O fakulteti

Študentski svet

Študentski svet (ŠS) UL PEF sestavlja od 11 do 25 študentov različnih študijskih programov UL PEF. Smo eden izmed petih organov fakultete in edini organ, ki je sestavljen izključno iz študentov.

Aktualno

Razstava študentov likovne pedagogike na Kitajskem

Zaključna produkcija študentk pri predmetu Lutkarstvo

Zagovor doktorske disertacije kandidatke Simone Rogič Ožek

Izpostavljeno

Kontakt

Studentski.Svet@pef.uni-lj.si

Trudimo se za čim bolj gladko sodelovanje med fakulteto in študenti. Med drugim imenujemo tudi predstavnike študentov v različne komisije in delovne skupine fakultete, v katerih predstavniki študentov zastopamo interese študentov fakultete, skrbimo za pravočasno reševanje morebitnih problemov ter prispevamo k rasti kvalitete študija.

Vloga študentskega sveta na UL PEF

 • Zastopamo pravice in interese študentov
 • Predstavljamo vez med vodstvom/profesorji in študenti
 • Volimo predstavnike študentov v druge organe fakultete
 • Pišemo študentska mnenja za postopek habilitacije
 • Skrbimo za kakovost študija
 • Organiziramo razne dogodke, npr. Bruc dan, informativni dan, izobraževanja, Kongres…
 • Sodelujemo s Študentsko organizacijo UL PEF, tutorji, EKO PEF itd.

Kontaktni podatki

Mail: Studentski.Svet@pef.uni-lj.si

Facebook: studentskisvetpef

Instagram: sspef

Soba študentskega sveta: 405 (4. nadstropje)

Anonimni nabiralnik za mnenja in predloge: predalček študentskega sveta na recepciji

Vabimo vas, da se pridružite tudi FB skupini študentov Pedagoške fakultete, v kateri redno objavljamo pomembne informacije glede študija, priložnosti za študentsko delo in vse ostale pomembne zadeve.

Podrobneje o Študentskem svetu

Predsednica: Maja Otič
ŠP Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 2. letnik, 1. stopnja
mo30345@student.uni-lj.si

Podpredsednica: Nina Natek
ŠP Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 2. letnik, 1. stopnja
nn72578@student.uni-lj.si

Tajnica: Nina Stropnik
ŠP Dvopredmetni učitelj (BI-KE), 4.letnik, 1. stopnja
ns4881@student.uni-lj.si

Člani študentskega sveta UL PEF

Na Pedagoški fakulteti

Študentski svet UL PEF je eden izmed petih organov fakultete in edini organ, ki je sestavljen izključno iz študentov. Sestavlja ga od 11 do 25 študentov različnih študijskih programov UL PEF.

Poleg tega imamo študenti 4 predstavnike v Senatu UL PEF (voli se jih za obdobje 1 leta), 1 predstavnika v Upravnem odboru (to je po funkciji predsednik Študentskega sveta) in 37 predstavnikov v Akademskem zboru (voli se jih za obdobje 1 leta).

V okviru Senata UL PEF delujejo tudi različne komisije, v katerih imamo študenti tudi svoje predstavnike, ki se jih voli za obdobje 2 let. To so:

 • Disciplinska komisija I. stopnje (2 predstavnika in 2 namestnika predstavnikov)
 • Komisija za mednarodno sodelovanje (1 predstavnik)
 • Komisija za tutorstvo (1 predstavnik)
 • Komisija za kakovost (2 predstavnika)
 • Komisija za študijske zadeve (1 predstavnik)
 • Komisija za doktorski študij (1 predstavnik)

Na mesto predstavnika študenta v Senatu, Akademskem zboru in komisijah Senata UL PEF lahko kandidira in je izvoljen katerikoli študent UL PEF s statusom študenta v tekočem študijskem letu. Biti član Študentskega sveta ni pogoj za kandidaturo in izvolitev v omenjenih organih. Če študentu preneha status študenta, mu preneha tudi članstvo v organu, v katerega je bil izvoljen.

Na Univerzi v Ljubljani

Študenti imamo 2 predstavnika tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani. To sta po funkciji predsednik in podpredsednik Študentskega sveta UL PEF.

Študenti lahko kandidirajo tudi na mesto predstavnika študenta v Senatu UL in komisijah Senata UL. Na mesto predstavnika študenta v Senatu UL in komisijah Senata UL lahko kandidira in je izvoljen katerikoli študent UL s statusom študenta v tekočem študijskem letu. Biti član študentskega sveta ni pogoj za kandidaturo in izvolitev v omenjenih organih. Če študentu preneha status študenta, mu preneha tudi članstvo v organu, v katerega je bil izvoljen.

Študentski svet formalne odločitve sprejema na svojih sejah. Te so praviloma enkrat mesečno, sicer pa po potrebi potekajo tudi dopisne seje in izredne seje. Na sejah se pogovarjamo o temah, ki se tičejo študija na fakulteti in s tem poskušamo reševati študijsko problematiko.

Na nas se lahko obrnete kadarkoli imate kakšno vprašanje ali težavo. Pišete nam lahko na mail, FB ali Instagram. Smo zelo odzivni, zato vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Če vam sami ne bomo znali odgovoriti, vas bomo zagotovo usmerili na pravo osebo, ki vam bo pomagala.

Veseli bomo tudi vaših predlogov in izboljšav glede našega dela in tudi glede študija. Informacije vedno prenesemo do odgovornih oseb in skušamo težave čim bolje rešiti.

Predvsem novim študentom je lahko v pomoč tudi priročnik Infobruc.

V pomoč vam lahko tekom študija pridejo tudi številni pravilniki in drugi akti, predvsem Statut Univerze v Ljubljani, Študijski red Univerze v Ljubljani, Pravilnik o dodiplomskem študiju UL PEF, Pravilnik o podiplomskem študiju 2. stopnje UL PEF in Pravilnik o podiplomskem študiju 3. stopnje UL PEF.

Če ste kdaj v dilemi ali vas kaj zanima, nas le kontaktirajte. Tukaj smo za vas.

Ob vsakem začetku študijskega leta (konec oktobra ali začetek novembra) je objavljen razpis za volitve novih študentov v Študentski svet. Če se nam želiš pridružiti, vloži svojo kandidaturo (vsi potrebni podatki so vedno zapisani v razpisu). Sredi novembra nato potekajo volitve kandidatov, na katerih lahko vsi študenti Pedagoške fakultete oddajo svoj glas in tako izvolijo kandidate. Po izvedenih volitvah predsednik Študentskega sveta v prejšnji sestavi skliče konstitutivno sejo, na kateri se potrdi vse izvoljene člane Študentskega sveta in izvoli novo vodstvo.

Predstavniki letnikov so študentje izbrani v vseh letnikih, na vseh študijskih smereh. Njihovo delo je bistvenega pomena za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok informacij med študenti in Študentskim svetom.

Poleg tega so nekatere izmed njihovih nalog naslednje:

 • Mnenja študentov o profesorjih in asistentih (pohvale, čestitke, pripombe, kritike, itd.)
 • Pripombe in pohvale v zvezi z izvajanjem študijskega programa
 • Predlogi za sestavo urnika
 • Komentarji na izvajanje študijske prakse
 • Želje po “pedagoškem” urejanju prostorov na in ob fakulteti.

Prav tako pa predstavnik letnika skrbi za nemoteno informiranost svojih kolegic in kolegov predvsem kadar gre za:

 • Povabilo k oblikovanju študentskega mnenja
 • Informiranje o projektih, ki jih izvaja Študentski svet
 • Prosta mesta za predstavnike študentov v organih fakultete in organih univerze

Študenti smo povabljeni, da se redno obračamo na svoje predstavnike letnikov. Vsak predlog je dobrodošel.

 

Vabila

Zapisniki

Bodi na tekočem