Študij

Predšolska vzgoja

Delo vzgojitelja predšolskih otrok je izjemno ustvarjalno in dinamično. Vsak dan prinese nove in zanimive izzive. Z ustvarjanjem in zagotavljanjem možnosti za aktivno udeležbo vseh otrok vzgojitelj omogoča otrokom napredovanje v samostojnosti, radovednosti, komunikaciji, sposobnosti razmišljanja, ustvarjalnega izražanja itn.

Alt

Možnost nadaljnega študija

Alt

visokošolski strokovni program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

3 leta

Alt

Možnost nadaljnega študija

Alt

visokošolski strokovni program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

3 leta

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Program predšolska vzgoja je namenjen vsem, ki bi želeli za otroke v predšolskem obdobju organizirati različne dejavnosti s področij gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike ter jih pri tem čim več naučiti.

Če ste pripravljeni prevzeti odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok, če menite, da ste čustveno občutljivi, zmožni ustvarjalno in kritično razmišljati ter sodelovati z različnimi strokovnjaki in s starši, če želite pomembno prispevati k razvoju naslednjih generacij otrok, je poklic vzgojitelja predšolskih otrok prava izbira za vas.

Kot bodoče vzgojiteljice in bodoči vzgojitelji boste ustvarjali in izkoriščali priložnosti in možnosti za razvoj in učenje v predšolskem obdobju ob različnih vsakodnevnih dejavnostih. Z vzpostavljanjem odnosov med otroki ter med otroki in odraslimi boste veliko časa namenjali socialnemu učenju. Vsak dan v vrtcu bo za vas nova izkušnja, ki vas bo motivirala k nadgrajevanju lastnih ustvarjalnih sposobnosti.

Kaj lahko pričakujete?

Študentke in študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovno teoretično in praktično znanje s posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomantke in diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študentke in študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, ki jih še posebej zanimajo.

Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko prenosljivih znanj, ki bodo diplomantkam in diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo pri delu.

Študij vključuje veliko prakse, katere namena sta uporaba pridobljenih teoretičnih znanj pri praktičnem delu ter kritična refleksija lastnih in tujih odločitev in ravnanj. V okviru integrirane prakse pod mentorstvom izvajalk in izvajalcev študijskega programa, ki poteka približno enkrat na teden, boste opazovali otroke, vzgojiteljice oz. vzgojitelje in vrtec, se preizkušali v izvajanju pedagoškega dela ter se udeleževali terenskih vaj v naravi.

V vsakem letniku je tudi strnjena praksa v obsegu od enega do štirih tednov, ki poteka pod mentorstvom vzgojiteljic ali vzgojiteljev v vrtcih in prvem razredu OŠ.

Med študijem vas bomo spodbujali, da razvijate svoje sposobnosti risanja, slikanja, fotografiranja, oblikovanja z glino, petja, gibanja in igranja na glasbila, jezikovne in matematične spretnosti itn.

Kateri so cilji programa?

  • Usposobiti študentke in študente za kakovostno delo z malčki, s predšolskimi otroki in z otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole.
  • Usposobiti študentke in študente za komuniciranje z otroki in odraslimi.
  • Usposobiti študentke in študente za načrtovanje, izvajanje in za kritično analizo vzgojno-izobraževalnega dela.

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo;
  • kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali srednješolskem programu zdravstveni tehnik;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Ob omejitvi vpisa bodo kandidatke in kandidati izbrani glede na uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole ter uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu.

Dodatne informacije o programu

Življenje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je kot pot profesionalnega razvoja. Na začetku se loviš … Zelo kmalu nastopi občutek domačnosti in razumevanja, da bodo tri leta prehitro minila. Pridejo tudi dnevi, ko želiš obupati, ampak ti da podpora profesorjev in sošolcev vedeti, da tudi za najhujšo nevihto posije sonce. Kakovosten program in veselje do študija te zelo hitro popeljeta do odločitve za nadaljnji študij na drugi stopnji.

Mitja Drnovšek, diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok
Vpiši se na PEF

Začni študirati
predšolsko vzgojo

Nisi prepričan-a o študiju predšolske vzgoje?

Alt

Razredni pouk

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Dvopredmetni učitelj

Bodi na tekočem