Študij

Erasmus+ študijska izmenjava

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija opravi na partnerski instituciji v tujini.

Alt

Od 2 do 12 mesecev na stopnjo študija

Alt

Najmanj 20 ECTS na semester

Alt

Več kot 120 bilateralnih pogodb

Alt

Od 2 do 12 mesecev na stopnjo študija

Alt

Najmanj 20 ECTS na semester

Alt

Več kot 120 bilateralnih pogodb

Izpostavljeno

Predstavitev razpisa 2023/24

Mednarodna pisarna pripravlja spletno predstavitev 19. 12. 2023 ob 10.00.

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v 2024/25
Rok za prijavo: 26. 1. 2024

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v  2024/25 v tujih državah, ki niso pridružene programu Erasmus+
Rok za prijavo: 26. 1. 2024

Predstavitev razpisa Erasmus+ študijske izmenjave 2024/25 (vključeno s predstavitvami študentov):

Predstavitev razpisa Erasmus+ študijske izmenjave 2023/24 (predstavitev smo pustili na spletni strani zaradi vključenih predstavitev študentov):

Kaj sledi po prijavi:

O mednarodni izmenjavi

Program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Študent se lahko odpravi na izmenjavo na partnerske institucije, s katerimi ima PEF podpisan veljavni medinstitucionalni sporazum. Visokošolsko ustanovo, kjer boste opravili izmenjavo, izberete s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Minimalno število v tujini opravljenih IN na PEF priznanih kreditnih točk za en semester: 20 ECTS in za dva semestra: 40 ECTS. Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. Povezavo do jezikovna testa študentom pošlje univerzitetna mednarodna služba.

Če se želite odpraviti na Erasmus+ študijsko izmenjavo, se morate prijaviti na Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave. Razpis je običajno objavljen novembra/decembra za naslednje študijsko leto. Na razpis se prijavite prek VIS-a (sledite navodilom v samem razpisu).

Na razpis se lahko prijavi študent UL PEF pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na UL PEF;
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti z naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+;
 • da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku,
 • glejte tudi aktualni razpis.

Oddelčni koordinatorji

 • Socialna pedagogika: Nina Amon Podobnikar
 • Predšolska vzgoja: dr. Sanja Berčnik
 • Razredni pouk: dr. Mojca Pečar
 • Likovna pedagogika: dr. Robert Potočnik
 • Biologija, kemija, gospodinjstvo: dr. Stojan Kostanjevec
 • Logopedija: dr. Damjana Kogovšek, dr. Jerneja Novšak Brce
 • Fizika-tehnika: dr. Gregor Bavdek
 • Specialna in rehabilitacijska pedagogika: dr. Nika Jenko
 • Kognitivna znanost: dr. Toma Strle
 • Računalništvo: dr. Irena Nančovska Šerbec
 • Matematika: dr. Boštjan Kuzman
Šele po potrditvi in sprejetju prijave.

IŠN (individualni študijski načrt)

Learning Agreement (študijski sporazum)

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki, natančno, nedvoumno ter razumljivo. Neprimerno pripravljeni obrazci bodo zavrnjeni oz. vrnjeni v popravek oddelku oz. študentu.

Priprave IŠN obrazca (ki je podlaga priprave LA) se lotite premišljeno in si zanjo vzemite dovolj časa. Nikakor tega ne počnite zadnje dni pred rokom, saj je potrebno pregledati vsebinsko in kreditno primerljivost) predmetov ter predmete uskladiti z oddelčnim kooridnatorjem, ki za pregled prav tako potrebuje nekaj časa. Izpolnjen in podpisan IŠN (s strani oddelčnega kooridnatorja in predstojnika) je pogoj za podpis LA.

Pri pripravi IŠN obrazca, se torej študent glede priznavanja posvetuje z oddelčnim koordinatorjem Pri izbiri predmetov je pozoren na vsebinsko primerljivost predmetov ter na njihovo vrednotenje ECTS kreditov. Informacije o ponudbi in vsebini predmetov na tuji instituciji dobite na spletnih straneh tuje institucije, v pomoč pa naj vam bo tudi:

 • POROČILO: Izmenjave študentov in zaposlenih na PEF – pregled 2012-2021
 • Seznam v tujini opravljenih predmetov in priznanih predmetov na PEF
 • Priznavanje EPTE predmetov (samo za študente RP)

Obrazec v zadnjem koraku preveri in potrdi služba za mednarodno sodelovanje PEF, po potrebi tudi prodekan, pristojen za mednarodno sodelovanje.

S podpisanim individualnim študijskim načrtom se oddelek zaveže, da bo študentu po vrnitvi iz tujine priznal študijske obveznosti, če bo prinesel potrdilo (Transcript of Records), da jih je dejansko opravil in se bodo skladale z načrtovanim programom študija v tujini.

V tujino lahko odidejo le tisti študenti, ki imajo potrjen program za študij na tuji visokošolski ustanovi s strani oddelčnega koordinatorja, predstojnika oddelka ter Erasmus koordinatorja na PEF. IŠN obrazca ni potrebno izpolnjevati in oddajati študentom Kognitivne znanosti, saj je pogram izmenjave znan že vnaprej.

Rok za oddajo IŠN obrazca je 15.5 za zimski semester in 15.11 za poletni semester.

Ko Komisija za mednarodno sodelovanje PEF potrdi prispele prijave, jih pisarna za mednarodno sodelovanje PEF pošlje na Univerzo v Ljubljani in obenem prične obveščati tuje koordinatorje o načrtovanih mobilnostih. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom o izbiri v 45 dni po zaključku razpisa. Spomladi se nato študentom oglasi tudi tuja univerza in pošlje vpisni obrazec, obrazec za študijski sporazum (t. i. learning agreement) in ostala navodila za prijavo. Praviloma pred poletjem Univerza v Ljubljani študentom pošlje navodila za oddajo vloge prošnje za pridobitev Erasmus štipendije.

 • PEF: z mednarodno pisarno PEF ste ves čas na vezi, z nami podpisujete vse obrazce, sporočate spremembe in urejate vse, kar zadeva vašo izmenjavo;
 • UL: univerzitetna služba vam pošlje navodila in vse obrazce glede spletne prijave in vloge za pridobitev Erasmus+ štipendije.
 • TUJA INSTITUCIJA: tudi tuja institucija vam pošlje vpisni obrazec ter vsa ostala navodila za prijavo. Bodite pozorni tudi na njihove roke za prijavo.

Če zaradi objektivnih okoliščin študent v tujini ne more izvajati načrtovanega študijskega programa in je primoran spreminjati študijski sporazum (learning agreement)mora o tem TAKOJ obvestiti mednarodno pisarno PEF (mednarodna@pef.uni-lj.si) in oddelčmnega erasmus koordinatorja, ki presodi o ustreznosti predlaganih sprememb študijskega sporazuma in s tem povezanih sprememb pri že doseženih dogovorih o priznavanju. 

V kolikor Mednarodna pisarna UL PEF ne potrdi predlaganih sprememb študijskega sporazuma, se mora študent vrniti domov na LASTNE STROŠKE!

Načeloma lahko študent podaljša Erasmus+ študijsko izmenjavo. V tem primeru se mora najprej pozanimati na obeh straneh: na domači fakulteti (Mednarodna pisarna UL PEF in Erasmus oddelčni koordinator) ter na univerzi gostiteljici, če se strinjajo z načrtovanim podaljšanjem in predlaganim študijskim sporazumom za dodatne mesece izmenjave. Ostala navodila za podaljšanje izmenjave (glede štipendije in poročanja) študent prejme jeseni s strani univerzitetne službe.

Sofinanciranje dodatnih mesecev izmenjave je odvisno od vsakoletnega razpisa in razpoložljivih sredstev. Obvestilo o tem, ali je univerza zmožna financirati dodatne mesece izmenjave, študenti prejmejo s strani univerzitetne službe praviloma decembra.

Erasmus štipendijo študenti ne dobijo avtomatično, temveč je potrebno za njo zaprositi prek spletne platforme UL. Vse informacije in obrazce za pridobitev štipendije študentom pošlje mednarodna pisarna na Univerzi v Ljubljani, ki nato tudi ureja in nadzira vse potrebne postopke.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Več informacij v vsakoletnem razpisu.

V pisarni za mednarodno sodelovanje je potrebno oddati:

Na podlagi oddanih dokumentov bo Pisarna za mednarodno sodelovanje pripravila sklep o priznavanju, ki jih boste prejeli po e-pošti. Sklep o priznavanju na koncu (skupaj z ostalo dokumentacijo) naložite na strežnik univerze in s tem upravičite Erasmus štipendijo. Sklep o priznavanju, skupaj z dokumentom Transcipt of records (izpis opravljenih obveznosti na tuji instituciji) nadomešča zadnji del Learning agreementa (After the mobility).

Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti je odgovoren študent. Mednarodna pisarna si pridržuje pravico, da prispele vloge uredi v 15 dneh od prejetja.

Študent je po prihodu iz tujine zavezan, da v nadaljevanju študija pomaga kot tutor študentom na izmenjavah ter sodeluje pri pripravi Erasmus dogodkov na Pedagoški fakulteti.

Bodi na tekočem