lastnega teoretskega in/ali empiričnega raziskovanja posameznih problemskih sklopov ali pa praktičnega dela;
 • z vajami, ki potekajo analitično v manjših skupinah v kabinetu na fakulteti ter kot individualno in skupinsko opazovanje ter izvajanje edukacije in rehabilitacije v različnih ustanovah: zavodih, šolah, svetovalnih središčih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specialističnih ambulantah, društvih itd.
 • z oblikami praktičnega pedagoškega in rehabilitacijskega usposabljanja ob neposrednem delu z osebami s posebnimi potrebami pod vodstvom mentorjev praktikov in učiteljev s fakultete.

Že v času študija je priporočljivo, da se kot prostovoljci vključite v dejavnosti ustanov in društev, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami in tako spoznate izzive bodočega dela. Ustanove in društva nam vsako leto sporočijo svoje potrebe, prav tako pa tovrstno sodelovanje z našimi študenti radi pohvalijo.

Kakšni so cilji programa?

Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojnoizobraževalnega in rehabilitacijskega dela z osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih.

Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike bodo v procesu izobraževanja pridobili:

 • osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami,
 • kompetence za praktično delovanje na področju prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe,
 • kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami,
 • dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov),
 • temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Pogoji za vpis

V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je z zanimivimi vsebinami in srčnimi profesorji v meni prižgal iskrico, poslanstvo in ponos, da sem specialna pedagoginja. Dal mi je širino, znanje in izkušnje, da se spopadam z izzivi v praksi, in tako postavil temelje mojega nadaljnjega učenja.

Nina Fricelj, strokovna delavka na UL
Vpiši se na pef

Začni študirati
Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Nisi prepričan-a o študiju
Specialne in rehabilitacijske pedagogike?

Alt

Logopedija in surdopedagogika

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Razredni pouk

Bodi na tekočem