O fakulteti

Oddelek za socialno pedagogiko

Socialna pedagogika se hkrati umešča na področje vzgoje in izobraževanja  pri čemer je vpeta v vsakokratni družbeni in socialni razvoj.

Aktualno

Izšel je Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v 2024/25

Alisa Teletović: We are perfect as we are

Informativni dan za programe izpopolnjevanja

Izpostavljeno

Socialna pedagogika

Vas zanima študij socialne pedagogike?

Poslanstvo

Socialna pedagogika se hkrati umešča na področje vzgoje in izobraževanja  pri čemer je vpeta v vsakokratni družbeni in socialni razvoj. Razvila je doktrino preventivnih, podpornih, korekcijskih, kompenzatornih in vzpodbujevalnih konceptov dela s posamezniki in s skupinami, ki so v svojem razvoju ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, depriviligirani, razvojno ali socialno-integrativno ogroženi. Hitre družbene spremembe pri nas in v evropskem prostoru zahtevajo od vseh strokovnih profilov, ki delajo z ljudmi, torej tudi od socialnih pedagogov, prenos teoretičnega znanja v praktično delovanje. Socialni pedagog kot praktik posega v prostor vzgoje v širšem pomenu besede, v šolski prostor, socialno-zdravstveni družbeni segment, področje penologije in v različne vmesne oblike dela z omenjenimi posamezniki in skupinami.

Oddelek za socialno pedagogiko je od svojega pričetka univerzitetnega študija leta 1987 do danes sproti evalviral in izboljševali svoj študijski progam, kar rezultira dobre diplomirane socialne pedagoginje in socialne pedagoge.

Klasična delovna mesta socialnih pedagoginj in pedagogov   so vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, centri za socialno delo, vrtci, šole, dijaški domovi, mladinski centri, kaznovalne ustanove, ter različne, večinoma nevladne organizacije. Študentike in študenti se vključujejo v različna projektna dela, kjer si nabirajo dragocene izkušnje.

Projektna dela so vezana največkrat na strokovne nevladne organizacije, ki so bile večinoma osnovane na Oddelku za socialno pedagogiko. Naj omenimo samo nekatera: Združenje za socialno pedagogiko,  Društvo DrogArt, Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela itn. Prav tako smo z letom 2006 pričeli z izdajanjem tematskih socialno pedagoških knjig, v okviru stanovskega društva Združenja za socialno pedagogiko izdajamo revijo Socialna pedagogika.

Pedagoška dejavnost

Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov.

Raziskovalna in umetniška dejavnost

Področja raziskovalne dejavnosti se na Oddelku za socialno pedagogiko razprostirajo v vse pore človekovega in družbenega iskanja pravičnosti, vključevanja posameznikov in skupin, ki so na kakršenkoli način izključeni in depriviligirani, duševnega zdravja otrok in mladostnikov idr. Prav tako je predmet raziskav tudi institucionalna ter neinstitucionalna obravnava v pedagoških, socialnih, penoloških in drugih oblikah pomoči.

Podrobneje o oddelku

As. Nina Amon Podobnikar

As. Ana Bešter

As. Jaša Černe

As. Anja Gruden

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman

Prof. dr. Urban Kordeš

Doc. dr. Jana Rapuš Pavel

Doc. dr. Špela Razpotnik

Izr. prof. dr. Matej Sande

Doc. dr. Toma Strle

As. dr. Darja Tadič

Doc. dr. Tomaž Vec

Prof. dr. Darja Zorc Maver

Doc. dr. Nataša Zrim Martinjak

Za študij Socialne pedagogike sem se odločila zaradi želje po delu z ljudmi, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah in težnje po spodbujanju sodelovanja, solidarnosti in medsebojni pomoči v družbi. Tekom petih let sem pridobila široka znanja o pedagoškem delu, delu z marginaliziranimi skupinami in psihologiji, se naučila predvsem veliko o sebi in našla svoje poslanstvo. Svoje kompetence sem lahko razvijala prek študijskih vaj in prakse, ki jo je omogočila fakulteta, in prostovoljnega ter študentskega dela, za katerega sem se angažirala sama. Ob zaključevanju študija zato lahko opravljam delo, ki me veseli in izpolnjujem svojo željo, zaradi katere sem se vpisala na socialno pedagogiko.

Mojca Šubic, Javni zavod Mala ulica

Bodi na tekočem