O fakulteti

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko je edini v Sloveniji, ki v okviru dodiplomskih študijskih programov izvaja dva programa za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami: program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, program Logopedija in surdopedagogika.

Aktualno

Razstava študentov likovne pedagogike na Kitajskem

Zaključna produkcija študentk pri predmetu Lutkarstvo

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Simone Rogič Ožek

Izpostavljeno

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Vas zanima študij specialne in rehabilitacijske pedagogike?

Poslanstvo

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih, v različnih organizacijskih oblikah, v različnih okoljih (npr. predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalni centri, zdravstveni domovi …) in v različnih programih. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z mnogimi strokovnjaki in starši ter znanje za delovanje v širši skupnosti, katere del so tudi osebe s posebnimi potrebami.

Pedagoška dejavnost

Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja in razvija so: teoretske in zakonske osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, skupine in edukacija oseb s posebnimi potrebami, učenje in poučevanje oseb z različnimi posebnimi potrebami, psihologija oseb s posebnimi potrebami, metode raziskovanja, značilnosti, prepoznavanje in ocenjevanje različnih skupin oseb s posebnimi potrebami, osnovne strategije dela z različnimi skupinami oseb s posebnimi potrebami, zagotavljanje kakovosti življenja in individualiziran program. S temi znanji študenti in študentke pridobijo predvsem osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami, kompetence za praktično delovanje na področju prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe, kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami in temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Člani oddelka sodelujejo tudi v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja in v podiplomskem študiju.

Raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovanje in mednarodno sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev omogoča spremljanje novosti, pridobivanje izkušenj, ki omogočajo izvajanje sodobnega in kakovostnega pedagoškega procesa. Raziskovalna področja članov oddelka so inkluzija in inkluzivno izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje posebnih potreb, edukacijski programi za osebe s posebnimi potrebami, pristopi in strategije za učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami, didaktika specialne in rehabilitacijske pedagogike, načrtovanje in uresničevanje individualiziranih programov, razvoj in motnje govora, jezika ter komunikacije, prilagojena gibalna dejavnost, kvaliteta življenja invalidov, razvijanje pismenost otrok s posebnimi potrebami, bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji, vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vključevanju učencev z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe izobraževanja, raziskovanje procesov učenja ob uporabi inteligentne informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami, pristopi za zagotavljanje kakovosti življenja dolgotrajno bolnih učencev, raziskovalne in statistične metode na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, testi znanja, psihične lastnosti oseb s posebnimi potrebami, splošne in specifične učne težave otrok, mladostnikov in odraslih, timsko poučevanje specialnega pedagoga in učitelja v redni osnovni šoli, gluhi in naglušni, edukacijski in rehabilitacijski programi za osebe s slepoto in slabovidnostjo, poučevanje učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo.

Podrobneje o oddelku

Predstojnica: doc. dr. Milena Košak Babuder
Predstavnik v Senatu UL PEF: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič

IME IN PRIIMEK NAZIV
Ana Bezenšek asistentka
mag. Maja Burian asistentka
Ana Ferlinc asistentka
dr. Tjaša  Filipčič redna profesorica
Karmen Javornik asistentka
dr. Nika Jenko docentka
dr. Janez Jerman izredni profesor
Dr. Tanja Kocjančič Antolik asistentka
dr. Damjana Kogovšek docentka
dr. Milena Košak Babuder docentka
mag. Janja Košir asistentka
dr. Mojca Lipec Stopar docentka
dr. Jerneja Novšak Brce docentka
dr. Matic Pavlič asistent
mag. Barbara Penko asistentka
Janja Rihter asistentka
dr. Suzana Pulec Lah asistentka
dr. Mojca Vrhovski Mohorič asistentka
dr. Erna Žgur docentka
dr. Ingrid  Žolgar Jerković docentka
UPOKOJENI SODELAVCI ODDELKA
dr. Marija Kavkler izredna profesorica
dr. Rajko Vute izredni profesor

Študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani me je opremil s temeljnim znanjem, praktičnimi izkušnjami in veščinami, kako svoje znanje nadgrajevati glede na potrebe v praksi ter razvojem znanosti in stroke.

Živa Jakšić Ivačič, razredničarka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in doktorska študentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Bodi na tekočem