Alt
Raziskovanje in umetnost

Projekti

Na fakulteti poteka vrsta različnih internih, nacionalnih in mednarodnih projektov in raziskav.

Aktualno

Summer School for Sustainability 2023

Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijem

Delovno srečanje sodelavcev Erasmus + projektov ARphymedes in ARphymedes+

Izpostavljeno

Podpora znanstveno raziskovalni in umetniški dejavnosti UL PEF

Raziskovalci Pedagoške fakultete UL vodijo in sodelujejo pri različnih projektih.

Projekti

EVIDENČNA ŠT. NASLOV OBDOBJE ODGOVORNA OSEBA
J1-4031 Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije 1.10.2022 – 30.9.2025 dr. Boštjan Gabrovšek
J5-4573 Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja 1.10.2022 – 30.9.2025 dr. Stanislav Avsec
V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju 1.10.2022 – 30.9.2023 dr. Janez Vogrinc
V5-2273 Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji 1.10.2022 – 30.9.2023 dr. Boris Aberšek
J7-3159 Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti 1.10.2021 – 30.9.2024 dr. Špela Arhar Holdt
J1-3005 Kompleksna in geometrijska analiza 1.10.2021 – 30.9.2024 dr. Franc Forstnerič
J6-3124 Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine ter spomina 1.10.2021 – 30.9.2024 dr. Božo Repe
J1-3001 Terwilligerjeva algebra grafa 1.10.2021 – 30.9.2024 dr. Štefko Miklavič
J6-3130 Usvajanje manjšinskega jezika v večjezičnem okolju 1.10.2021 – 30.9.2024 dr. Artur Stepanov
V5-2129 Pravičnost in kakovost v vzgoji in izobraževanju – med preteklostjo in prihodnostjo 1.9.2021 – 31.8.2023 dr. Mitja Sardoč
J6-2580 Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: Govorci slovenščine v večjezičnem okolju 1.9.2020 – 31.8.2023 dr. Penka Stateva
J5-2564 Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana 1.9.2020 – 31.8.2023 dr. Tanja Oblak Črnič
J1-2451 Simetrija na grafih preko rigidnih celic 1.9.2020 – 31.8.2023 dr. Dragan Marušič
J6-1806 Primerijava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenje: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije 1.7.2019 – 30.6.2023 dr. Christina Manouilidou
J1-1694 Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni 1.7.2019 – 30.6.2022 dr. Enes Pasalic
J1-1695 Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe automorfizmov 1.7.2019 – 30.6.2022 dr. Štefko Miklavič

 

Študenti UL v delovnem okoljuTrajanje: do 31. avgust 2023Izvajanje projekta: v okviru ULProjekti UL PEF:

 • Inovativni pristopi oblikovanja trajnostnih turističnih produktov iz sekundarnih surovin z uporabo tradicionalnih knjigoveških tehnik (vodja doc. mag. Anja Jerčič Jakob);
 • Razvijanje didaktičnih sredstev za poučevanje o krožnem gospodarstvu (vodja doc. dr. Stojan Kostanjevec);
 • Vključevanje gibanja v delovni proces in oblikovanje delovnega okolja v funkciji spodbujanja zdravja (vodja izr. prof. dr. Vesna Štemberger);
 • Izkušnje mladostnikov z medosebnimi odnosi v času epidemije COVID-19: Kakšne so in kako jim lahko pomagajo v prihodnosti? (vodja doc. dr. Simona Prosen).

Projekti potekajo v okviru javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«; sofinancirata jih Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – RSDO
Trajanje: podaljšan do 28. 2. 2023
Izvajanje projekta: V okviru UL
Koordinator: Na UL PEF dr. Karmen Pižorn
Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije;sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Povezava do projekta: https://slovenscina.eu/

ZAKLJUČENI PROJEKTI 

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo – INOVUP
Trajanje: 2018 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner UL PEF
Koordinator: Na UL PEF dr. Janez Vogrinc
Javni razpis za izbor operacij »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://www.inovup.si/

Za kakovost slovenskih učbenikov – KAUČ
Trajanje: 2017 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner UL PEF
Koordinator: Na UL PEF dr. Gregor Torkar
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: http://www.kauc.si/

Jeziki štejejo – JeŠT
Trajanje: 2017 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner UL PEF
Koordinator: Na UL PEF dr. Karmen Pižorn
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://www.jeziki-stejejo.si/

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM:
Trajanje: 2017 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner ZRSŠ
Koordinator: Na UL PEF dr. Tomaž Petek
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: ttps://www.zrss.si/objava/projekt-objem

NAravoslovna MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost – NA_MA POTI
Trajanje: 2017 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner ZRSŠ
Koordinator: Na UL PEF dr. Tatjana Hodnik in dr. Jerneja Pavlin
javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – SKUM
Trajanje: 2017 – 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner UP PEF
Koordinator: Na UL PEF dr. Vesna Geršak
Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://www.skum.si/

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM
Trajanje: 3. 2. 2017 – 31. 8. 2022
Izvajanje projekta: poslovodeči partner ZRSŠ
Koordinator: Na UL PEF dr. Slavko Gaber
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://www.zrss.si/projekti/projekt-pogum/

Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti
Trajanje: 2017 – 2020
Izvajanje projekta: V okviru UL
Koordinator: Na UL PEF dr. Vesna Ferk Savec
Javni razpis za izbor operacij »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: https://di.uni-lj.si/

IKT v pedagoških študijskih programih UL
Trajanje: 2017 – 2018
Izvajanje projekta: V okviru UL
Koordinator: dr. Vesna Ferk Savec
Javni razpis za izbor operacij »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Povezava do projekta: http://ikt-projekti.uni-lj.si/

Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanja njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu
Trajanje: 25. 8. 2017 – 30. 9. 2020
Izvajanje projekta: V okviru UL
Koordinator: dr. Mojca Juriševič
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene«; sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja
Trajanje: 2017 – 2020
Izvajanje projekta: V okviru UL
Pri projektih sodelujejo študentje, pedagoški mentorji ter delovni mentorji. Izvajajo se v okviru javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist
Trajanje: 2016 – 2020
Izvajanje projekta: V okviru UL
Pri projektih sodelujejo študentje, delovni mentorji in strokovni sodelavci iz nevladnih organizacij. Izvajajo se v okviru javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

V okviru Internega razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2022 so bili odobreni naslednji projekti:

 • Čustva učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (vodja dr. Simona Prosen; šifra projekta UL PEF_1_2022(INT_R)).
 • Razvijanje temeljnih računalniških konceptov, perspektiv in praks pri učencih 2. triletja OŠ s pomočjo e-učenja v obliki interaktivnih odprtih izobraževalnih virov (OER) (vodja dr. Alenka Žerovnik; šifra projekta UL PEF_2_2022(INT_R)).
 • Pregledna razstava Č. Freliha (vodja projekta mag. Črtomir Frelih; šifra projekta UL PEF_3_2022(INT_R)).
 • Plečnikova Ljubljana: mesto kot oder (PLJODER) (vodja dr. Vesna Geršak; šifra projekta UL PEF_5_2022(INT_R)).
 • Psihološke razsežnosti timskega dela in njihov prispevek k učinkovitosti timov v vzgoji in izobraževanju (TIMDEVI) (vodja projekta dr. Alenka Polak; šifra projekta UL PEF_6_2022(INT_R)).

V okviru Internega razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2021 so bili odobreni naslednji projekti:

 • Vrednost pripovedništva v zgodnjem naravoslovju (vodja dr. Marjanca Kos)
 • Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami /TeraGib (vodja dr. Erna Žgur)

V okviru Internega razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2020 so bili odobreni naslednji projekti:

 • Študij Elektronskih Transportnih LAstnosti Nanostruktur v 2D (ŠETLAND) (vodja dr. Gregor Bavdek) – podaljšan do konca 2021
 • Gibalno-plesne zgodbe v povezavi z naravoslovjem in družboslovjem v vrtcu in šoli (GZND) (vodja dr. Vesna Geršak) – podaljšan do konca 2021
 • Razvoj mobilne aplikacije za vzorčenje izkustva (vodja dr. Urban Kordeš)
 • Zunaj kroga/Out Of The Loop/Fuori dal cerchio (vodja mag. Zora Stančič)
 • Razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v 4. razredu OŠ s pomočjo interaktivnih videorazlag (vodja dr. Lara Godec Soršak) – podaljšan do konca 2021
 • Samoregulacija študentov in študij na daljavo v izrednih razmerah (vodja dr. Mojca Juriševič)

V okviru Internega razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2019 so bili odobreni naslednji projekti:

 • Raziskovanje staroverskih obredov in sodobne oblike ritualov (vodja dr. Darija Skubic)
 • Pojavne oblike in konteksti nastajanja nasilja med ženskami, ki prestajajo kazen zapora – NPKZ (vodja dr. Darja Tadič)
 • Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom (vodja dr. Erna Žgur)
 • Odnos pedagoških delavcev do kultiviranja potencialov nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu – VRT (vodja dr. Mojca Juriševič)
 • CoreChem (Consideration of the Relevant Education in Chemistry) – Razmisleki o relevantnem kemijskem izobraževanju (vodja dr. Vesna Ferk Savec)
 • Poučevanje slovenščine v obliki besedilnega klepeta z računalniškimi igrami s pomočjo e-knjig IMapBooks v 4. razredu osnovne šole – motivacija za branje (IMAPBOOKS_SLO) (vodja dr. Tomaž Petek)
Mladi raziskovalec/ka Mentor/ica Trajanje
Monika Zupančič Dr. Tatjana Hodnik 01. 10. 2021-30. 09. 2023

WINnovators – Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young Women in higher education institutions for sustainable development and INnovation
Šifra projekta: 2021-1-EE01-KA220-HED-000032081
Obdobje: 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024
Koordinator na UL PEF: dr. Matej Zapušek
Koordinator: Talinn University, Estonija
Spletna stran projekta: https://www.winnovators.eu

An innovative ESD Key Competences Training Model for teachers in the frames of the 4SDG (Competences4ESD)
Šifra projekta: 2021-1-PL01-KA220-VET-000033148
Obdobje:28. 2. 2022 – 27. 2. 2024
Koordinator na UL PEF: dr. Stanislav Avsec
Koordinator:Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu Łódź, Poljska

Integrated and culturally responsive computational thinking curriculum for primary students
Šifra projekta: 2021-1-TR01-KA220-SCH-000024437
Obdobje:28. 2. 2022 – 27. 5. 2024
Koordinator na UL PEF: dr. Irena Načovska Šerbec
Koordinator: Pamukkale Universitesi, Turčija

Supporting Teachers who Support Student Transition (START)
Šifra projekta: 2021-2-NL01-KA220-HED-000048831
Obdobje:30. 5. 2022 – 29. 5. 2025
Koordinator na UL PEF: dr. Janez Krek
Koordinator: University of Groningen, Nizozemska

Erasmus Joint Master Design Measure Project: Master in Leadership, Innovation, Evaluation and Quality in Education (LIEQE)
Šifra projekta:101049660
Obdobje:
Koordinator na UL PEF: dr. Janez Vogrinc
Koordinator: University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Kosovo

Teaching, Learning & Adventurous Play Outdoors in Primary Schools
Šifra projekta: 2021-1-BE02-KA220-SCH-000034409
Obdobje:28. 2. 2022 – 27. 2. 2025
Koordinator na UL PEF: dr. Irena Hergan
Koordinator: Katholieke Hogeschool VIVES ZUID, Belgija

Sustainable Competences in Higher Education
Šifra projekta: 2021-1-DK01-KA220-HED-000027630
Obdobje:28. 2. 2022 – 27. 8. 2024
Koordinator na UL PEF: dr. Stojan Kostanjevec
Koordinator: UCL Erhvervsakademi & Professionshojskole, Danska

Enhancing inclusive education: Upskilling teacher assistants in using evidence-based practices
Šifra projekta: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000048325
Obdobje:1. 5. 2022 – 30. 10. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Damjana Kogovšek
Koordinator: Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, Češka
Opis projekta

AR Physics made for students with special educational needs
Šifra projekta:2020-1-SK01-KA226-SCH-094415
Obdobje: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Jerneja Pavlin
Koordinator: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovaška

Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management
Šifra projekta: 619239-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP
Obdobje: 15. 01. 2021 – 14. 01. 2024
Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec
Koordinator: University of Montenegro, Faculty of Maritime Studies Kotor, Montenegro

Climate Rules education for youth
Šifra projekta: 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000048349
Obdobje: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2022
Koordinator na UL PEF: dr. Gregor Torkar
Koordinator: Bridge Academy, z. s., Češka

Programme for professional capacity development for Early Childhood Education and Care
Šifra projekta: 2020-1-SK01-KA201-078304
Obdobje: 20. 12. 2020 – 19. 12. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Darija Skubic
Koordinator: Trnava University, Slovaška

Redesigning Introductory Computer Programming Using Innovative Online Modules
Šifra projekta: 2020-1-TR01-KA226-HE-098258
Obdobje:1. 5. 2021 – 30. 4. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Slavko Kocijančič
Koordinator: Yildiz Technical University, Turčija

GAME-ED: Development of creativity skills by game based learning methods in adult education
Šifra projekta: 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052
Obdobje:1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Jože Rugelj
Koordinator: Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Kft, Madžarska
Spletna stran projekta: http://game-ed.eu

Remote Inquiry in Science Education
Šifra projekta: 2020-1-SI01-KA226-SCH-093576
Obdobje: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Mojca Čepič
Koordinator: UL PEF

Training in Embodied Critical Thinking
Šifra projekta: 2020-1-IS01-KA203-065824
Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Urban Kordeš
Koordinator: University of Island

Evidence Informed Practice for School Inclusion (EIPSI)
Šifra projekta:2020-1-ES01-KA201-082328
Obdobje: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Veronika Tašner
Koordinator: Universitat Autònoma de Barcelona, Španija

AR Physics made for students
Šifra projekta: 2020-1-SK01-KA201-078391
Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Jerneja Pavlin
Koordinator: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovaška

Supporting Transitions Across Mathematics and Physics Education (STAMPed)
Šifra projekta: 2020-1-IE01-KA201-066069
Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Mojca Čepič
Koordinator: Dublin City University

Training programs for teaching and support professionals in primary schools and kindergartens in child abuse cases (DARE2SEE)
Šifra projekta: 2020-1-SI01-KA201-076035
Obdobje: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2022
Koordinator na UL PEF: dr. Janez Krek
Koordinator: UL PEF

Online resources for Chemical Safety in Science Education
Šifra projekta: 2020-1-SE01-KA201-077945
Obdobje: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec
Koordinator: STOCKHOLMS UNIVERSITET, Švedska

Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal Education in Science for Students` Diversity (DiSSI)
Šifra projekta: 612103-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Obdobje: 1. 15. 2020 – 14. 1. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Iztok Devetak
Koordinator: Ludwigsburg University of Education, Nemčija

Towards a Quality Oriented System of Initial Teacher Education to increase Teacher Professionalism in Kosovo (QATEK)
Šifra projekta: 609906-EPP-1-2019-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Obdobje: 1. 15. 2020 – 14. 1. 2023
Koordinator na UL PEF: dr. Janez Vogrinc
Koordinator: University of Prishtina

Teaching Practice Partnership Model in Pre-Service Teacher Education (INSHIP)
Šifra projekta: 2019-1-SI01-KA203-060579
Obdobje: 1. 09. 2019 – 31. 08. 2022
Koordinator na UL PEF: dr. Mojca Juriševič
Koordinator: UL PEF
Spletna stran: http://inship.splet.arnes.si/

MULTIPLIERS – Multiplayers Partnerships to ensure meaningful engagement with Science and Society

Številka projekta: 101006255
Obdobje: 01.11.2021 – 31.10.2024
Koordinator projekta: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Nemčija
Koordinator na PEF: dr. Gregor Torkar

Cilj projekta MULTIPLIERS je razširiti možnosti za naravoslovno učenje in poučevanje s spodbujanjem sodelovanja med učenci in dijaki, šolami, družinami, lokalnimi skupnostmi, organizacijami civilne družbe, ponudniki neformalnega učenja, univerzami, mediji in industrijo. Za dosego tega cilja je projekt vzpostavil partnerstva – „odprte znanstvene skupnosti“ (open science communities – OSC) – v naslednjih državah: Nemčija, Ciper, Španija, Slovenija, Švedska in Italija. Vsak OSC vključuje vse zgoraj omenjene zainteresirane strani, da bi inovativno vključili družbene akterje v proces naravoslovnega izobraževanja. Koordinator projekta za Slovenijo je dr. Gregor Torkar (gregor.torkarATpef.uni-lj.si), Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta.

Znanstveniki bodo dejavno sodelovali pri približevanju resničnih življenjskih primerov učencem in dijakom. Obravnavani primeri bodo naslavljali aktualne probleme in cilje trajnostnega razvoja, kot so ohranjanje narave, čista voda in zrak, podnebne spremembe, odpadki, energija, hrana in javnega zdravja. V Sloveniji bo izpostavljen pomen ohranjanja biotske pestrosti in ekosistemskih storitev.

Učenci in dijaki bodo sodelovali z različnimi deležniki in spoznavali različne perspektive. Sodelovali bodo z raziskovalci, zbirali in analizirali podatke, s čimer bodo bolje razumeli izhodiščni problem/primer, pa tudi prakse procesov naravoslovnega raziskovanja: predstavili, izmenjevali in poglabljali bodo svoje znanje in izkušnje skupaj s svojimi družinami in širšo skupnostjo. Najprej s pomočjo lokalnih dogodkov (kot so dnevi odprtih šol/ lokalnih akcij ali dejavnosti ljubiteljske znanosti), nato pa z oblikovanjem in izkoriščanjem sredstev za znanstveno komuniciranje (npr. razstave, družbena omrežja, video posnetki).

Namesto da bi iskali en sam pravilen odgovor, bodo učenci in dijaki opredelili problem, zbirali informacije in dokaze, prepoznali možne rešitve, ocenili možnosti in predstavili zaključke, podprte z argumenti. Zavedali se bodo, da pri odločitvah v znanosti ni možen samo “pravi” ali “napačen” odgovor, ampak gre tudi za proces, kjer je potrebno vsako možnost pretehtati glede na različne želje in nujnosti. Vsi partnerji OSC se bodo zavzeli za poučevanje in učenje v formalnih, neformalnih in priložnostnih okoljih, da bi zagotovili ustrezno, smiselno in trajnostno sodelovanje z znanostjo ter z njimi povezanimi etičnimi in družbenimi prednostnimi nalogami.

Uradna spletna stran projekta: https://multipliers-project.org/

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

Država

BI-JP/21-23-003

Razvoj kazalnikov za celovit instritucionalni pristop pri izobraževanju učiteljev za VITR: na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Dr. Gregor Torkar

1.4.2021-31.3.2023

Japonska

Napovedujemo

1.

Informativni dnevi za vpis na fakulteto

Več
2.

Pomladni študentski knjižni sejem Založbe UL Pedagoške fakultete

Več
3.

Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF

Več

Bodi na tekočem