Študij

Prejemniki študentskih nagrad

Na tem mestu so zbrani prejemniki Prešernovih in Ferbarjevih nagrad za pretekla leta.

Aktualno

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Informativni dan za programe izpopolnjevanja

Izpostavljeno

Študijski programi

O uspešnosti naših študentk in študentov pričajo tudi univerzitetne in fakultetne nagrade, ki jih prejmejo za svoja zaključna, raziskovalna ali umetniška dela.

Nagrajenci

2021

Maruša Loboda: Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih, mentorica doc. dr. Milena Košak Babuder, somentor izr. prof. dr. Janez Jerman

2020

Špela Krek: Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole na Avstrijskem Koroškemmentorica izr. prof. dr. Marja Bešter Turk, somentorica asist. dr. Alenka Rot Vrhovec

2018

Anamarija Bukovec: Stara hiša, mentorca doc. mag. Anja Jerčič Jakob

Karmen Javornik: Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, mentorica doc. dr. Lidija Magajna, somentorica asist. dr. Milena Košak Babuder

2017

Kaja LESKOVŠEK: Podpora ranljivim družinam na domumentorica prof. dr. Darja Zorc Maver

2015

Perger NINA: Percepcija seksizma v visokošolskem prostorumentorica doc. dr. Špela Razpotnik, somentorica asist. dr. Veronika Tašner

2014

Blanka COLNERIČOsebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvojumentor doc. dr. Janez Jerman

2012

Špela DOVŽANKaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumovmentorica doc. dr. Špela Razpotnik

Ime in priimek Naslov dela / naloge Mentor/-ica, somentor/-ica Študijski program

2021/22

Valentina UMEK Akustične in perceptivne značilnosti transspolnega glasu in govora prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Klara PAULIČ Matematična slikanica o številu nič kot didaktični pripomoček v 1.razredu OŠ izr. prof. dr. Vida Manfreda Kolar/ viš. pre. Uršula Podobnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Kelli KOGOJ Gravitacijsko lečenje v učilnici prof. dr. Tomaž Zwitter drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, usmeritev Fizika – Matematika
Sanja PREMOVIĆ Uporaba integriranega joga programa pri odraslem, ki jeclja doc. dr. Damjana Kogovšek/ asist. dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Luka PILETIČ Delo bolnišničnih klovnov v hospicu prof. dr. Bojan Dekleva drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Tatjana GLAVAN Jezikovno razumevanje in jezikovno izražanje glagolskih oblik med 2. in 4. letom starosti doc. dr. Damjana Kogovšek / asist. dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Ksenija ROZMAN Simetrije HTG grafov izr. prof. dr. Primož Šparl drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, usmeritev Fizika – Matematika
Tamara MLINARIČ (roj. VUČKO) Medkulturna občutljivost študentov razrednega pouka doc. dr. Špela Razpotnik / asist. dr. Karmen Mlinar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Julija ŠIŠKO KUR Neprijetna čustva učencev od prvega do petega razreda osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom doc. dr. Simona Prosen drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Urška BRIGELJ Pogledi predšolskih otrok na telesno podobo doc. dr. Marcela Batistič Zorec / asist. dr. Karmen Mlinar visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Anja KALIN Uravnavanje čustev med učenjem prof. dr. Mojca Juriševič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
2020/21
Jaša ČERNE Fenomenologija spontanega priklica: primerjava lažnih in verodostojnih spominov dr. Urban Kordeš drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Tina GIBER Primerjava tradicionalnega učenja, kinestetičnega učenja in učenja na daljavo z uporabo psihofiziologije dr. Gregor Geršak/ dr. Vesna Geršak drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Helena GRBEC Uporabniška perspektiva opuščanja psihiatričnih zdravil dr. Bojan Dekleva drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Špela GRIŽONIČ LESAR Učinkovitost interaktivnih tehnologij za učenje socialnih veščin pri osebah z avtizmom dr. Paolo Petta drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Ajda HITI Čustvena kompetentnost dvojno izjemnih učencev s specifičnimi učnimi težavami dr. Alenka Polak / dr. Milena Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Živa JAKŠIČ IVAČIČ Samoocena usposobljenosti in stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do poučevanja študentov s posebnimi potrebami dr. Milena Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Saša JURETIČ Komunikacijske sposobnosti odrasle osebe z afazijo in govorno apraksijo po odstranitvi možganskega tumorja prof. dr. Emica Farago drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Laura KRANJC Samostojna kiparska razstava: Femina Mundi, Galerija Srečišče mag. Roman Makše Univerzitetni študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Anja LUKMAN Telerehabilitacija na področju logopedije in surdopedagogik dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Tajda PIKL Participacija učencev v procesu odkrivanja in identifikacije posebnih potreb dr. Irena Lesar drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Ema TRČEK Uporaba lastnih glasbil pri dekletih zadnjega triletja prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom dr. Konstanca Zalar / Špela Loti Knoll drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Sara TROŠT Prepoznavanje in ocenjevanje razvojne jezikovne motnje pri dvojezičnih otrocih: primerjava logopedskih praks s teoretičnimi priporočili dr. Tomaž Petek drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
2019/20
Meta BERNIK Povprečna dolžina izjave enako starih otrok s težavami v govorno-jezikovnem razvoju in brez težav dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Maša BRICL Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli dr. Mojca Peček Čuk drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Lala FRANČEŠKIN Literarna analiza izbranih slikanic na osnovi kognitivne teorije dr. Milena Mileva Blažić Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Nina FRICELJ

Lana LAVRIH

Amela LIŠIĆ

Samoregulacija študentov in študij v izrednih razmerah dr. Mojca Juriševič Univerzitetni študijski program prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Tinkara MREŽAR Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov dr. Alenka Polak / dr. Polona Gradišek Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Sandra PALCICH Prepoznavanje nadarjenih učencev z raziskovalnim poukom dr. Mojca Čepič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, predmetno področje Fizika – Matematika
Nika PUC Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Žan TERNIK Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja dr. Irena Nančovska Šerbec / dr. Ljupčo Todorovski drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, predmetno področje Matematika – Računalništvo
Ines WOLF Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli: primerjalna študija Slovenije in Anglije dr. Alenka Polak / dr. Milena  Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
2018/19
Tamara BENKO Merske karakteristike BTNS – BUTT testa neverbalnega sklepanja dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Ana BOVHAN Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Matija ČUFER in

Anja KNEŽEVIĆ

Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo dr. Irena Nančovska Šerbec / dr. Polona Gradišek Matija Čufer:

drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Predmetno poučevanje, Fizika – Računalništvo

 

Anja Knežević:

drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Predmetno poučevanje,

Matematika – Računalništvo

Vanja HANŽEKOVIČ Učinkovitost specialno pedagoških diagnostičnih preizkusov pisanja za prepoznavanje učencev s težavami pri pisanju ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja dr. Lidija Magajna / dr. Suzana Pulec Lah drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
Mojca HROVAT Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Danijela JELISAVAC Stil navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči in njihovi odnosi z učenci dr. Simona Prosen drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Nuša JURJEVIČ Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces dr. Vesna Geršak / dr. Uršula Podobnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Tine KOLENIK Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja dr. Urban Kordeš / dr. Igor Farkaš drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Katja KOVŠE Strip – Gibanje – Animacija dr. Zora Stančič / mag. Andrej Kamnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Likovna pedagogika
Helena LOČNIŠKAR Pomen skupnostnih prostorov: javne dnevne sobe z vidika uporabnikov dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Klara MALOVRH Vrtec na prostem dr. Tatjana Devjak / dr. Sanja Berčnik Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Saša ŠIRNIK Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih dr. Damjana Kogovšek / dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
Maja TUŠAR Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu dr. Vesna Geršak / dr. Irena Hergan drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
2017/18
Nika BEDEK in

Maruša LOBODA

Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih izr. prof. dr. Mojca Juriševič univerzitetni študijski program prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Neja BENEDETIČ Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratum NI (111) izr. prof. dr. Dean Cvetko / doc. dr. Gregor Bavdek drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika
Teja KOPRIVNIKAR Matematično modeliranje zombie apokalipse izr. prof. dr. Marko Slapar / asist. dr. Tadej Starčič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika
Dejan KREJIĆ Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov doc. dr. Primož Šparl drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Matematika – Računalništvo
Taja LAMPE Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev doc. dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Vilma PETERNEL Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti izr. prof. dr. Jurij Selan / viš. pred. dr. Uršula Podobnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika
Špela PIRC Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika “THE SWAL-QOL” izr. prof. dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Nadja PLESTENJAK Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju doc. dr. Damjana Kogovšek / asist. dr. Jerneja Novšak Berce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Ana POTOČNIK Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo izr. prof. dr. Tjaša Filipčič / izr. prof. dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Jerneja ROJKO Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole prof. dr. Tatjana Hodnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji
Lucija SLAPNIČAR Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih izr. prof. dr. Karmen Pižorn drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Doris ŠPUREJ Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev doc. dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Blaž URŠIČ Nihanje plavajočega polvalja doc. dr. Jurij Bajc / doc. dr. Barbara Rovšek drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Tehnika
Neja ZUPANC Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila doc. dr. Mojca Lipec Stopar drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
2016/17
Katja Balažic Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije pomočnice v Sloveniji izr. prof. dr. Tatjana Devjak Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Mojca Debelak Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom “Orff-Schulwerk” doc. dr. Maja Umek/ dr. Konstanca Zalar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Alja Košir Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru prof. mag. Črtomir Frelih drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika
Anastazija Pograjc Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih doc. dr. Darija Skubic/ doc. dr. Martina Ozbič Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Klavdija Stražar Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli izr. prof. dr. Mojca Juriševič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, usmeritev Biologija – Gospodinjstvo
Nina Perme Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti izr. prof. dr. Marja Bešter Turk/ dr. Alenka Rot Vrhovec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
2015/16
Špela Grdadolnik Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati izr. prof. dr. Marja Bešter Turk/izr. prof. dr. Janez Vogrinc 2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Alenka

Humar

Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok doc. dr. Jera Gregorc 2. st. magistrski št. pr. Predšolska vzgoja
Urša

Lesar

Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli doc. dr. Jurij Selan/

dr. Uršula Podobnik

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Likovna pedagogika
Eva

Markelj

Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi izr. prof. dr. Bojan Golli 1. st. univerzitetni št. pr. Dvopredmetni učitelj, smer fizika – matematika
Saša

Mezek

Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci izr. prof. dr. Gregor Torkar 2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Jurij

Osredkar

Histereze v vsakdanjem življenju red. prof. dr. Mojca Čepič univerzitetni št. pr.

Fizika in tehnika

Nika

Šušterič

Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi izr. prof. dr. Slavko Gaber/

Mojca Žveglič Mihelič

univerzitetni št. pr.

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Danica Vrtačnik Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan/

dr. Irena Hergan

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Neža

Zdešar

Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti izr. prof. dr. Barbara Sicherl Kafol/izr. prof. dr. Janez Jerman 2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Daniela Zupan Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa »Ways in« izr. prof. dr. Metoda Kemperl/

dr. Uršula Podobnik

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Likovna pedagogika
2014/15
Katarina Grom Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole Mentor:
red. prof. dr. Igor Saksida
Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji
Alisa Krajnc Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo »sistema koledarja« Mentorica:
izr. prof. dr. Tina Runjić
Somentorica:
dr. Ingrid Žolgar Jerković
Drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Tiflopedagogika in specifične učne težave
Klara Otorepec Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks Mentorica:
doc. dr. Špela Razpotnik
Somentorica:
dr. Veronika Tašner
Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika
Mateja Podgorelec Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja Mentor:
doc. dr. Jurij Bajc
Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika
Špela Svetičič Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave Vojvodine Kranjske pri devetošolcih Mentor:
doc. dr. Gregor Torkar
Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Biologija – Kemija
Martin Ramovš Pesem v stripu Mentor:
doc. mag. Andrej Brumen Čop
Somentorica:
doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Univerzitetni študijski program Likovna pedagogika
2013/14
Simon Bučar Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu izr. prof. dr. Tatjana Devjak Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Meta Dolinar Razumljivost govora predšolskih otrok doc. dr. Martina Ozbič Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer surdo logo
Luka Jurković Aplikacija za delo z grafi doc. dr. Primož Šparl /

asist. Matej Zapušek

Univerzitetni študijski program Matematika in računalništvo
Alja Marin Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2,5 in 5,7 letom starosti (transkripcija govora) doc. dr. Martina Ozbič /

asist. dr. Damjana Kogovšek

Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Nina Marin Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji doc. dr. Špela Razpotnik Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika
Nina Perger Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah doc. dr. Nataša Zrim Martinjak /

doc. dr. Špela Razpotnik

 Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialna pedagogika
Nina Svetič Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
2012/13
Lučka Berlot Spoznavanje in razumevanje arhitekture: primer Plečnikovih tržnic in Tromostovja izr. prof. dr. Metoda Kemperl Univerzitetni študijski program Likovna pedagogika
Mojca Berus Posploševanje pri reševanju problema iz obsega izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež / doc. dr. Vida Manfreda Kolar Univerzitetni študijski program Razredni pouk
Saša Borovnik Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah izr. prof. dr. Alenka Kobolt Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika
Vesna Brezar Tetivni štirikotniki izr. prof. dr. Marko Razpet Univerzitetni študijski program Matematika in fizika
Kristina Debenjak Mali medkulturni prostor ‒ med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega doc. dr. Špela Razpotnik Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika
Urška Hrast Oglaševanje v otroški reviji Cicido izr. prof. dr. Milena Mileva Blažić Univerzitetni študijski program Razredni pouk
Tanja Krhin Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole doc. dr. Janez Jamšek/  asist. dr. Stanislav Avsec Univerzitetni študijski program Razredni pouk
Tjaša Ogulin Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku izr. prof. dr. Irena Lesar

 

 

Univerzitetni študijski program Rrazredni pouk
Anica Podobnik Analiza inkluzivne naravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov v prvem triletju osnovne šole doc. dr. Mojca Lipec Stopar

 

Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika
2011/12
Karmen Kolar Novi pristopi poučevanja programiranja izr. prof. dr. Jože Rugelj, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo
Sonja Miklaužič Kič izr. prof. Mirko Bratuša, mentor
doc. dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez, somentorica
Oddelek za likovno pedagogiko
Mojca Muznik Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora) doc. dr. Martina Ozbič, mentorica
asist. dr. Damjana Kogovšek, somentorica
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, smer surdo-logo
Mirjam Pleterski Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA doc. dr. Mojca Lipec Stopar, mentorica Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Maja Trček Vpliv nanodelcev na tekočekristalno urejanje prof. dr. Mojca Čepič, mentorica
dr. Zdravko Kutjak, somentor
Oddelek za matematiko in fiziko
Simon Turk Zvok v trobilih izr. prof. dr. Bojan Golli, mentor Oddelek za matematiko in fiziko
Živa Zabret Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku izr. prof. dr. Tatjana Devjak, mentorica
doc. dr. Alenka Polak, somentorica
Oddelek za predšolsko vzgojo
2010/11
Mateja Lakner Pravičnost in učinkovitost odpravljanja socialne reprodukcije v šoli izr. prof. dr. Slavko Gaber, mentor, asist. Veronika Tašner, somentorica Oddelek za razredni pouk
Darja Rugelj Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah doc. dr. Irena Lesar, mentorica Oddelek za razredni pouk
Sonja Flere Različni pogledi na oblikovanje pojma števila pri otroku doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica, asist. dr. Vida Manfreda Kolar, somentorica Oddelek za razredni pouk
Mateja Oman Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod doc. dr. Špela Razpotnik, mentorica Oddelek za socialno pedagogiko
Petra Gobec Odkrivanje jamskega sveta s predšolskimi otroki izr. prof. dr. Barbara Bajd, mentorica Oddelek za predšolsko vzgojo
2009/10
Maja Zorman Zasebni in javni vrtci: primerjava programov z vidika financiranja in kakovosti doc. dr. Matej Sande, mentor Oddelek za socialno pedagogiko
Urška Švara Kafol Geometrija risbe red. prof. Zdenko Huzjan, mentor, izr. prof. dr. Tonka Tacol, somentorica Oddelek za likovno pedagogiko
Tomaž Kocman Spoznavanje zmajev v vrtcu skozi slovenske ljudske pripovedke doc. dr. Darija Skubic, mentorica Oddelek za predšolsko vzgojo
Nejc Grošelj Vpeljava centra za pomoč na PeF UL doc. dr. Branko Kaučič, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo
Kristina Sodja Izkustveni pristop pri pouku kemije red. prof. dr. Margareta Vrtačnik, mentorica, doc. dr. Mojca Juriševič, somentorica Oddelek za kemijo in biologijo
Ines Izlakar Pripisovanje vzrokov za učno uspešnost v šoli doc. dr. Mojca Juriševič, mentorica, izr. prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko, somentorica Oddelek za razredni pouk
Anja Janežič Razumevanje pomenov znakov plus in minus doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica, asist. dr. Vida Manfreda Kolar, somentorica Oddelek za razredni pouk
2008/09
Dejan Sraka Računalniško podprto ugotavljanje plagiatorstva programske kode in besedila doc. dr. Branko Kaučič, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo
Kristina Rupret Standardi znanja pri športni vzgoji v prvi triadi devetletne osnovne šole (avdio-vizualni pripomoček z izbranimi standardi znanja) doc. dr. Vesna Štemberger, mentorica Oddelek za razredni pouk
Matej Zapušek Računalniški videotečaji izr. prof. dr. Jože Rugelj, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo
Mojca Prunk Ustvarjalni gib in izvedba likovnih nalog v učnem procesu likovne vzgoje izr. prof. dr. Tonka Tacol, mentorica, pred. Vesna Geršak, somentorica Oddelek za razredni pouk
Metka Kos Instalacija v slovenskem kontekstu red. prof. mag. Roman Makše, mentor, doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica Oddelek za likovno pedagogiko
Vikica Ladinek Ko bom velika, bom … Odraščanje in prehodi mladih Romov v odraslost doc. dr. Špela Razpotnik, mentorica Oddelek za socialno pedagogiko
Lea Nakrst Uporaba pedagoškega pristopa Storyline na razredni stopnji osnovne šole doc. dr. Alenka Polak, mentorica Oddelek za razredni pouk
Darija Hohnjec Razmišljujoč praktik, soorganizator spodbudnega učnega okolja v vrtcu doc. dr. Marcela Batistič Zorec, mentorica Oddelek za predšolsko vzgojo
2007/08
Domen Šoberl Fundamentalna grupa topološkega prostora red. prof. dr. Dušan Repovš, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo: smer matematika in računalništvo
Sabina Lukežič Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju matematike na razredni stopnji doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica Oddelek za razredni pouk
Adrijana Mastnak Sidrano učenje ob programih dinamične geometrije doc. dr. Zlatan Magajna, mentor Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo
Marta Štajduhar Sobivanje brezdomcev in študent v gledališki skupini red. prof. dr. Bojan Dekleva, mentor Oddelek za socialno pedagogiko
Katarina Lenič Socialni pedagog in vzgojno delovanje šole izr. prof. dr. Tatjana Devjak, mentorica Oddelek za socialno pedagogiko
Benjamin Kralj Preverjanje znanja iz kemije s spletno aplikacijo red. prof. dr. Saša A. Glažar, mentor Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in fizika
Urankar Bernarda Les in mikrovalovi red. prof. dr. Mojca Čepič, mentorica Oddelek za kemijo in biologijo,

smer: kemija in fizika

Nika Jenko Ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti za otroke z malignimi obolenji doc. dr. Mojca Lipec Stopar, mentorica Oddelek za specialno in rehabiliacijsko pedagogiko
2006/07
Iztok Holc Izrazne možnosti tipnega izr. prof. mag. Črtomir Frelih, mentor Oddelek za likovno pedagogiko
Barbara Horvat Metoda igre vlog in znanje izr. prof. dr. Janez Krek, mentor Oddelek za razredni pouk
Jerneja Pavlin Uporaba dijakovih intuicij pri obravnavi pojmov „struktura“, „lastnosti“ in „Odnosi med strukturo in lastnostmi“ med makro in mikro ravnjo red. prof. dr. Margareta Vrtačnik, mentorica Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in fizika
Alenka Rehar Socializacijske razlike med otroki edinci in otroki iz večjih družin doc. dr. Urban Vehovar, mentor, doc. dr. Marcela Batistič Zorec, somentorica Oddelek za predšolsko vzgojo
Martina Glušič Strategije tolerance na slanost izbranih halofitov iz Sečoveljskih solin izr. prof. dr. Marjana Regvar, mentorica Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in biologija
Živa Vičar Logopedija in starost izr. prof. dr. Alenka Kobolt, mentorica Oddelek za socialno pedagogiko
Tadeja Jelovčan Razvoj razumevanja agregatnih stanj vode pri otrocih od šest do dvanajst let red. prof. dr. Saša A. Glažar, mentor, doc. dr. Iztok Devetak, somentor Oddelek za razredni pouk
Mojca Založnik Znanost v umetnosti umetnost v znanosti izr. prof. spec. Mirko Bratuša, mentor, doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica Oddelek za likovno pedagogiko

 

Ime in priimek Naslov dela Mentor/ica Študijski program

2022

Taja KLEMEN Vpeljava hidrosferskih okoljskih problemov z uporabo sodobnejših učnih pristopov v pouk kemije v osnovni šoli prof. dr. Iztok Devetak drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, usmeritev Biologija – Kemija

2021

Ana ČIBEJ Poučevanje in učenje vsebin predmeta Naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole z ustvarjalnim gibom dr. Jerneja Pavlin / dr. Vesna Geršak drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

2020

Špela DIMIČ Izkušnje z naravo do dopolnjenega 12. leta starosti treh generacij dr. Darja Skribe Dimec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

2019

Zala FISTER Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem dr. Gregor Torkar / dr. Marjanca Kos drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja

2018

Eva ŠEBJANIČ Primeri dobre prakse pouka na prostem v Slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah doc. dr. Darja Skribe Dimec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji

2017

Saša MENCIN Primerjava pomnenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda izr. prof. dr. Gregor Torkar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

2016

Valerija TOMPA Razumevanje izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole red. prof. dr. Saša A. Glažar/
Miha Slapničar
Univerzitetni št. pr. prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer gospodinjstvo – kemija

2015

Neja BENEDETIČ Eksperimenti s tunelskim mikroskopom izr. prof. dr. Bojan Golli
Somentor:
dr. Gregor Bavdek
Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer Fizika – Matematika

2014

Klavdija STRAŽAR Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije izr. prof. dr. Mojca Juriševič Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer Biologija – Gospodinjstvo

2013

Miha SLAPNIČAR Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije doc. dr. Iztok Devetak Univerzitetni študijski program Kemija in biologija

Bodi na tekočem