Alt
docentka

dr. Milena Košak Babuder

Kabinet

Kabinet 321

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Interaktivno in okoljsko pogojene učne težave / Interactive and Environmentally Conditioned Learning Difficulties
 • Strategije dela z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Strategies for Working with Children with Severe Specific Learning Disabilities
 • Strategije dela z mladostniki in odraslimi s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Strategies for Working with Young People and Adults with
 • Severe Specific Learning Disabilities
 • Strategije dela z osebami s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Strategies for Working with People with Individual Learning Difficulties
 • Učenje in poučevanje otrok s PP: matematika / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Mathematics
 • Značilnosti in ocenjevanje oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Characteristics and Assessment of People with Severe Specific Learning
 • Disabilities
 • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
 • Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike / The Fundamentals of Special and Rehabilitation Pedagogy
 • Praksa IV / Practice IV

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Strokovni modul – izbirni: poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja I / An In-depth Diagnostic Assessment and a Treatment of the People with Specific Learning Deficiencies I

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika specialne in rehabilitacijske pedagogike / didactics of special and rehabilitation pedagogy
 • inkluzija – inkluzivno izobraževanje / inclusion – inclusive education
 • splošne in specifične učne težave otrok, mladostnikov in odraslih / general and specific learning difficulties of children, adolescents and adults
 • pismenost / literacy

Projekti / Projects

 • Inkluzivni timi – praktično usposabljanje timov – projekt v okviru Centra za razvoj in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo. (09.2006–08.2007) / Inclusive teams – practical training
 • Usposabljanje šolskih timov za vključevanje otrok s posebnimi potrebami (10.2007–08.2008) / Training of school teams for the inclusion of children with special needs
 • ESS projekt – Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – projekt Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (07.2008–08. 2011) / ESF project – Professional foundations for further development and implementation of the concept ‘learning difficulties in primary school’ – Implementation of the concept ‘learning difficulties in primary school’
 • ESS projekt – Šola enakih možnosti – Vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2009, 2010 in 2011, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, program – Uvajanje koncepta dela učne težave v osnovne šole s pomočjo inkluzivnih timov (07.2008–08. 2011) / ESF project – Inclusion of children and adolescents with special needs in education – programme Implementation of the concept ‘learning difficulties in primary school’ with the inclusion teams
 • ESS projekt – Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010, 2011, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, program – Uvajanje koncepta dela učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov (07.2008–08. 2011)/ Training of school professionals for successful inclusion of children and adolescents with special needs in education – programme Implementation of the concept ‘learning difficulties in primary school’ with the inclusion teams
 • TEMPUS – Identification and support in Higher education for Students with dyslexia (ISHEDS) (01.2009–12.2010)
 • Evalvacija Osnovne šole za odrasle (Projekt Evalvacija Osnovne šole za odrasle 2011-2012). Andragoški center MIZKŠ (01.2011-05.2012) / Evaluation of Elementary school for Adults 2011-2012
 • Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji – Pedagoška fakulteta Ljubljana in Univerza v Trstu – Fakulteta za psihologijo – ZRSŠ (07.2011–12.2011) / Successfulness of mathematical word solving problems of pupils with and without mathematic learning difficulties in Slovenia and Italia
 • Grundtvig: Lifelong learning programme 2011-2013 DYS Sp.L.D. Roadmap for teacher and adult learner training (07. 2011–09. 2013)
 • COST project Strengthening European’s capability by establishing the European literacy network. (12.2014–11.2018)
 • Erasmus+ EU Specific Learning Disabilities (Sp.L.D): Policy and Roadmap and Sp.L.D. & Adult learner Training (09.2014–08.2017)
 • Erasmus+ Dystefl2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (09.2014–08.2016)

Ostali zaposleni

Alt

Karmen Javornik

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Saša Dolenc

Fizika-tehnika

Alt

Darja Tadič

Socialna pedagogika

Alt

Nika Jenko

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Jurij Bajc

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem