Študij

Kognitivna znanost

Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost je program skupne diplome, ki se izvaja na večih evropskih univerzah (Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Dunaju, Univerzi Komenski v Bratislavi in Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti), na UL pa se izvaja na štirih fakultetah: PeF, FF, MF in FRI.

Alt

Alt

Alt

Alt

Kognitivna znanost

Konferenca Kognitivna znanost – IS 2024: vabilo za prispevke

Informativni dnevi za študijsko leto 24/25

Vabilo k prijavi na mednarodno šolo Utelešenega kritičnega mišljenja in razumevanja

Izpostavljeno

Razpis za vpis

Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 24/25

Kako zaznavamo, mislimo, sanjamo, kako se učimo, kako nastane užitek, kje se skrivajo čustva, kako se odločamo, … kaj je zavest? Na tovrstna vprašanja poskuša odgovoriti kognitivna znanost. Raziskovanja in razumevanja duševnosti se loteva interdisciplinarno – s povezovanjem različnih metodoloških orodij in spoznanj disciplin, ki lahko kaj povedo o kognitivnih pojavih. Kognitivna znanost tako med drugim združuje nevroznanost, psihologijo, antropologijo, umetno inteligenco, biologijo, jezikoslovje, filozofijo in edukacijske vede. Duševne procese poskuša obravnavati celostno in na tak način priti do globljega razumevanja področja, ki nam je izkustveno najbližje. Svoja spoznanja kognitivni znanstveniki prenašajo tudi v prakso – na primer na področjih učenja in poučevanja, računalniškega strojnega učenja, odločanja, uporabniške izkušnje, kolaborativnega dela, ekonomije, itd.

Skupna diploma

Študij na Univerzi v Ljubljani je del mednarodnega študijskega konzorcija Middle European Interdsciplinary Master Programme in Cognitive Science. Magisterij Univerza v Ljubljani ob zaključku študija podeli v imenu vseh članic konzorcija MEi:CogSci:

Izmenjava

Ker gre za program skupne diplome, mora vsak študent preživeti en semester na izmenjavi izven UL (predvidoma 3. semester) – na eni izmed univerz, članic konzorcija MEi:CogSci, glede na svoje raziskovalne preference.

Interdisciplinarnost

Študij je zasnovan interdisciplinarno (enakomerno so zastopane vse osnovne konstitutivne discipline kognitivne znanosti) in poteka na štirih fakultetah Univerze v Ljubljani:

Osnovni cilji programa

Cilji skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost so izšolati a) raziskovalce na področju kognitivne znanosti kot samostojne vede, b) strokovnjake, sposobne povezovalnega dela pri interdisciplinarnih projektih in c) strokovnjake, ki so sposobni sintetizirati dognanja kognitivne znanosti ter jih aplicirati na specifičnih področjih. Za dosego navedenih ciljev morajo študenti pridobiti konceptualno razumevanje konstitutivnih ved, ustrezne raziskovalne veščine, predvsem pa veščino kolaborativnega dela v disciplinarno raznolikih skupinah.

Trajanje

Študij traja 2 leti oziroma 4 semestre in ima 120 ECTS.

Strokovni naziv

magister kognitivne znanosti / magistrica kognitivne znanosti (mag. kog. zn.)

Zgradba študijskega programa

Dve leti predstavljata relativno kratek čas za doseganje tako visokih in kompleksnih izobraževalnih ciljev. V ta namen je bila razvita posebna zgradba študijskega programa, razdeljena v dve fazi (časovna struktura) in tri sklope (funkcionalna struktura).

Časovna struktura

V prvem letniku (seznanitvena faza) se študent spozna s teoretičnimi koncepti in raziskovalnimi pristopi temeljnih disciplin kognitivne znanosti in se navadi na različne znanstvene jezike. Poleg tega se študentu predstavi tekoče delo raziskovalnih skupin, ki sodelujejo pri izvajanju programa. Prvo leto tako študentom omogoča, da se usmerijo na področju kognitivne znanosti in dobijo osnovo za interdisciplinarno raziskovanje. Študenti, ki vstopajo v program, se precej razlikujejo v svojem strokovnem ozadju in raziskovalnih interesih. Osrednji izziv programa ni le premoščanje različnih strokovnih pristopov, da bi omogočil komunikacijo in sodelovanje med študenti, ampak tudi spreminjanje teh razlik v prednost interdisciplinarnega sodelovanja.

Drugi letnik (tematsko in raziskovalno orientirana faza) gradi na interdisciplinarnih temeljih, ki so bili položeni v prvem letu. Študenti pridobijo specializirano znanje izbranega predmeta in se osredotočijo na kognitivni pojav skozi povezavo raziskovalnih metod in perspektiv večih disciplin. Glede na svoje raziskovalne preference, študenti tretji semester opravijo na eni od univerz članic konzorcija MEi:CogSci.

Na koncu prvega in drugega letnika študenti predstavijo svoje raziskovalno delo v obliki posterja oz. ustne predstavitve na skupni študentski konferenci, ki jo organizira konzorcij. Zbornik zadnje konference je dostopen na tej povezavi.

Več o študiju in predmetniku najdete na tej povezavi.

Funkcionalna struktura

Program je nadalje organiziran v tri sklope, ki so medsebojno povezani. Sklop disciplin in sklop orodij študentu prineseta konceptualne, metodološke in praktične izkušnje iz različnih disciplin kognitivne znanosti. Sklop predmetov integrativnega jedra služi kot platforma za skupno refleksijo, povezovanje in integracijo teh izkušenj ter omogoča urjenje v kognitivni znanosti, interdisciplinarnem in kolaborativnem delu.

V okviru prvih dveh sklopov (discipline, orodja) se študenti seznanijo s konstitutivnimi disciplinami kognitivne znanosti in ustreznimi metodami. Namen prvih dveh sklopov je uravnovesiti poznavanje temeljnih disciplin in metodoloških veščin kognitivne znanosti (glede na interes in predhodno izobrazbo lahko študenti izbirajo med naslednjimi disciplinami: filozofijo, nevroznanostjo, kognitivno psihologijo, jezikoslovjem in umetno inteligenco). Temelj študija predstavlja integrativno jedro, kjer se študenti seznanijo s koncepti kognitivne znanosti kot interdisciplinarnega projekta, na višjih stopnjah pa z aktualnimi spoznanji in izzivi raziskovanja človeške kognicije. Bistven del tega sklopa je pridobivanje veščine interdisciplinarnega skupinskega projektnega dela.

Več o študiju in predmetniku najdete na tej povezavi.

Možnosti in priložnosti po diplomi

Program diplomantom nudi teoretična/intelektualna in empirična orodja, ki jih potrebujejo za nadaljevanje z akademsko kariero (doktorski program) v kognitivni znanosti ali v eni izmed disciplin, ki so z njo povezane.

Diplomanti kognitivne znanosti se poleg temeljnega raziskovalnega področja bolj in bolj zaposlujejo na področju uporabnega raziskovanja. Perspektivna poklicna področja vključujejo, glede na smer specializacije: IKT-sektor (interaktivni dizajn, uporabnost, CSCW – Computer supported cooperative work), menedžment znanja, izobraževanje, biomedicinsko in klinično raziskovanje ter področje ekonomije.

Splošne veščine (kot so timsko delo, komunikacijske sposobnosti, sposobnost refleksije in evalvacije, hitrega učenja in prilagajanja ter kolaborativnega reševanja problemov), ki jih pridobijo diplomanti, so uporabne v mnogih poklicih privatnega sektorja. Njihova sposobnost posredovanja med disciplinami pomeni, da so posebej primerni za delo na visoko interdisciplinarnih področjih. Ta lahko med drugim vključujejo področja IKT, izobraževanja, svetovanja, ravnanja z ljudmi in znanstvenega pisanja.

Opise poti nekaterih diplomantov skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost najdete tukaj.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po prejšnjih predpisih v RS ali tujini.

Predvideno število vpisnih mest je 25 (redni študij).

Več o prijavi za vpis in vpisu najdete na tej povezavi.

Kontakt in nadaljnje informacije

Več o študiju najdete na tej povezavi.

Kognitivna znanost

Aktualno s področja

Po končanem študiju

  • Program diplomantom nudi teoretična/intelektualna in empirična orodja, ki jih potrebujejo za nadaljevanje z akademsko kariero (doktorski program) v kognitivni znanosti ali v eni izmed disciplin, ki so z njo povezane.
  • Diplomanti kognitivne znanosti se poleg temeljnega raziskovalnega področja vedno bolj zaposlujejo na področju uporabnega raziskovanja. Perspektivna poklicna področja vključujejo, glede na smer specializacije: IKT-sektor (interaktivni dizajn, uporabnost, CSCW – Computer supported cooperative work menedžment znanja, itd.), izobraževanje, biomedicinsko in klinično raziskovanje, kot tudi ekonomijo.
  • Splošne veščine (kot so timsko delo, komunikacijske sposobnosti, sposobnost refleksije in evalvacije, hitrega učenja in prilagajanja ter kolaborativnega reševanja problemov), ki jih pridobijo diplomanti, so uporabne v mnogih poklicih privatnega sektorja.
  • Njihova sposobnost posredovanja med disciplinami pomeni, da so posebej primerni za delo na visoko interdisciplinarnih področjih. Ta lahko med drugim vključujejo področja IKT, izobraževanja, svetovanja, ravnanja z ljudmi in znanstvenega pisanja.

  • Opise poti nekaterih diplomantov skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost najdete na spletni strani https://meicogsci.eu/after-mei-cogsci.html.

Bodi na tekočem