O fakulteti

Organi in komisije fakultete

Organi fakultete so Dekan, Senat, Upravni odbor, Akademski zbor in Študentski svet. Ostale komisije in delovna telesa Senat imenuje po potrebi.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Pravni akti in obrazci

Podrobneje je delovanje Organov in komisij Pedagoške fakultete opredeljeno v Pravilniku o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je dostopen v Pravnih aktih.

Dekan je vodja in zakoniti zastopnik fakultete ter poslovodni organ, kadar fakulteta izvaja tržno dejavnost. Pri vodenju dekanu pomagajo prodekani in tajnik fakultete, ki skupaj z dekanom tvorijo Kolegij dekana:

Dekan: prof. dr. Janez Vogrinc dekan@pef.uni-lj.si

Prodekanica za dodiplomski in magistrski študij ter mednarodno sodelovanje: prof. dr. Karmen Pižorn Karmen.Pizorn@pef.uni-lj.si

Prodekanica za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo: prof. dr. Vesna Ferk Savec Vesna.Ferk@pef.uni-lj.si

Prodekan za kakovost in umetniško dejavnost: izr. prof. dr. Jurij Selan Jurij.Selan@pef.uni-lj.si

Prodekanica za študentske zadeve: izr. prof. dr. Vesna Štemberger Vesna.Stemberger@pef.uni-lj.si

Tajnik fakultete: Janez Gartner, univ. dipl. prav. tajnik@pef.uni-lj.si

Senat je najvišji strokovni organ s študijskega iz znanstveno raziskovalnega ter umetniškega področja. V okviru senata delujejo komisije senata.

Predsednik: prof. dr. Janez Vogrinc, dekan
kontaktna oseba: Vesna Blagotinšek – tajnica vodstva
tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
e-pošta: tajnistvo@pef.uni-lj.si

Akademski zbor

Akademski zbor je predstavniški organ vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, v njem pa imajo svoje predstavnike tudi študenti.

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Petek
kontaktna oseba: Mojca Bitenc – tajnica vodstva
tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
e-pošta: tajnistvo@pef.uni-lj.si

Upravni odbor

Upravni odbor je organ, ki odloča o gospodarjenju s sredstvi, ki jih fakulteta pridobi z opravljanjem tržnih dejavnosti izven nacionalnega programa visokega šolstva.

Predsednik: mag. Črtomir Frelih
kontaktna oseba: Vesna Blagotinšek – tajnica vodstva
tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
e-pošta: tajnistvo@pef.uni-lj.si

Študentski svet

Študenti in študentke UL PEF so organizirani v Študentski svet Pedagoške fakultete, ki je edini legitimni predstavniški organ študentov, ki zastopa in predstavlja študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani tako v razmerju do drugih organov fakultete, kot tudi navzven. Imenuje predstavnike študentov v različne komisije in delovne skupine fakultete, kjer predstavniki študentov zastopajo interese študentov, skrbijo za obveščanje študentov in prispevajo k večji kakovosti študija. Študentski svet Pedagoške fakultete sprejema formalne odločitve iz svoje pristojnosti na svojih sejah. V vseh letnikih in na vseh študijskih smereh imajo študenti razrednega predstavnika, ki ga izberejo izmed sebe. Delo razrednih predstavnikov je bistvenega pomena za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok točnih, kvalitetnih in pravočasnih informacij med študenti in Študentskim svetom.

Predsednica: Maja Otič
e-pošta: Studentski.Svet@pef.uni-lj.si

Komisije

Komisija za študijske zadeve obravnava vsa vprašanja v zvezi z dodiplomskimi in magistrskimi študijski programi ter študijskimi programi za izpopolnjevanje ter v zvezi s tem oblikuje predloge, ki jih posreduje v obravnavo Senatu.

Komisija za doktorski študij obravnava vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem doktorskega študijskega programa, ki sodijo v pristojnost Senata.

Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost obravnava vsa pomembna vprašanja, povezana z znanstveno-raziskovalnim in umetniškim delom, ter pripravlja gradiva in predloge sklepov za obravnavo na Senatu.

Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije obravnava zadeve s področja izvolitev v habilitacijske nazive pedagoških in znanstvenih delavcev.

Komisija za kakovost obravnava, spremlja in vrednosti vsa pomembna vprašanja, povezana z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim in umetniškim delom ter predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti tega dela.

Komisija za mednarodno sodelovanje obravnava zadeve s področja mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu in znanosti, še zlasti vključevanje fakultete v skupne programe EU, bilateralne programe s tujimi univerzami ter koordinira mednarodno sodelovanje fakultete.

Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti kandidatom priznava znanje pridobljeno v neformalnem izobraževanju, obštudijske dejavnosti ter praktično usposabljanje opravljeno doma in v tujini.

Programski svet doktorske šole obravnava vsa pomembna vprašanja v zvezi s strateškimi programskimi odločitvami izvajanja doktorskega programa, ki sodijo v pristojnost Senata.

Komisija za tisk in založništvo skrbi za pripravo, izdajo in distribucijo avtorskih del, ki jih izdaja fakulteta v okviru fakultetne založbe.

Disciplinska komisija I. stopnje za študente vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji.

Komisija za priznanja in nagrade je pristojna za nominacijo kandidatov (pedagoških delavcev, raziskovalcev, strokovnih delavcev, študentov, upokojenih delavcev, zunanjih sodelavcev itd.) za državne nagrade na področju šolstva, nagrade Univerze v Ljubljani, za podeljevanje nagrad in priznanj Pedagoške fakultete in za odločanje o drugih nagradah in priznanjih.

Komisija za praktično usposabljanje študentov obravnava vsebine s področja praktičnega usposabljanja študentov vseh študijskih programov fakultete in Senatu predlaga rešitve s področja praktičnega usposabljanja.

Komisija za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Komisija za tutorstvo obravnava vsa vprašanja v zvezi z izvajanje tutorstva na fakulteti in predlaga dekanu izvedbo posameznih postopkov v zvezi s tutorstvom.

Koordinacija študijskega programa Dvopredmetni učitelj koordinira izvajanje študijskega programa Dvopredmetni učitelj. Obravnava vsebinska vprašanja iz študijskih oz. znanstvenih področij matematika, računalništvo, fizika, tehnika, biologija, kemija in gospodinjstvo, ki so pomembna za usklajeno izvajanje študijskega programa Dvopredmetni učitelj.

Koordinacija drugostopenjskega študijskega programa Poučevanje koordinira izvajanje študijskega programa Poučevanje.

Komisija za etiko je neodvisno posvetovalno telo. Njena naloga je podajanje etičnih presoj predlogov raziskav, kadar zanje zaprosijo izvajalci oz. avtorji raziskave. Komisija sama ne predpisuje, katere raziskave je potrebno podvreči etični presoji in samostojno ne opravlja nadzora ustreznosti izvedbe raziskave. Etične presoje so praviloma potrebne vse raziskave, ki vključujejo interakcijo z ljudmi ali temeljijo na zbiranju osebnih podatkov.

Delovanje komisije je opredeljeno v Pravilniku o delovanju Komisije za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki ga najdete med Pravnimi akti, kjer so prav tako navedeni potrebni obrazci v povezavi z etičnim presojanjem.

Elektronski naslov komisije: eticna.komisija@pef.uni-lj.si.

Bodi na tekočem