Nadaljnje izobraževanje

CNIU

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvajamo programe za izpopolnjevanje izobrazbe, programe kariernega razvoja in programe profesionalnega usposabljanja.

Aktualno

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Sabine Višček

Vabilo na otvoritev Marteloskopa in diseminacijski dogodek mednarodnega projekta Multipliers

Izid nove številke Revije CEPS

Izpostavljeno

Kontakt

Pisarna 041; permanentno@pef.uni-lj.si; Uradne ure po telefonu: pon, sre. 7.30 – 9.00; tor., čet. 12.30 – 15.30; pet. 12.30 – 15.00; Telefon: 01 5892-229, 01 5892-348

Kontakt

E naslov: permanentno@pef.uni-lj.si

Uradne ure po telefonu:
7.30 – 9.00: pon, sre.
12.30 – 15.30: tor., čet.
12.30 – 15.00: pet.

Soba 041
Telefon: 01 5892-229, 01 5892-348

Kontaktni osebi:
Samostojna strokovna delavka: Vesna Mitrović, univ. dipl. org.
Samostojna strokovna delavka: Tanja Kodra, univ. dipl. polit.

Ponudba programov

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje po Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) izvajamo:

Programe za izpopolnjevanje izobrazbe
To so študijski programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo pridobljeno izobrazbo in so z zakonom ali podzakonskimi predpisi določeni kot izobrazbeni pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela posameznega strokovnega delavca.

Programe kariernega razvoja
To so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev, usposabljanje za izvajanje novih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Programi profesionalnega usposabljanja
To so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva, in so izbrani na javnem razpisu.

Strokovno-didaktična svetovalnica

Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN BIOLOGY)

Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN PHISICS)

Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva (EN -SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN HOME ECONOMICS)

Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN CHEMISTRY)

Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije (EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM IN TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY)

Pedagoško andragoško izobraževanje (PAI) (EN – PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL EDUCATION – CONSECUTIVE TEACHER EDUCATION PROGRAMME)

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (PI-PV) (EN – STUDY PROGRAMME OF TEACHER TRAINING IN PRESCHOOL EDUCATION)

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine (PI-ZPA) (EN – STUDY PROGRAMME FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS)

Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posamezih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami (PPPU-ČVT)
(EN – STUDY PROGRAMME FOR SPECIAL-PEDAGOGICAL AND SOCIAL-PEDAGOGICAL HELP TO CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH LEARNING INSUFFICIENCIES AND EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES)

Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje (MPI)
(EN – SUPPLEMENTAL STUDY PROGRAM FOR MUSEUM EDUCATION)

Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami (SPIZP-OPP)

(EN – SPECIAL-EDUCATIONAL QUALIFICATION COURSE FOR EDUCATING SPECIFIC GROUPS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Izpopolnjevanje iz naravoslovja (NAR)

(EN – Qualification Course in Science Education)

RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2023/2024

Prosimo vas, da pred prijavo natančno preberete navodila v zvezi s postopkom in roki za prijavo na razpis!

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2023/2024 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO preko spletne strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete https://vispef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava bo možna od 15. 6. 2023 do vključno 8. 9. 2023).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi) v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno 8. 9. 2023 pošljite na naslov:

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 8. 9. 2023. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani UL PEF https://www.pef.uni-lj.si/nadaljnje-izobrazevanje/center-za-nadaljnje-izobrazevanje-in-usposabljanje/.

CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2023/2024 je objavljen na spletni strani UL  http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu:  permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348 in 01/5892-229.

OPOZORILO:
Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo,  kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.

 

INFORMATIVNI DAN
četrtek, 15. 6. 2023 ob 17. uri – na daljavo (ZOOM)
Program izpopolnjevanja Spletna povezava za informativni dan
SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP)
Koordinatorica: dr. Suzana Pulec Lah
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93194957815
IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (PPPU-ČVT)
Koordinatorici: dr. Olga Poljšak Škraban in dr. Marija Kavkler
https://uni-lj-si.zoom.us/j/95067401116?pwd=YXBzM0piT3pUdng1cFlJTEdjSUxLZz09
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI)
Koordinatorja: prof. dr. Mojca Juriševič in prof. dr. Janez Vogrinc
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93576514320 (ob 17:45)
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE (PI-PV)
Koordinatorica: dr. Darija Skubic
https://uni-lj-si.zoom.us/j/5188477415?pwd=WlBrZllzM05kTkp2aElqQ2RZK0RvUT09
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIOLOGIJE (PI-BIO)
Koordinator: dr. Gregor Torkar
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ KEMIJE (PI-KEM)
Koordinator: prof. dr. Iztok Devetak
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ GOSPODINJSTVA (PI-GOSP)
Koordinator: dr. Stojan Kostanjevec
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09
IZPOPOLNJEVANJE IZ NARAVOSLOVJA
Koordinatorji: prof. dr. Iztok Devetak, dr. Gregor Torkar, prof. dr. Mojca Čepič (dr. Jerneja Pavlin)
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ FIZIKE (PI-FIZ)
Koordinatorica: prof. dr. Mojca Čepič
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE (PI-TIT)
Koordinator: prof. dr. Slavko Kocijančič (dr. Stanislav Avsec)
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98063003405?pwd=NWtRWFZmMHFxNGtNMjFKUDhZMk8rUT09

Dobiš veliko dobrega znanja, nekaj je tudi balasta in teorije, profesorji so odlični, je pa časovno kar zahtevno, tako da cenjene bodoče PAI-evke in PAI-evci, ob službi in otrocih, bo eno leto kar potekalo v temle življenskem trikotniku; Otroc-služba-PAI:)

Rok Terkaj - Trkaj, direktor TRKAJO d.o.o.

Bodi na tekočem