O fakulteti

Kakovost

Pri zagotavljanju kakovosti Pedagoška fakulteta sledi sistemu kakovosti in upošteva predpise o zagotavljanju kakovosti, ki so bila sprejeta na Senatu UL.

Aktualno

Vabilo na predstavitveni dogodek Winnovators

Umetniška prireditev “Med človekom in naravo”

Vabilo na javno predavanje dr. Mateja Zapuška

Izpostavljeno

Objavljeno zadnje Letno poročilo UL PEF za leto 2023

Za zagotavljanje sistema kakovosti na fakulteti skrbi Komisija za kakovost UL PEF, ki obravnava, spremlja in vrednoti vsa pomembna vprašanja, povezana z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, umetniškim in strokovnim delom na fakulteti ter predlaga različne ukrepe za izboljševanje kakovosti dela.

Komisija za kakovost izvaja interne ankete (zaposljivost, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost programov izpopolnjevanja), evalvira univerzitetne ankete, zbira in koordinira evalvacije po posameznih področjih delovanja fakultete, ki so sestavni del Letnega poročila (samoevalvacije študijskih programov in programov izpopolnjevanja, samoevalvacije znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti, mednarodnih aktivnosti, obštudijskih dejavnosti itd.), jih analizira in na tej osnovi predlaga ukrepe za izboljšave na posameznih področjih delovanja fakultete.

Poročilo predsednika Komisije za kakovost je stalna točka na dnevnem redu Senata UL PEF. S tem je sklenjen krog procesa ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, saj se znotraj Senata UL PEF povezuje delovanje Komisije za kakovost z drugimi komisijami, ki delujejo na fakulteti (zlasti Komisije za študijske zadeve, Komisije za doktorski študij, Komisije za mednarodno sodelovanje, Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško delo, Komisije za praktično usposabljanje, Komisije za tutorstvo). Komisijo za kakovost sestavljajo visokošolski učitelji, ki so predstavniki različnih oddelkov, predstavnik strokovnih delavcev in dva predstavnika študentov. Komisijo vodi prodekan za kakovost in umetniško dejavnost.

Poročilo o kakovosti spremlja stanje in izboljšave na vseh področjih delovanja (dejavnostih) fakultete ter delovanje sistema kakovosti. Kazalniki, ki se zbirajo vsako leto, omogočajo vpogled v posamezne dejavnosti ter spremljanje sprememb in uresničevanja ukrepov za izboljšave. Od leta 2013 dalje je poročilo o kakovosti integrirano v Letno poročilo (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti, Računovodsko poročilo).

Podrobneje

Bodi na tekočem