Alt
redna profesorica

dr. Barbara Sicherl Kafol

Kabinet

Kabinet 311

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education: Didaktika glasbene vzgoje I, II, III / Didactics of Music education I, II, III
 • Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education: Glasba / Music
 • Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy: Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: glasbena vzgoja / Teaching and Instructing Children with special needs: Music Education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Učitelj raziskovalec / The Teacher-Researcher
 • Medpredmetno povezovanje / Interdisciplinary connections
 • Izbrane teme iz didaktike glasbene vzgoje / Selected Themes from the Didactics of Music Education
 • Raziskovanje pri glasbeni vzgoji / Research in Music Education

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika glasbe / didactics of music
 • glasbena vzgoja v celostnem vzgojno-izobraževalnem pristopu / music education within holistic approach
 • ocenjevanje glasbenih dosežkov / assessment of musical achievements
 • glasbena vzgoja v kontekstu medpredmetnega pristopa / music education in the context of interdisciplinary approaches
 • glasbena vzgoja v kontekstu vseživljenjskega učenja / music education in the context of lifelong learning

Projekti / Projects

 • 2001-2004, mednarodni projekt Evropske unije: Accompagnato-Brücken zwischen Studium und Beruf des Musiklehrers: ein Curriculum, št. pogodbe: (94406-CP-1-2001-1-AT-Comenius-C21¸) koordinator: Institut für Musikpädagogik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (raziskovalka).
 • 2006-2009, mednarodni projekt Evropske unije: COMENIUS 3-Network meNet – „music education network“ 230217-CP-1-2006-1-AT-COMENIUS-C3PP. koordinator: Institut für Musikpädagogik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (raziskovalka).
 • 1020-1012, Modernizing Teacher VALENČIČ ZULJAN, Milena, GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KALIN, Jana, ŽAKELJ, Amalija, ŽVEGLIČ, Mojca, TAŠNER, Veronika, VREČKO, Lea, SICHERL-KAFOL, Barbara, VOGRINC, Janez, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MAGAJNA, Zlatan, PEČAR, Mojca, KISWARDAY, Vanja Riccarda, et al. Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov – V5-1026. [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, (raziskovalka).
 • 2013-2016, Education at University of Prishtina – MEd@UP Koordinator: University of Prishtina, Nosilec na PeF: dr. Janez Vogrinc, Koda projekta: 544023-TEMPUS-1-2013-1-XK-TEMPUS-JPCR, (raziskovalka).

Ostali zaposleni

Alt

Tadej Starčič

Matematika-računalništvo

Alt

Florjan Kavčič

Služba za informatiko

Alt

Maša Toplak Rožmanec

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Alenka Polak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Urban Kordeš

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem