Alt
Študij

Prejemniki študentskih nagrad

Na tem mestu so zbrani prejemniki Prešernovih in Ferbarjevih nagrad za pretekla leta.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Študijski programi

O uspešnosti naših študentk in študentov pričajo tudi univerzitetne in fakultetne nagrade, ki jih prejmejo za svoja zaključna, raziskovalna ali umetniška dela.

Nagrajenci

2021

Maruša Loboda: Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih, mentorica doc. dr. Milena Košak Babuder, somentor izr. prof. dr. Janez Jerman

2020

Špela Krek: Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole na Avstrijskem Koroškemmentorica izr. prof. dr. Marja Bešter Turk, somentorica asist. dr. Alenka Rot Vrhovec

2018

Anamarija Bukovec: Stara hiša, mentorca doc. mag. Anja Jerčič Jakob

Karmen Javornik: Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, mentorica doc. dr. Lidija Magajna, somentorica asist. dr. Milena Košak Babuder

2017

Kaja LESKOVŠEK: Podpora ranljivim družinam na domumentorica prof. dr. Darja Zorc Maver

2015

Perger NINA: Percepcija seksizma v visokošolskem prostorumentorica doc. dr. Špela Razpotnik, somentorica asist. dr. Veronika Tašner

2014

Blanka COLNERIČOsebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvojumentor doc. dr. Janez Jerman

2012

Špela DOVŽANKaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumovmentorica doc. dr. Špela Razpotnik

Študijsko leto

Ime in priimek

Naslov dela / naloge

Mentor/-ica, somentor/-ica

Oddelek (študijski program)

2020/21 Jaša ČERNE Fenomenologija spontanega priklica: primerjava lažnih in verodostojnih spominov dr. Urban Kordeš drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Tina GIBER Primerjava tradicionalnega učenja, kinestetičnega učenja in učenja na daljavo z uporabo psihofiziologije dr. Gregor Geršak/ dr. Vesna Geršak drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Helena GRBEC Uporabniška perspektiva opuščanja psihiatričnih zdravil dr. Bojan Dekleva drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Špela GRIŽONIČ LESAR Učinkovitost interaktivnih tehnologij za učenje socialnih veščin pri osebah z avtizmom dr. Paolo Petta drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Ajda HITI Čustvena kompetentnost dvojno izjemnih učencev s specifičnimi učnimi težavami dr. Alenka Polak / dr. Milena Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Živa JAKŠIČ IVAČIČ Samoocena usposobljenosti in stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do poučevanja študentov s posebnimi potrebami dr. Milena Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Saša JURETIČ Komunikacijske sposobnosti odrasle osebe z afazijo in govorno apraksijo po odstranitvi možganskega tumorja prof. dr. Emica Farago drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Laura KRANJC Samostojna kiparska razstava: Femina Mundi, Galerija Srečišče mag. Roman Makše Univerzitetni študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Anja LUKMAN Telerehabilitacija na področju logopedije in surdopedagogik dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Tajda PIKL Participacija učencev v procesu odkrivanja in identifikacije posebnih potreb dr. Irena Lesar drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Ema TRČEK Uporaba lastnih glasbil pri dekletih zadnjega triletja prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom dr. Konstanca Zalar / Špela Loti Knoll drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Sara TROŠT

Prepoznavanje in ocenjevanje razvojne jezikovne motnje pri dvojezičnih otrocih: primerjava logopedskih praks s teoretičnimi priporočili

dr. Tomaž Petek drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
2019/20 Meta BERNIK Povprečna dolžina izjave enako starih otrok s težavami v govorno-jezikovnem razvoju in brez težav dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Maša BRICL Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli dr. Mojca Peček Čuk drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Lala FRANČEŠKIN Literarna analiza izbranih slikanic na osnovi kognitivne teorije dr. Milena Mileva Blažić Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Nina FRICELJ

Lana LAVRIH

Amela LIŠIĆ

Samoregulacija študentov in študij v izrednih razmerah dr. Mojca Juriševič Univerzitetni študijski program prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Tinkara MREŽAR Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov dr. Alenka Polak / dr. Polona Gradišek Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Sandra PALCICH Prepoznavanje nadarjenih učencev z raziskovalnim poukom dr. Mojca Čepič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, predmetno področje Fizika – Matematika
Nika PUC Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Žan TERNIK Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja dr. Irena Nančovska Šerbec / dr. Ljupčo Todorovski drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, predmetno področje Matematika – Računalništvo
Ines WOLF Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli: primerjalna študija Slovenije in Anglije dr. Alenka Polak / dr. Milena  Košak Babuder drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
2018/19 Tamara BENKO Merske karakteristike BTNS – BUTT testa neverbalnega sklepanja dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Ana BOVHAN Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Matija ČUFER in

Anja KNEŽEVIĆ

Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo dr. Irena Nančovska Šerbec / dr. Polona Gradišek Matija Čufer:

drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Predmetno poučevanje, Fizika – Računalništvo

 

Anja Knežević:

drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Predmetno poučevanje,

Matematika – Računalništvo

Vanja HANŽEKOVIČ Učinkovitost specialno pedagoških diagnostičnih preizkusov pisanja za prepoznavanje učencev s težavami pri pisanju ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja dr. Lidija Magajna / dr. Suzana Pulec Lah drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
Mojca HROVAT Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo dr. Damjana Kogovšek / dr. Jerneja Novšak Brce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Danijela JELISAVAC Stil navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči in njihovi odnosi z učenci dr. Simona Prosen drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Nuša JURJEVIČ Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces dr. Vesna Geršak / dr. Uršula Podobnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Tine KOLENIK Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja dr. Urban Kordeš / dr. Igor Farkaš drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost
Katja KOVŠE Strip – Gibanje – Animacija dr. Zora Stančič / mag. Andrej Kamnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Likovna pedagogika
Helena LOČNIŠKAR Pomen skupnostnih prostorov: javne dnevne sobe z vidika uporabnikov dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Klara MALOVRH Vrtec na prostem dr. Tatjana Devjak / dr. Sanja Berčnik Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Saša ŠIRNIK Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih dr. Damjana Kogovšek / dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
Maja TUŠAR Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu dr. Vesna Geršak / dr. Irena Hergan drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
2017/18 Nika BEDEK in

Maruša LOBODA

Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih izr. prof. dr. Mojca Juriševič univerzitetni študijski program prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Neja BENEDETIČ Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratum NI (111) izr. prof. dr. Dean Cvetko / doc. dr. Gregor Bavdek drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika
Teja KOPRIVNIKAR Matematično modeliranje zombie apokalipse izr. prof. dr. Marko Slapar / asist. dr. Tadej Starčič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika
Dejan KREJIĆ Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov doc. dr. Primož Šparl drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Matematika – Računalništvo
Taja LAMPE Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev doc. dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Vilma PETERNEL Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti izr. prof. dr. Jurij Selan / viš. pred. dr. Uršula Podobnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika
Špela PIRC Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika “THE SWAL-QOL” izr. prof. dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Nadja PLESTENJAK Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju doc. dr. Damjana Kogovšek / asist. dr. Jerneja Novšak Berce drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika
Ana POTOČNIK Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo izr. prof. dr. Tjaša Filipčič / izr. prof. dr. Janez Jerman drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
Jerneja ROJKO Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole prof. dr. Tatjana Hodnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji
Lucija SLAPNIČAR Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih izr. prof. dr. Karmen Pižorn drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
Doris ŠPUREJ Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev doc. dr. Špela Razpotnik drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika
Blaž URŠIČ Nihanje plavajočega polvalja doc. dr. Jurij Bajc / doc. dr. Barbara Rovšek drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Tehnika
Neja ZUPANC Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila doc. dr. Mojca Lipec Stopar drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave
2016/17 Katja Balažic Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije pomočnice v Sloveniji izr. prof. dr. Tatjana Devjak Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Mojca Debelak Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom “Orff-Schulwerk” doc. dr. Maja Umek/ dr. Konstanca Zalar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji
Alja Košir Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru prof. mag. Črtomir Frelih drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika
Anastazija Pograjc Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih doc. dr. Darija Skubic/ doc. dr. Martina Ozbič Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja
Klavdija Stražar Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli izr. prof. dr. Mojca Juriševič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, usmeritev Biologija – Gospodinjstvo
Nina Perme Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti izr. prof. dr. Marja Bešter Turk/ dr. Alenka Rot Vrhovec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

2015/16

 

 

 

 

 

Špela Grdadolnik

Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati

izr. prof. dr. Marja Bešter Turk/izr. prof. dr. Janez Vogrinc

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji

 

Alenka

Humar

Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok

doc. dr. Jera Gregorc

2. st. magistrski št. pr. Predšolska vzgoja

 

Urša

Lesar

Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli

doc. dr. Jurij Selan/

dr. Uršula Podobnik

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Likovna pedagogika

 

Eva

Markelj

Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi

izr. prof. dr. Bojan Golli

1. st. univerzitetni št. pr. Dvopredmetni učitelj, smer fizika – matematika

 

Saša

Mezek

Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci

izr. prof. dr. Gregor Torkar

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji

 

Jurij

Osredkar

Histereze v vsakdanjem življenju

red. prof. dr. Mojca Čepič

univerzitetni št. pr.

Fizika in tehnika

 

Nika

Šušterič

Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi

izr. prof. dr. Slavko Gaber/

Mojca Žveglič Mihelič

univerzitetni št. pr.

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

 

Danica Vrtačnik

Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu

red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan/

dr. Irena Hergan

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji

 

Neža

Zdešar

Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti

izr. prof. dr. Barbara Sicherl Kafol/izr. prof. dr. Janez Jerman

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji

 

Daniela Zupan

Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa »Ways in«

izr. prof. dr. Metoda Kemperl/

dr. Uršula Podobnik

2. st. magistrski št. pr. Poučevanje, smer Likovna pedagogika

2014/15

 

 

 

 

 

Katarina Grom

Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole

Mentor:
red. prof. dr. Igor Saksida

Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji

 

Alisa Krajnc

Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo »sistema koledarja«

Mentorica:
izr. prof. dr. Tina Runjić
Somentorica:
dr. Ingrid Žolgar Jerković

Drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Tiflopedagogika in specifične učne težave

 

Klara Otorepec

Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks

Mentorica:
doc. dr. Špela Razpotnik
Somentorica:
dr. Veronika Tašner

Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika

 

Mateja Podgorelec

Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja

Mentor:
doc. dr. Jurij Bajc

Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Fizika – Matematika

 

Špela Svetičič

Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave Vojvodine Kranjske pri devetošolcih

Mentor:
doc. dr. Gregor Torkar

Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, izbirna skupina Biologija – Kemija

 

Martin Ramovš

Pesem v stripu

Mentor:
doc. mag. Andrej Brumen Čop
Somentorica:
doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez

Univerzitetni študijski program Likovna pedagogika

 

 

 

 

 

2013/14

Simon Bučar

Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu

izr. prof. dr. Tatjana Devjak

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja

 

Meta Dolinar

Razumljivost govora predšolskih otrok

doc. dr. Martina Ozbič

Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer surdo logo

 

Luka Jurković

Aplikacija za delo z grafi

doc. dr. Primož Šparl /

asist. Matej Zapušek

Univerzitetni študijski program Matematika in računalništvo

 

Alja Marin

Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2,5 in 5,7 letom starosti (transkripcija govora)

doc. dr. Martina Ozbič /

asist. dr. Damjana Kogovšek

Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika

 

Nina Marin

Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji

doc. dr. Špela Razpotnik

Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika

 

Nina Perger

Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah

doc. dr. Nataša Zrim Martinjak /

doc. dr. Špela Razpotnik

 Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialna pedagogika

 

Nina Svetič

Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti

red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan

drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

2012/13

 

 

 

 

 

Lučka Berlot

Spoznavanje in razumevanje arhitekture: primer Plečnikovih tržnic in Tromostovja

izr. prof. dr. Metoda Kemperl

Univerzitetni študijski program Likovna pedagogika

 

Mojca Berus

Posploševanje pri reševanju problema iz obsega

izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež / doc. dr. Vida Manfreda Kolar

Univerzitetni študijski program Razredni pouk

 

Saša Borovnik

Vrstniški odnosi v stanovanjskih skupinah

izr. prof. dr. Alenka Kobolt

Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika

 

Vesna Brezar

Tetivni štirikotniki

izr. prof. dr. Marko Razpet

Univerzitetni študijski program Matematika in fizika

 

Kristina Debenjak

Mali medkulturni prostor ‒ med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega

doc. dr. Špela Razpotnik

Univerzitetni študijski program Socialna pedagogika

 

Urška Hrast

Oglaševanje v otroški reviji Cicido

izr. prof. dr. Milena Mileva Blažić

Univerzitetni študijski program Razredni pouk

 

Tanja Krhin

Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole

doc. dr. Janez Jamšek/  asist. dr. Stanislav Avsec

Univerzitetni študijski program Razredni pouk

 

Tjaša Ogulin

Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku

izr. prof. dr. Irena Lesar

 

 

Univerzitetni študijski program Rrazredni pouk

 

Anica Podobnik

Analiza inkluzivne naravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov v prvem triletju osnovne šole

doc. dr. Mojca Lipec Stopar

 

Univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika

2011/12

Karmen Kolar

Novi pristopi poučevanja programiranja

izr. prof. dr. Jože Rugelj, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo

Sonja Miklaužič

Kič

izr. prof. Mirko Bratuša, mentor
doc. dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez, somentorica

Oddelek za likovno pedagogiko

Mojca Muznik

Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora)

doc. dr. Martina Ozbič, mentorica
asist. dr. Damjana Kogovšek, somentorica

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, smer surdo-logo

Mirjam Pleterski

Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA

doc. dr. Mojca Lipec Stopar, mentorica

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Maja Trček

Vpliv nanodelcev na tekočekristalno urejanje

prof. dr. Mojca Čepič, mentorica
dr. Zdravko Kutjak, somentor

Oddelek za matematiko in fiziko

Simon Turk

Zvok v trobilih

izr. prof. dr. Bojan Golli, mentor

Oddelek za matematiko in fiziko

Živa Zabret

Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku

izr. prof. dr. Tatjana Devjak, mentorica
doc. dr. Alenka Polak, somentorica

Oddelek za predšolsko vzgojo

2010/11

Mateja Lakner

Pravičnost in učinkovitost odpravljanja socialne reprodukcije v šoli

izr. prof. dr. Slavko Gaber, mentor, asist. Veronika Tašner, somentorica

Oddelek za razredni pouk

Darja Rugelj

Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah

doc. dr. Irena Lesar, mentorica

Oddelek za razredni pouk

Sonja Flere

Različni pogledi na oblikovanje pojma števila pri otroku

doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica, asist. dr. Vida Manfreda Kolar, somentorica

Oddelek za razredni pouk

Mateja Oman

Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod

doc. dr. Špela Razpotnik, mentorica

Oddelek za socialno pedagogiko

Petra Gobec

Odkrivanje jamskega sveta s predšolskimi otroki

izr. prof. dr. Barbara Bajd, mentorica

Oddelek za predšolsko vzgojo

2009/10

Maja Zorman

Zasebni in javni vrtci: primerjava programov z vidika financiranja in kakovosti

doc. dr. Matej Sande, mentor

Oddelek za socialno pedagogiko

Urška Švara Kafol

Geometrija risbe

red. prof. Zdenko Huzjan, mentor, izr. prof. dr. Tonka Tacol, somentorica

Oddelek za likovno pedagogiko

Tomaž Kocman

Spoznavanje zmajev v vrtcu skozi slovenske ljudske pripovedke

doc. dr. Darija Skubic, mentorica

Oddelek za predšolsko vzgojo

Nejc Grošelj

Vpeljava centra za pomoč na PeF UL

doc. dr. Branko Kaučič, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo

Kristina Sodja

Izkustveni pristop pri pouku kemije

red. prof. dr. Margareta Vrtačnik, mentorica, doc. dr. Mojca Juriševič, somentorica

Oddelek za kemijo in biologijo

Ines Izlakar

Pripisovanje vzrokov za učno uspešnost v šoli

doc. dr. Mojca Juriševič, mentorica, izr. prof. dr. Cveta Razdevšek Pučko, somentorica

Oddelek za razredni pouk

Anja Janežič

Razumevanje pomenov znakov plus in minus

doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica, asist. dr. Vida Manfreda Kolar, somentorica

Oddelek za razredni pouk

2008/09

Dejan Sraka

Računalniško podprto ugotavljanje plagiatorstva programske kode in besedila

doc. dr. Branko Kaučič, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo

Kristina Rupret

Standardi znanja pri športni vzgoji v prvi triadi devetletne osnovne šole (avdio-vizualni pripomoček z izbranimi standardi znanja)

doc. dr. Vesna Štemberger, mentorica

Oddelek za razredni pouk

Matej Zapušek

Računalniški videotečaji

izr. prof. dr. Jože Rugelj, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo

Mojca Prunk

Ustvarjalni gib in izvedba likovnih nalog v učnem procesu likovne vzgoje

izr. prof. dr. Tonka Tacol, mentorica, pred. Vesna Geršak, somentorica

Oddelek za razredni pouk

Metka Kos

Instalacija v slovenskem kontekstu

red. prof. mag. Roman Makše, mentor, doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica

Oddelek za likovno pedagogiko

Vikica Ladinek

Ko bom velika, bom … Odraščanje in prehodi mladih Romov v odraslost

doc. dr. Špela Razpotnik, mentorica

Oddelek za socialno pedagogiko

Lea Nakrst

Uporaba pedagoškega pristopa Storyline na razredni stopnji osnovne šole

doc. dr. Alenka Polak, mentorica

Oddelek za razredni pouk

Darija Hohnjec

Razmišljujoč praktik, soorganizator spodbudnega učnega okolja v vrtcu

doc. dr. Marcela Batistič Zorec, mentorica

Oddelek za predšolsko vzgojo

2007/08

Domen Šoberl

Fundamentalna grupa topološkega prostora

red. prof. dr. Dušan Repovš, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo: smer matematika in računalništvo

Sabina Lukežič

Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju matematike na razredni stopnji

doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež, mentorica

Oddelek za razredni pouk

Adrijana Mastnak

Sidrano učenje ob programih dinamične geometrije

doc. dr. Zlatan Magajna, mentor

Oddelek za matematiko in računalništvo, smer: matematika in računalništvo

Marta Štajduhar

Sobivanje brezdomcev in študent v gledališki skupini

red. prof. dr. Bojan Dekleva, mentor

Oddelek za socialno pedagogiko

Katarina Lenič

Socialni pedagog in vzgojno delovanje šole

izr. prof. dr. Tatjana Devjak, mentorica

Oddelek za socialno pedagogiko

Benjamin Kralj

Preverjanje znanja iz kemije s spletno aplikacijo

red. prof. dr. Saša A. Glažar, mentor

Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in fizika

Urankar Bernarda

Les in mikrovalovi

red. prof. dr. Mojca Čepič, mentorica

Oddelek za kemijo in biologijo,

smer: kemija in fizika

Nika Jenko

Ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti za otroke z malignimi obolenji

doc. dr. Mojca Lipec Stopar, mentorica

Oddelek za specialno in rehabiliacijsko pedagogiko

2006/07

Iztok Holc

Izrazne možnosti tipnega

izr. prof. mag. Črtomir Frelih, mentor

Oddelek za likovno pedagogiko

Barbara Horvat

Metoda igre vlog in znanje

izr. prof. dr. Janez Krek, mentor

Oddelek za razredni pouk

Jerneja Pavlin

Uporaba dijakovih intuicij pri obravnavi pojmov „struktura“, „lastnosti“ in „Odnosi med strukturo in lastnostmi“ med makro in mikro ravnjo

red. prof. dr. Margareta Vrtačnik, mentorica

Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in fizika

Alenka Rehar

Socializacijske razlike med otroki edinci in otroki iz večjih družin

doc. dr. Urban Vehovar, mentor, doc. dr. Marcela Batistič Zorec, somentorica

Oddelek za predšolsko vzgojo

Martina Glušič

Strategije tolerance na slanost izbranih halofitov iz Sečoveljskih solin

izr. prof. dr. Marjana Regvar, mentorica

Oddelek za kemijo in biologijo, smer: kemija in biologija

Živa Vičar

Logopedija in starost

izr. prof. dr. Alenka Kobolt, mentorica

Oddelek za socialno pedagogiko

Tadeja Jelovčan

Razvoj razumevanja agregatnih stanj vode pri otrocih od šest do dvanajst let

red. prof. dr. Saša A. Glažar, mentor, doc. dr. Iztok Devetak, somentor

Oddelek za razredni pouk

Mojca Založnik

Znanost v umetnosti umetnost v znanosti

izr. prof. spec. Mirko Bratuša, mentor, doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica

Oddelek za likovno pedagogiko

 

Ime in priimek 

 

 

Naslov dela

 

Mentor/ica

 

Študijski program

2021
Ana ČIBEJ Poučevanje in učenje vsebin predmeta Naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole z ustvarjalnim gibom dr. Jerneja Pavlin / dr. Vesna Geršak drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
2020
Špela DIMIČ Izkušnje z naravo do dopolnjenega 12. leta starosti treh generacij dr. Darja Skribe Dimec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
2019
Zala FISTER Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem dr. Gregor Torkar / dr. Marjanca Kos drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja
2018
Eva ŠEBJANIČ Primeri dobre prakse pouka na prostem v Slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah doc. dr. Darja Skribe Dimec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, izbirna skupina Poučevanje na razredni stopnji
2017
Saša MENCIN Primerjava pomnenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda izr. prof. dr. Gregor Torkar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
2016
Valerija TOMPA Razumevanje izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole red. prof. dr. Saša A. Glažar/
Miha Slapničar
Univerzitetni št. pr. prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer gospodinjstvo – kemija
2015
Neja BENEDETIČ Eksperimenti s tunelskim mikroskopom izr. prof. dr. Bojan Golli
Somentor:
dr. Gregor Bavdek
Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer Fizika – Matematika
2014

Klavdija STRAŽAR

Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije

izr. prof. dr. Mojca Juriševič

Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj, smer Biologija – Gospodinjstvo

2013

Miha SLAPNIČAR

Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije

doc. dr. Iztok Devetak

Univerzitetni študijski program Kemija in biologija

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem