Študij

Doktorski študij

Na fakulteti lahko študenti študirajo na doktorskem študijskem programu Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, ki omogoča poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved.

Alt

doktorat znanosti

Alt

doktorski študijski program

Alt

znanstveno raziskovanje

Alt

4 leta

Alt

doktorat znanosti

Alt

doktorski študijski program

Alt

znanstveno raziskovanje

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Mednarodna mobilnost

Tudi na doktorskem študiju se lahko udeležite Erasmus mednarodne mobilnosti.

Program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede omogoča poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, usposablja za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi ipd. Razdeljen je na dve znanstveni področji: Izobraževanje učiteljev in Edukacijske vede.

Komu je program namenjen?

Doktorski študijski program »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« je namenjen vsem, ki želijo poglobiti razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved ter se usposobiti za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi, razvijanje kritične refleksije in etične odgovornosti v raziskovanju ter socialnih ter komunikacijskih zmožnosti za vodenje strokovnega in raziskovalnega dela, usposabljanje za kritično spremljanje (preizkušanje, izboljševanje) znanih dejavnikov ter oblikovanje novih rešitev za znanstveno-disciplinarno polje ter prakso, ipd.

Kaj lahko pričakujem?

Študenti in študentke lahko pričakujejo razvoj naslednji specifičnih kompetenc:

 • Sistematično poznavanje in razumevanje teorije in teoretskih sklopov, znanstvenih paradigem ter razvoja področja izobraževanja učiteljev oz. edukacijskih ved.
 • Poglobljeno razumevanje kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod ter zmožnost njihove ustrezne uporabe v raziskovanju na tem področju.
 • Pridobivanje in razumevanje obsežnega korpusa znanja, ki je v ospredju izbranega študija.
 • Osebna odgovornost in pretežno avtonomne pobude v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah v poklicnih ali sorodnih okoljih, ki so povezana z edukacijo v najširšem in ožjem smislu na predmetnem področju.
 • Kritičnost glede najširših implikacij uporabe znanja v konkretnih edukacijskih in poklicnih okoljih.
 • Podrobno analiziranje in reflektiranje socialnih norm in odnosov znotraj konkretnega področja, ki bo predmet doktorandovega študija, vodenje aktivnosti za njihovo spreminjanje ter posredovanje med akademskim raziskovanjem in družbenim okoljem.Sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s predmetnega področja, ki jih je mogoče reševati z metodami in instrumenti akademskega raziskovanja.
 • Zmožnost vodenja izvirnih raziskav na izbranem področju.
 • Zmožnost izvajanja samostojnih, izvirnih in objavljivih raziskav.
 • Zmožnost kolaborativnega učenja, ustvarjalnega komuniciranja v raziskovalnem okolju, reševanja problemov ter sodelovanja v interdisciplinarnih raziskovalnih timih.

Kakšni so cilji programa?

Doktorski študijski program »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« omogoča uresničevanje predvsem naslednjih ciljev:

 • poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved;
  usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi;
 • razvijanje kritične refleksije in etične odgovornosti v raziskovanju ter socialnih ter komunikacijskih zmožnosti za vodenje strokovnega in raziskovalnega dela;usposabljanje za kritično spremljanje (preizkušanje, izboljševanje) znanih dejavnikov ter oblikovanje novih rešitev za znanstveno-disciplinarno polje ter prakso;
 • usposabljanje za samostojno vodenje raziskovalnih znanstvenih in/ali strokovnih projektov oziroma najzahtevnejših delovnih sistemov.

Smeri programa

Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:

 • poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje;
 • poučevanje slovenskega jezika in književnosti;
 • poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike;
 • poučevanje družboslovja in humanistike;
 • poučevanje na področju umetnosti.

Na znanstvenem področju edukacijske vede:

 • socialna pedagogika;
 • specialna in rehabilitacijska pedagogika;
 • predšolska pedagogika;
 • edukacijske politike;
 • supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje.

Moduli študijskega programa

Predmetnik vključuje naslednje organizirane oblike študijskega dela (60 KT):

 • 1. skupni moduli
 • 2. moduli smeri (uvodno študijsko delo na disciplinarnem področju teme doktorske disertacije);
 • 3. izbirni moduli (študijsko delo, ki se mu kandidati priključijo ob upoštevanju narave njihovega načrtovanega individualnega raziskovalnega dela ter osebnih preferenc).
 • 4. individualno raziskovalno delo (IRD) za doktorsko disertacijo (pod mentorskim oz. somentorskim vodstvom), ki obsega 120 KT

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • 1. Študijski program druge stopnje.
 • 2. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
 • 3. Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (programi pred Zakonom o visokem šolstvu iz 3. 9. 2004).
 • 4. Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
  1.2.2022
 • 5. Dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
  Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Doktorski študij mi omogoča akademsko raziskovanje in nova teoretična spoznanja, ki kar vabijo v raziskovanje. Študij me zelo bogati in mi omogoča nabiranje veščin iskanja literature, znanstvenega pisanja, uporabe sodobnih multimedijskih tehnologij, obenem pa mi ponuja širino tudi v osebnostni rasti. Ponosna sem, da sem del študentske in akademske skupnosti.

Metka Knez, doktorska študentka

Bodi na tekočem