Raziskovanje in umetnost

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Naloga inštituta je koordinacija in organizacija dela na področju znanstvene in umetniške dejavnosti zaposlenih na fakulteti.

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Potreba po organizirani obliki raziskovalnega dela je v letu 1990 pripeljala do nastanka Inštituta za raziskovalno in razvojno delo, ki se je kasneje preimenoval v Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo.
Naloga inštituta, ki tesno sodeluje s komisijo za raziskovalno in umetniško delo, je predvsem koordinacija in organizacija dela na tem področju. V obdobju desetih let se je povečalo število financiranih raziskovalnih projektov, s tem vzporedno pa tudi število objav rezultatov raziskav v domači in tuji periodiki.

Na Pedagoški fakulteti potekajo predvsem raziskave s področja družboslovja in humanistike v obliki temeljnih in aplikativnih projektov, ciljnih raziskovalnih projektov, od leta 2003 pa tudi v obliki raziskovalnih programov.

Širok spekter raziskovalnih področij fakultete je razviden iz pomembnejših temeljnih in aplikativnih projektov zadnjih petih let, ki so proučevali:

 • evalvacijo opisnega ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju;
 • pravičnost v izobraževalnih sistemih;
 • koncepte in strategije socialno pedagoških intervencij na področju socialne izključenosti mladih;
 • vzgojo v javni šoli – oblikovanje vzgojnega koncepta;
 • razvoj IKT pripomočkov za razumevanje naravoslovnih in kemijskih znanj ter poglabljanje procesnih znanj;
 • vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja;
 • razvoj omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih;
 • analizo gibanj v strukturi študentov in diplomantov v terciarnem izobraževanju.

Na področju ciljno raziskovalnih projektov pa so potekali projekti, ki so proučevali:

 • edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu;
 • socialno klimo v šoli – vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov ter evalviranje preventivnih programov;
 • standardizacijo jezika Romov v Sloveniji in vključenost romske kulture v vzgojo in izobraževanje
 • delovno rutino z vidika prikritega kurikula v vrtcu in prvem razredu;
 • uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi;
 • inkluzivne time v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami;
 • rehabilitacijski besednjak;
 • didaktične vidike uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
 • specialno didaktiko izobraževanja kot element uresničevanja strategije prehranske politike v RS;
 • razvoj bralnih možnosti z bralno značko.

Vrsta raziskovalcev Pedagoške fakultete sodeluje tudi v projektih, ki potekajo skupaj s Filozofsko in Naravoslovno tehniško fakulteto, v preteklosti pa tudi s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pomembno je tudi občasno sodelovanje raziskovalcev z drugimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, kot so: Pedagoški inštitut, Inštitut Jožef Stefan, SAZU (Znanstveni raziskovalni center), Univerza na Primorskem (Pedagoška fakulteto, Znanstveno-raziskovalno središče).

Raziskovalci Oddelka za matematiko in računalništvo so vključeni v raziskovalne programe in projekte Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Raziskovalci Pedagoške fakultete sodelujejo tudi v dveh  raziskovalnih programih Filozofske fakultete, to je v programu Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave in programu Slovenska umetnost in umetnost srednje Evrope in Jadrana ter v dveh raziskovalnih programih Inštituta Jožef Stefan, in sicer v programu Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic in programu Teorija jedra, osnovnih delcev in polij.

Bodi na tekočem