Študij

Inkluzivna pedagogika

Namen drugostopenjskega programa Inkluzivna pedagogika je oblikovati strokovnjakinjo oz. strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja inkluzivne pedagogike.

Alt

Možnost nadaljevanja študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljevanja študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi inkluzivne pedagogike, v razvijanje novih modelov in metod dela, senzibilizaciji pedagoških delavk in delavcev za potrebe ranljivih skupin otrok in mladostnikov (predvsem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, otrok in mladostnikov iz drugih kultur, socialno-ekonomsko in kako drugače prikrajšanim posameznikom/skupinam otrok in mladostnikov, ki so vključeni v redne vzgojno-izobraževalne programe in v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo), obvladovanju različnih strategij prilagoditev in dela z njimi ter v razvijanje (po)svetovalnih veščin.

Kaj lahko pričakujem?

Program pokriva proučevanje in raziskovanje problemov izključevalnih praks, pri čemer interdisciplinarno povezuje ugotovitve domačih in tujih znanstvenih in strokovnih raziskav s področja inkluzivne pedagogike (sistemski, institucionalni in razredni dejavniki inkluzivnosti, teorije poučevanja in učenja, svetovanja, organizacije, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij).

Kakšni so cilji programa?

Ob zaključku študija kandidatke/kandidati:

 • poglobijo oz. povežejo znanje o konceptih inkluzivnosti in pogojih, ki inkluzivne procese zagotavljajo;
 • razumejo in raziskujejo strukturo, dinamiko in kulturo v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah ter znajo umestiti pridobljeno znanje s področja inkluzivne pedagogike v širši organizacijski okvir z namenom zagotavljanja višje kakovosti strokovnega dela, spodbujanja profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnih delavcev ter omogočanja razvoja in spreminjanja vzgojno-izobraževalnih institucij;
 • razvijajo sposobnosti za kritično refleksijo procesov, odnosov, situacij in drugih dejavnikov, ki omogočajo oz. onemogočajo in/ali spodbujajo oz. zavirajo inkluzivnost;
 • na različnih delovnih področjih znajo organizirati, koordinirati, izvajati, spremljati in analizirati različne oblike inkluzivno naravnanega pedagoškega dela, ga uvajati na nova področja ter sodelovati v razvijanju novih teoretskih in praktičnih modelov;
 • so usposobljeni za koordinirano vodenje inkluzivnega delovanja na nivoju institucije in medinstitucionalno;
 • vplivajo na procese, ki ustvarjajo pogoje sodelovanja, enakih možnosti, enake dostopnosti in pravičnosti vzgojno-izobraževalnega sistema oziroma vzgojno izobraževalne ustanove;
 • reflektirajo pogoje, ki prispevajo k zagotavljanju nediskriminatornega dela, upoštevanja različnosti in razvijajo praktične pristope inkluzivnega dela ter na tej podlagi zmorejo najti alternativne rešitve problemov, ki za vse udeležence omogočajo razvoj novih perspektiv in izboljšajo njihovo življenje, odnose in delovno klimo ter zmorejo uvajati nove perspektive v spremenjene strategije ravnanja.

Pogoji za vpis

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili enega izmed spodaj navedenih študijskih programov:

 • a) študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij, pedagogika, andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, razredni pouk, psihologija, socialno delo, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, brez dodatnih obveznosti.
 • b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, v obsegu vsaj 180 kreditnih točk, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, določenih pod točko a)
 • d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

 • povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
 • ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
 • opravljena izobraževanja s področja vzgoje in izobraževanja rizičnih skupin otrok in mladostnikov,
  svetovanja, osebnega razvoja, vodenja in organizacije (30 %).

Dodatne informacije o programu

Bodi na tekočem