Vključevanje didaktične uporabe IKT v izbrane študijske predmete na VSŠP Predšolska vzgoja

 

 

Izpostavljeno

Šifra: Pilotni projekt ULTRA 5.02-1554
Koordinator: dr. Vesna Ferk Savec
Obdobje trajanja od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2025

Opis

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) je na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in uspešno oddala vlogo z naslovom  »UL za trajnostno družbo – ULTRA« za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod, ki je del Reforme visokega šolstva Mehanizma za okrevanje in odpornost. UL je v okviru celovitega projekta pilotne projekte zastavila inter- in multidisciplinarno ter v vsakem pilotu povezala med sabo več članic UL, kar omogoča celovito naslavljanje izzivov zelenega in digitalnega prehoda na različnih študijskih področjih kot tudi za reševanje izzivov, povezanih z zeleno in digitalno transformacijo družbe in gospodarstva.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje pri izvedbi več pilotnih projektov, med drugim tudi pri pilotnem projektu 5 Okoljska in digitalna pismenost. Znotraj pilotnega projekta potekata dva pilotna podprojekta in sicer 5.01 Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu ter 5.02 Izboljšanje digitalnih veščin in kompetenc (bodočih) vzgojiteljic in vzgojiteljev za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z mlajšimi otroki. V nadaljevanju bo natančneje predstavljeni namen in cilji pilotnega podprojekta 5.02.

Ključne informacije o pilotnem podprojektu 5.02 so zbrane v projektni izkaznici (povezava).

 

Cilji:

Predmetnik študijskega programa UL Pedagoške fakultete Predšolska vzgoja pred prijavo pilotnega podprojekta 5.02 ni vključeval nobenega rednega ali izbirnega predmeta, ki bi bil namenjen neposredno spodbujanju razvoja digitalnih veščin in kompetenc bodočih vzgojitelj-ev/ic. V okviru pilotnega podprojekta 5.02 želimo doseči višjo uporabo IKT v študijskem procesu izobraževanja bodočih vzgojitelj-ev/ic preko prenovitve oziroma posodobitve izbranih obstoječih rednih in izbirnih predmetov z didaktično uporabo IKT ter z razvojem novih izbirnih predmetov in s tem vplivati na višjo raven e-kompetenc vključenih deležnikov.

V pilotnega podprojekta 5.02 bomo razvili tudi model vseživljenjskega učenja z mikrodokazili o usvojenih digitalnih veščinah in kompetencah bodočih in že zaposlenih vzgojitelj-ev/ic, ki bo prilagojen različnim skupinam učečih se in bo vključeval potrebne, na novo razvite, izobraževalne module.

Projektna skupina

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (nosilna članica)

 • prof. dr. Vesna Ferk Savec (vodja pilotnega projekta 5.02)
 • izr. prof. dr. Stanislav Avsec
 • doc. dr. Sanja Berčnik
 • doc. dr. Vesna Geršak
 • izr. prof. dr. Jera Gregorc
 • doc. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
 • doc. dr. Helena Korošec
 • doc. dr. Uršula Podobnik
 • izr. prof. dr. Darija Skubic
 • asist. Petra Brdnik Juhart
 • asist. Špela Hrast
 • asist. Alenka Humar Resnik
 • asist. Taja Klemen
 • asist. Brina Kurent
 • asist. Žan Rode
 • asist. dr. Laura Rožman Krivec

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnična fakulteta (sodelujoča članica)

 • prof. dr. Urška Stanković Elesini

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (sodelujoča članica)

 • prof. dr. Gregor Geršak

Sodelovalno okolje

V spletnem okolju Arnes je bilo za namen podpore izvajanja projekta in sodelovanja vzpostavljeno sodelovalno okolje NOO Digitalni prehod (povezava).

 

Časovni pregled aktivnosti na pilotnem podprojektu 5.02

Aktivnosti pilotnega podprojekta 5.02 potekajo v času med 1.7.2022 – 31.12.2025, podrobnosti o časovnem zaporedju aktivnosti so razvidne v diagramu (povezava).

Predvideni glavni rezultati pilotnega podprojekta 5.02

V okviru pilotnega podprojekta 5.02 so predvideni naslednji rezultati:

 • Posodobljenih 7 učnih načrtov predmetov VSŠP Predšolska vzgoja ključnimi za digitalni prehod
 • Razvita 2 učna načrta novih predmetov VSŠP Predšolska vzgoja ključnimi za digitalni prehod
 • Razvita gradiva za posodobitev 7 predmetov VSŠP Predšolska vzgoja ključnimi za digitalni prehod
 • Razvita gradiva za posodobitev 2 novih predmetov VSŠP Predšolska vzgoja ključnimi za digitalni prehod
 • Vzpostavitev ekosistema mikrodokazil za vseživljenjsko učenje digitalnih veščin in kompetenc (bodočih) vzgojiteljev/-ic in zaposljivost (vsaj 5 novih izobraževalnih modulov, ki bodo omogočili pridobitev mikrodokazil o usvojenih digitalnih veščinah in kompetencah bodočih in že zaposlenih vzgojiteljev/-ic

Zasnovane so že bile rešitve vključevanja didaktične uporabe IKT v 9 predmetih na VSŠP Predšolska vzgoja v študijskem letu 2023/24, ki so zbrane v infografiki (povezava).

 

Bodi na tekočem