Študij

Likovna pedagogika

V okviru študija Likovna pedagogika študenti razvijajo likovno-ustvarjalno delo, razumevanje likovnih zakonitosti ter zmožnosti za uspešno posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

Preizkus nadarjenosti

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

Preizkus nadarjenosti

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Razstava zaključnih del

V galeriji fakultete je na ogled razstava zaključnih del študentov zadnjega letnika.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen likovno nadarjenim posameznikom, ki želijo pridobiti, poglobiti znanje s področij risanja, slikarstva, kiparstva, grafike in drugih oblikovalnih področij, likovno-teoretičnih, umetnostno-zgodovinskih, pedagoških in didaktičnih vsebin ter imajo željo po poučevanju v osnovni in srednji šoli ali v drugih oblikah likovnega dela z mladimi.

Prva stopnja traja 4 leta, po njej diplomant/ka dobi naziv profesor / profesorica likovne pedagogike.

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati v razredu, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

Kaj lahko pričakujem?

Študenti / študentke lahko pričakujejo veliko ateljejskega dela, teoretičnega poglabljanja in refleksije lastnega dela pri seminarjih, vezanih na likovno prakticiranje, veliko študija pri pretežno teoretičnih predmetih in prevajanje pridobljenega znanja v pedagoško delo na hospitacijah, v pedagoški praksi in samostojnih nastopih v razredu na osnovnih in srednjih šolah pri predmetih Likovna umetnost in Likovno snovanje.

Del študija so tudi vodene strokovne ekskurzije, namenjene obisku izbranih otroških likovnih razstav ter umetnostno-zgodovinske ekskurzije za živ stik z umetnostnimi dosežki preteklosti in sedanjosti ter za njihovo razumevanje v širšem kulturnem kontekstu.

Kakšni so cilji programa?

 • Usposobiti študentke in študente za razvijanje lastnih likovno-izraznih zmožnosti in likovno-izraznih zmožnosti vsakega učenca in dijaka.
 • Usposobiti študentke in študente za načrtovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih in srednjih šolah.
 • Usposobiti študentke in študente za medpredmetno povezovanje in za povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij.
 • Usposobiti študentke in študente za organizacijo in vodenje interesnih in drugih dejavnosti ter za izvajanje programov za druge ciljne skupine izven obveznih šolskih programov.

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše:

 • a) kdor je opravil splošno maturo,
 • b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, grafični tehnik, kmetijsko–podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz predmeta likovna teorija ali umetnostna zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
 • c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovne nadarjenosti.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti 70 % točk,
 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti 70 % točk,
 • splošni uspeh pri poklicni maturi 10 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature 10 % točk.

Študij likovne pedagogike daje kreativcem možnost poglobitve v lastno umetniško prakso, kritično refleksijo in ponuja spodbudno okolje, kjer ima študent možnost preizkušati različne likovne tehnike izražanja. Poleg tega pa študijski program študenta opolnomoči, da lahko znanje likovne umetnosti predaja naprej v različnih oblikah in okoljih (delo v šolstvu, društvih, izvajanje delavnic, ipd.). Na likovni pedagogiki so profesorji navdih in iz lastne izkušnje lahko zatrdim, da jim uspeva mladega kreativca navdušiti nad poučevanjem likovne umetnosti.

Monika Plemen, diplomantka likovne pedagogike
Vpiši se na PEF

Začni študirati
likovno pedagogiko

Po končanem študiju

Študentje, ki bodo končali študij

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Možnost napredovanja

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Nisi prepričan-a o študiju likovne pedagogike?

Alt

Dvopredmetni učitelj

Alt

Razredni pouk

Alt

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem