Študij

Pedagoško računalništvo in informatika

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika je skupen program Pedagoške fakultete in  Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Magistrski študijski program

Alt

Alt

2 leti

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika je skupen program Pedagoške fakultete in  Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju pedagoškega računalništva in informatike, sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnimi pedagoškimi področji.

Kaj lahko pričakujem?

Potrebe po uporabi računalniške tehnologije povsod naraščajo. S tem povezano narašča tudi potreba po vseživljenjskem učenju.  Zato diplomanti interdisciplinarnega študija pedagoškega računalništva in informatike lahko najdejo zaposlitev  predvsem v izobraževalnih organizacijah in izobraževalnih centrih. Prav tako lahko najdejo zaposlitev v podjetjih in ustanovah, ki se ukvarjajo z razvojem, z objavljanjem in ponujanjem didaktičnih gradiv in orodij na različnih strokovnih področjih. Poleg šol in didaktično usmerjenih podjetij sodijo sem tudi založbe in knjižnice.
Študenti bodo lahko nadaljevali študija na sorodnih programih na tretji stopnji.

Kakšni so cilji programa?

 • poglobljena usposobljenost na področju didaktike računalništva in informatike, in računalniško podprtih tehnologij v izobraževanju;
 • usposobljenost za vodenje in aktivno delo v projektih za razvoj didaktične programske opreme in e-gradiv;
 • usposobljenost za kritično analizo računalniško podprtih didaktičnih orodij in gradiv;
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na različna področja izobraževanja v drugih vedah;
 • praktično znanje in veščina pri uporabi sistemov za računalniško podprto izobraževanje (spletne učilnice, socialna omrežja, digitalne knjižnice ipd);
 • usposobljenost za sodelovanje v projektih informatizacije vzgojno izobraževalnih ustanov,
 • diplomant druge stopnje je sposoben samostojno opravljati zahtevne razvojne in organizacijske naloge na svojih področjih in sodelovati s strokovnjaki drugih področij pri reševanju kompleksnih nalog in problemov.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program se lahko vpiše :
kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT se lahko vpiše brez dodatnih obveznosti, če je končal študij na strokovnih področjih (1. alineja 38.a člena ZVis): računalništvo, matematika, naravoslovje in tehniške vede po programu, ki je obsegal 60 KT znanja iz računalništva in informatike.

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZVis), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določita skupaj Komisija za študijske zadeve FRI in Komisija za podiplomski študij 2. stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja, določenega pod točko a.
 • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti skupaj določita Komisija za študijske zadeve FRI in Komisija za podiplomski študij 2.
  stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno ocena študija na prvi stopnji (60 %),
 • izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (40 %).

Bodi na tekočem