Študij

Logopedija in surdo- pedagogika

Komunikacija je osnovna človeška potreba in kakršnekoli težave na področju komunikacije imajo lahko pomembne in dolgoročne posledice na posameznikovo življenje. Pri obravnavi težav komunikacije ima ključno vlogo logoped-surdopedagog.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

komunikacijski preizkus

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

komunikacijski preizkus

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Logoped-surdopedagog se ukvarja z ugotavljanjem, preprečevanjem, (re)habilitacijo govornih, jezikovnih in komunikacijskih motenj, motenj hranjenja in požiranja ter gluhote in naglušnosti, njihovih vzrokov in posledic. Zaposlen je na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ali socialnega varstva.

Komu je program namenjen?

Program logopedije in surdopedagogike je namenjen vsem, ki vas zanima delo z otroki ali odraslimi s težavami na področju komunikacije, jezika, govora, požiranja ali sluha.
Posebej je namenjen vsem, ki si želite odkrivati težave na omenjenih področij ter načrtovati in izvajati rehabilitacijske, vzgojne in izobraževalne postopke. Če ste odgovorni, komunikativni, vas zanima interdisciplinarni pristop, in če ste pripravljeni sodelovati s starši oz. bližnjimi oseb vključenih v (re)habilitacijo ter ostalimi strokovnjaki, potem je študij logopedije in surdopedagogike za vas.

Kaj lahko pričakujem?

Študij logopedije in surdopedagogike združuje elemente številnih disciplin in strok. Tekom študija boste pridobili potrebna znanja ne samo na področjih logopedije in surdopedagogike, ampak tudi jezikoslovja, specialne pedagogike, znakovnega jezika, rehabilitacije, psihologije, nevrologije, audiologije, metod raziskovanja…
Pridobljena znanja boste med študijskim procesom preizkusili tudi praktično v obliki vaj, hospitacij, nastopov ter prakse v različnih ustanovah, kjer so zaposleni logopedi in surdopedagogi. Praktično delo vam bo omogočilo tudi razvoj sposobnosti komuniciranja z osebami z različnimi motnjami komunikacije ali izgubo sluha ter njihovimi bližnjimi.
Prvostopenjski študij se zaključi s pridobitvijo naziva profesorica logopedinja surdopedagoginja oz. profesor logoped surdopedagog. Zaradi visoke interdisciplinarnosti poklica ter kompleksnosti obravnavanih težav je za samostojno logopedsko ali surdopedagoško delo potrebno zaključiti študij na drugi, magistrski, stopnji in pridobiti naziv magistrica profesorica oz. magister profesor logopedije in surdopedagogike.

Kakšni so cilji programa?

 • Pridobiti ustrezna znanja in spretnosti za delo z osebami s težavami na področjih komunikacije, jezika, govora in sluha v vseh življenjskih obdobjih.
 • Razviti kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja težav ter načrtovanja, izvajanja in evalvacije izvedbenih (re)habilitacijskih postopkov in programov.
 • Okrepiti sposobnost za komunikacijo in sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci v timu ter s starši oz. drugimi bližnjimi.
 • Usvojiti temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Pogoji za vpis

V študijski program logopedija in surdopedagogika se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti komunikacijski preizkus.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Komunikacijski preizkus

 • S komunikacijskim preizkusom se preverja, da kandidati nimajo govornih in jezikovnih motenj ter da so v komunikaciji neverbalno izrazni.
 • Komunikacijski preizkus v prvem prijavnem roku bo 29. in 30. junija 2023.
 • Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo komunikacijski preizkus v drugem prijavnem roku 7. septembra 2023.
 • Opravljanje komunikacijskega preizkusa se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na uspeh na sprejemnem izpitu:

 • splošni uspeh pri maturi                                                        60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole                      40 % točk.
vpiši se na pef

Začni študirati
logopedijo in surdopedagogiko

Nisi prepričan-a o študiju
Logopedije in surdopedagogike?

Alt

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Socialna pedagogika

Alt

Razredni pouk

Bodi na tekočem