O fakulteti

Oddelek za likovno pedagogiko

Poslanstvo oddelka je v doseganju in razvijanju dejavnikov poučevanja in vzgoje, ki so znanstveno in z umetniškim izrazom preverjeni in jih pri pouku sooblikujejo študenti kot bodoči učitelji.

Aktualno

Razstava študentov likovne pedagogike na Kitajskem

Zaključna produkcija študentk pri predmetu Lutkarstvo

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Simone Rogič Ožek

Izpostavljeno

Likovna pedagogika

Vas zanima študij likovne pedagogike?

Poslanstvo

Poslanstvo Oddelka za likovno pedagogiko je v doseganju in razvijanju dejavnikov poučevanja in vzgoje, ki so znanstveno in z umetniškim izrazom preverjeni in jih pri pouku sooblikujejo študenti kot bodoči učitelji. Učitelji raziskujejo področja, ki jih določa eksistencialna vloga v funkciji odraščanja in formiranja učencev in mladostnikov, s povezovanjem v izobraževalnem programu, ki osvobaja in bogati razumevanje likovnih vsebin. Raziskujejo področja vizualnega sveta, v katerem je v sodobnem času izredno stopnjevana zvedavost in zavedanje otrok, na drugi strani pa odpravljajo pomanjkljivosti, ki se še pojavljajo ob komuniciranju in razumevanju likovnega izražanja otrok, kot izrazito gibljivim prostorom, prežetim z osebno izpovedjo. Tako se postopoma, tudi z odraščanjem, razvija otrokova zavest o sobivanju s prostorom lastnega telesa ter njegovo vraščanje v vizualnosti prostora, ki ga obdaja.

Ob uvajanju novejših, sodobnejših vsebin, skrbi oddelek, da se likovna ustvarjalnost otrok kot tudi ustvarjalni pouk študenta in učenca ob celostnem razumevanju likovnih substanc, povezanih z razumevanjem bivanjskih silnic odraščanja, ne zajezi.

Pedagoška dejavnost

Na oddelku se izvaja dodiplomski in podiplomski študijski program. Študenti so med dodiplomskim študijem vključeni v likovno prakso in teoretično dejavnost. Likovno ustvarjalno delo na likovnih področjih risanje, slikanje, grafika in kiparstvo nadgrajujejo s spoznanji iz psihologije, pedagoške metodologije, izobraževalne tehnologije, informacijsko komunikacijske tehnologije, sociologije, filozofije, grafičnega oblikovanja, umetnostne zgodovine in likovne didaktike. Nadgrajujejo spoznanja s strokovnimi izbirnimi predmeti na področjih keramike, arhitekturnega oblikovanja, sodobnih likovnih praks in galerijske ter muzejske pedagogike. Sinteza vseh teh znanj predstavlja podlago za razumevanje teoretičnega in praktičnega dela bodočega učitelja na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja.

V okviru likovno-didaktičnih spoznanj si študenti razvijajo elementarne didaktične sposobnosti za razumevanje in uresničevanje nalog izobraževanja in vzgajanja v okviru pouka likovne vzgoje v osnovni ter likovnega snovanja v srednji šoli. Spoznavajo teoretsko ozadje likovne didaktike ter vlogi učitelja in učencev/dijakov, usvajajo posebnosti izvajanja likovnih nalog.

Usvojena likovno-didaktična znanja in spretnosti, pridobljene z likovno prakso na dodiplomskem študiju likovne pedagogike, lahko študenti poglabljajo in razširjajo na magistrskem in doktorskem študiju likovne pedagogike. V okviru tega programa se izoblikujejo strokovnjaki s širokimi likovnimi in pedagoškimi izkušnjami ter z izrazitimi raziskovalnimi sposobnostmi na področju likovno-pedagoške znanosti.

Raziskovalna in umetniška dejavnost

Znanstveno in umetniško raziskovalno delo na Oddelku za likovno pedagogiko poteka individualno kot nadaljevanje osebnih raziskav posameznih članov Oddelka za likovno pedagogiko. V nacionalnem in mednarodnem prostoru z avtorskimi prispevki aktivno sodelujejo na konferencah, razstavah in simpozijih, sodelujejo z raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami, vodijo in sodelujejo v različnih projektih, so člani znanstvenih in umetniških ustanov, žirij ali komisij pri podeljevanju nagrad iz širšega področja likovne umetnosti in likovne pedagogike, organizacijsko in recenzentsko sodelujejo pri znanstvenih ali strokovnih publikacijah, simpozijih in konferencah ter delujejo na tujih univerzah.

Nova spoznanja lastnih ali tujih raziskav vključujejo v študijski proces in posredujejo učiteljem na seminarjih za njihovo strokovno izpopolnjevanje. Člani oddelka v praktične, strokovne in umetniško raziskovalne projekte, ki se izvajajo izven študijskega procesa, vključujejo tudi študente našega oddelka. Oddelek za likovno pedagogiko skrbi za delovanje Galerije UL PEF.

Podrobneje o oddelku

Ime in priimek Naziv
spec. Mirko Bratuša redni profesor
mag. Andrej Brumen Čop docent
mag. Črtomir Frelih redni profesor
mag. Anja Jerčič Jakob izredna profesorica
Ana Jamnik tehniška sodelavka
dr. Metoda Kemperl redna profesorica
mag. Roman Makše redni profesor
dr. Robert Potočnik izredni profesor
dr. Jurij Selan izredni profesor
dr. Bea Tomšič Amon
izredna profesorica
mag. Mojca Zlokarnik docentka

Študij likovne pedagogike je usmerjen k odkrivanju lastnega, a ne končnega likovnega izraza na več likovnih področjih. Je ravno prav razgiban ter spodbuja posameznikovo ustvarjalnost, paralelno pa ga uči profesionalnosti, ki je ključna za delo pedagoga. Vesela sem, da sem se v tej smeri našla, saj mi omogoča širjenje in poglabljanje znanja, tudi tistega, ki sem ga pridobila že pred vstopom na študij.

Urša Barič, študentka likovne pedagogike

Bodi na tekočem