Študij

Edukacijske politike

Magistrski študijski program Edukacijske politike je namenjen poglobljenemu poznavanju edukacijskih politik in strategij na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni ravni, usposablja pa za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in raziskovanje na tem področju.

Alt

Možnost nadaljevanja študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljevanja študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Študij usposablja za samostojno, strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih in civilno-družbenih okoljih, v katerih bodo diplomantke in diplomanti tega programa poklicno delovali. Spodbuja raziskovalni pristop k vprašanjem in problemom sodobnih edukacijskih politik in strategij na različnih ravneh izobraževalnega sistema, od predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva do izobraževanje odraslih ter višjega in visokega šolstva.

Kaj lahko pričakujem?

Diplomantke in diplomanti študijskega programa so zaposljivi na področjih načrtovanja, vodenja, izvajanja, spremljanja in raziskovanja politik in strategij na širšem področju vzgoje in izobraževanja. V programu pridobijo znanje, kompetence in veščine, ki jih zahteva opravljanje nalog na vodstvenih in vodilnih mestih v vrtcih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih (v primeru, da jim opravljanje poklica na teh področjih omogoča tudi predhodno pridobljena izobrazba, kot to določa zakonodaja), poleg tega pa tudi na drugih delovnih mestih, ki se ukvarjajo s preučevanjem in/ali upravljanjem teh področjih, npr. na višješolskih in visokošolskih zavodih ter v raziskovalnih organizacijah, v organih lokalne uprave (občine, drugi organi lokalne uprave) in državne uprave (ministrstva, drugi državni organi), v zasebnih zavodih in v nevladnih organizacijah.

Kakšni so cilji programa?

Temeljni cilji programa so: usposobiti študente za poglobljeno poznavanje šolskih politik na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni ravni, za njihovo proučevanje in načrtovanje. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za avtonomno in strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih in civilno družbenih okoljih, v katerih bodo delovali diplomanti. Študijski program naj bi poglobil poznavanje ključnih sodobnih konceptualizacij edukacije in njenega proučevanja ter načrtovanja.

Poglobljeno poznavanje konceptualizacij bo odločilno prispevalo k sposobnosti ocenjevanja aktualnih edukacijskih politik, proučevanju najpomembnejših delov le teh in načrtovanju mogočih sprememb na področju skrbi za kulturni in človeški kapital. Razvijanje sposobnosti raziskovalnega pristopa k področju edukacijskih politik bo omogočilo reflektiran pristop k načrtovanju edukacijskih politik na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja od vrtcev pa do visokega šolstva. Hkrati bo tovrsten študij usposabljal za delo v delih upravnega aparata lokalne, regionalne in državne ravni, ki se ukvarjajo s področjem edukacije. Samostojno delo, delo v skupini, sposobnost analizirati, svetovati in usmerjati politike na področjih in ravneh edukacije bodo praktični cilji predlaganega študijskega programa druge stopnje.

Pogoji za vpis

V študijski program Edukacijske politike se lahko vpiše:

  • a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij − izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne vede, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk – brez dodatnih obveznosti.
  • b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
  • c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij – izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne vede – brez dodatnih obveznosti.
  • d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
  • e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril:

  • povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %);
  • ocena diplomskega dela (10 %);
  • izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju izbranega študija (30 %). Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

Dodatne informacije o programu

Bodi na tekočem