Študij

Predšolska vzgoja

Cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Predšolska vzgoja je profesionalizacija predšolske vzgoje oz. dvig ravni in kakovosti strokovne usposobljenosti strokovnih delavk in delavcev vrtcev.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Predšolska vzgoja

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Predšolska vzgoja

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Študentke in študenti se bodo usposabljali za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni – v smeri oblikovanja razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih meril stroke.

Komu je program namenjen?

Vsem, ki želite poglobiti znanja s področja predšolske vzgoje in širše, sodelovati v razvojno-raziskovalnih projektih in pomembno prispevati k demokratizaciji kurikuluma oz. predšolske vzgoje.

Kaj lahko pričakujem?

Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in medpodročno, zagotavlja tudi primerjalni pristop. Med študijem te bomo spodbujali k vključevanju v razvojno-raziskovalne projekte na fakulteti in v praksi. Pridobil/-a boš kompetence za raziskovanje predšolske vzgoje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev ter za specialno-didaktična področja.

Kakšni so cilji programa?

  • Razviti zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso.
  • Reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti.
  • Diplomantke in diplomanti bodo usposobljeni za raziskovanje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev.
  • Diplomantke in diplomanti bodo usposobljeni za raziskovanje in razvoj na specialno-didaktičnih področjih ter za povezovanje kurikularnih področij.
  • Diplomantke in diplomanti bodo usposobljeni za razvijanje sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni – v smeri oblikovanja strokovnih standardov in etičnih meril stroke.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk, ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
  • študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
  • študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, ali univerzitetni/visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oz. kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke oz. kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.

Dodatne informacije o programu

Življenje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je kot pot profesionalnega razvoja. Na začetku se loviš … Zelo kmalu nastopi občutek domačnosti in razumevanja, da bodo tri leta prehitro minila. Pridejo tudi dnevi, ko želiš obupati, ampak ti da podpora profesorjev in sošolcev vedeti, da tudi za najhujšo nevihto posije sonce. Kakovosten program in veselje do študija te zelo hitro popeljeta do odločitve za nadaljnji študij na drugi stopnji.

Mitja Drnovšek, študent magistrskega študija PV
Vpiši se na PEF

Začni študirati Predšolsko vzogojo

Napovedujemo

Bodi na tekočem