Študij

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo je mlada uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu (poznana pod naslovi Creative Arts Therapy, Expressive Arts Therapy, Arts in Psychotherapy, Arts Therapy) sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Pomoč z umetnostjo je vrsta psihosocialne pomoči, ki poteka ob podpornem odnosu usposobljenega specialista ali magistra pomoči z umetnostjo, skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika.

Komu je program namenjen?

Pomoč z umetnostjo je namenjena posameznikom, ki želijo nuditi psihosocialno pomoč skozi metode umetnosti, ranljivim posameznikom ali skupinam z najrazličnejšimi izzivi v osebnem in poklicnem življenju. Značilne so metode pomoči umetnosti skozi posamična področja (skozi likovno, dramsko, plesno-gibalno in glasbeno dejavnost), vse bolj pa se uveljavlja psihosocialna pomoč z umetnostjo, ki med seboj prepleta različne umetnostne metode, t.i. integrativna umetnostna terapija.

 

Kaj lahko pričakujem?

 • študij v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami študijskih vsebin,
 • samostojni študij,
 • študijsko prakso v ustanovah.

S študijem boste pridobili

 • strokovno usposobljenost za izvajanje oblike pomoči z umetnostjo (z metodami dramske, plesno-gibalne, glasbene, likovne ter integrativne umetnostne pomoči), kot aplikativne ali samostojne oblike pomoči;
 • razvoj kompetenc za izvedbo kreativno izraznega procesa pomoči pri delu z ljudmi

Kakšni so cilji programa?

 • spodbujati osebnostni razvoj študenta, razvijanje specifičnih sposobnosti in osebnostnih lastnosti pomembnih za razvoj kompetenc v umetnostni terapiji;
 • sistematičen razvoj discipline, ki s spremljanjem in analizo učinkov psihosocialne pomoči z umetnostjo prispeva k razvoju teorije in jo preliva nazaj v prakso za njeno izboljšanje pri aktiviranju, rehabilitaciji ter psihosocialni integraciji pri premagovanju ovir posameznika in družbe;
 • usposobljenost za delo na področjih vzgoje in izobraževanja (vrtci, šole), specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike; na področju zdravja v okviru zdravstvenih institucij in organizacij psihosocialne pomoči, v okviru preventive in rehabilitacije duševnega zdravja in gibalno oviranih oseb idr.;
 • usposobiti študenta za uporabo znanstveno raziskovalnih metod in sistematično spremljanje učinkov njegovega dela na področju pomoči z umetnostjo;
 • omogočiti študentu dostop na tretjo stopnjo študija na področjih pomoči z umetnostjo.

Pogoji za vpis

V študijski program Pomoč z umetnostjo se lahko vpiše:

 • a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja: specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija), v obsegu vsaj 180 kreditnih točk.
 • b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija).
 • d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Dodatne informacije o programu

Vpiši se na PEF

Začni študirati
Pomoč z umetnostjo

Bodi na tekočem