Študij

Socialna pedagogika

Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju tovrstnih pojavov in upravljanju s človeškimi viri. Antidiskriminatorno delovanje in zavzemanje za bolj pravično družbo  predstavljata temeljni del študija.

Alt

Možnost nadaljevanja na doktorskem študiju

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanja prvostopenjskega študija Socialne pedagogike

Alt

1 leto

Alt

Možnost nadaljevanja na doktorskem študiju

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanja prvostopenjskega študija Socialne pedagogike

Alt

1 leto

Izpostavljeno

Psihosocialna svetovalnica

Komu je program namenjen?

Si radovedna in odprta oseba ter te zanima svet in ljudje okoli tebe? Bi rada spoznala različne  družbene pojave tudi preko raziskovanja? Te zanima kako upravljati s človeškimi viri in upravljati različne  vladne in nevladne organizacije? Bi rad globje spoznal  večkulturnost in vlogo socialne pedagogike pri tem? Te morda zanima svetovanje in svetovalni procesi? Študij socialne pedagogike na drugi stopnji razvija znanje in veščine na teh  področjih.

Kot bodoča socialna pedagoginja boš lahko v vrtcih, osnovnih šolah, vzgojno izobraževalnih zavodih, zaporih in nevladnih organizacijah, kot so mladinski centri, društva in podobno  delovala na področju svetovanja, vodenja in raziskovanja.

Kaj lahko pričakujem?

Študij socialne pedagogike  je zasnovan interdisciplinarno in združuje teoretična in praktična  znanja  podprta z raziskovanjem s področja psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, filozofije in sociologije, velik poudarek je tudi na delu na sebi.  Poseben poudarek je namenjen pridobivanju znanj za opravljanje zahtevnih in kompleksnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja, zato  je poudarek na raziskovanju različnih praks in razvijanju inovativnih praks.

Kakšni so cilji programa?

Študij te bo usposobil za:

 • opravljanje zahtevnih nalog na področju vodenja različnih organizacij,
 • raziskovanje družbenih pojavov in praks,
 • razumevanje večkultunosti,
 • opravljanje svetovalnih dejavnosti,
 • gradnjo in refleksijo profesionalne identitete.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike.
 • b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
 • c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

 • višina povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60%) in ocena diplomskega dela ali druge oblike zaključka študija (10 %),
 • izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju socialne pedagogike (30 %).

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

Dodatne informacije o programu

Za študij Socialne pedagogike sem se odločila zaradi želje po delu z ljudmi, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah in težnje po spodbujanju sodelovanja, solidarnosti in medsebojni pomoči v družbi. Tekom petih let sem pridobila široka znanja o pedagoškem delu, delu z marginaliziranimi skupinami in psihologiji, se naučila predvsem veliko o sebi in našla svoje poslanstvo. Svoje kompetence sem lahko razvijala prek študijskih vaj in prakse, ki jo je omogočila fakulteta, in prostovoljnega ter študentskega dela, za katerega sem se angažirala sama. Ob zaključevanju študija zato lahko opravljam delo, ki me veseli in izpolnjujem svojo željo, zaradi katere sem se vpisala na socialno pedagogiko.

Mojca Šubic, Javni zavod Mala ulica

Bodi na tekočem