Študij

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

1 leto

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

1 leto

Izpostavljeno

Diferencialni izpiti

To delo zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z veliko drugimi strokovnjaki in starši, ter znanje za delovanje na širšo skupnost.

Komu je program namenjen?

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike se študenti odločijo za eno od smeri:

  • Posebne razvojne in učne težave ali
  • Tiflopedagogika in specifične učne težave.

Program je namenjen nadgradnji in poglabljanju znanja ter krepitvi kompetenc za delo z osebami s posebnimi potrebami, pridobljenega na prvi stopnji.

Naša zakonodaja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) opredeljuje skupine oseb, ki med svojim razvojem ali tudi pozneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki naj bi jim omogočile razvoj njihovih potencialov v največji mogoči meri.

To so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo različne načine in stopnje pomoči. Prav tako je različno trajanje pomoči – pri enih le krajši čas, pri drugih pa vse življenje.

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z:

  • osebami z motnjami v duševnem razvoju;
  • gibalno oviranimi osebami;
  • dolgotrajno bolnimi osebami;
  • osebami z avtističnimi motnjami;
  • osebami z učnimi težavami.

Kaj lahko pričakujem?

Študentke in študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike si bodo v procesu izobraževanja pridobili znanja in praktične izkušnje za razvoj procesne in razvojne specialno pedagoške in rehabilitacijske diagnostike, koordinacijo in izvajanje poglobljenega interdisciplinarnega prepoznavanja in ocenjevanja funkcioniranja oseb z različnimi posebnimi potrebami, kritično analizo in spremljanje področja razvojne in procesne diagnostike, sodelovalno reševanje strokovnih problemov na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, ipd.

Kakšni so cilji programa?

Temeljni cilji drugostopenjskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike (v nadaljevanju SRP) je poglabljanje znanja in veščin s področja temeljnih in aplikativnih disciplin SRP z upoštevanjem njene interdisciplinarne narave.

Ta znanja in veščine diplomantu omogočajo samostojno opravljanje poklica specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter nadaljevanje študija na 3. stopnji (doktorski študij) kot tudi vključitev v različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Študenti SRP se bodo usposobili za kritično spremljanje in refleksijo najnovejšega razvoja teorije in prakse kot tudi za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod pri reševanju kompleksnih problemov področja SRP.

Pogoji za vpis

Vpisni pogoji za smer Posebne razvojne in učne težave ter za smer Tiflopedagogika in specifične učne težave, je zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. Vpisni pogoji so podrobneje zapisani v predstavitvenem zborniku.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

  • povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
  • ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
  • izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %).

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

V okviru študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike nisem pridobila le veliko znanja, kompetenc in izkušenj na področju specialne pedagogike; skozi študij sem se tudi osebnostno razvijala in postala bolj suverena in celostno opremljena za delo na kateremkoli delovnem mestu, na katerem se bom v prihodnosti znašla.

Mihaela Orožen, študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike

Bodi na tekočem