Študij

Logopedija in surdo- pedagogika

Magistrski program logopedija in surdopedagogika je vsebinsko nadaljevanje dodiplomskega študija.

Alt

Možnost nadaljevanja na doktorskem študiju

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Logopedija in surdopedagogika

Alt

1 leto

Alt

Možnost nadaljevanja na doktorskem študiju

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Logopedija in surdopedagogika

Alt

1 leto

Izpostavljeno

Diferencialni izpiti

Komu je program namenjen?

Magistrski program logopedija in surdopedagogika je vsebinsko nadaljevanje dodiplomskega študija, hkrati pa omogoča poglabljanje znanj in izkušenj na specifičnih področjih, razvoj sposobnosti kritične presoje diagnostičnih in terapevtskih inštrumentov, metod in programov, usposablja za iskanje novih virov znanja in za uporabo znanstveno-raziskovalnih metod pri kompleksnih problemih s tega področja ter za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov.

Kaj lahko pričakujem?

Zaradi visoke interdisciplinarnosti področja je drugostopenjski študij področja minimum za uspešno samostojno delo bodoče magistrice profesorice oz. bodočega magistra profesorja logopedije in surdopedagogike.

Kakšni so cilji programa?

 • Poglabljanje znanja in veščin s področja temeljnih in aplikativnih disciplin pedagogike, medicine, jezikoslovja, z upoštevanjem interdisciplinarne narave, ki so ključna na magistrskem študiju. Ta znanja in veščine omogočajo samostojno opravljanje poklica logopeda in surdopedagoga ter nadaljevanje študija na 3. stopnji (doktorski študij) kot tudi vključitev v različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
 • Razvoj sposobnosti za kritično spremljanje in kritično refleksijo najnovejšega razvoja teorije in prakse kot tudi za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno-raziskovalnih metod pri kompleksnejših problemih s področja logopedije in surdopedagogike.
 • Usposobljenost za uporabo diagnostičnih sredstev ter za izvajanje zahtevnejše obravnave na področju komunikacije, sluha, govora in jezika.
 • Razvijanje sodelovalnega in timskega dela ter razvijanje komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskih procesov.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja logopedije in surdopedagogike.
 • b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področja logopedije in surdopedagogike, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
 • c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk, ali univerzitetni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 kreditnih točk.
 • d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 kreditnih točk.
 • e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Pogoj v zvezi z govornimi in jezikovnimi motnjami ter neverbalno izraznostjo se preverja s komunikacijskim preskusom pred vpisom v program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

 • povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
 • ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (20 %),
 • izbirni izpit, s katerim kandidat dokaže poznavanje vsebin iz audiologije in elektroakustike, fonetike, metod dela z gluhimi/naglušnimi, metod logopedskega dela na prvi stopnji (20 %).

Bodi na tekočem