Alt
asistentka

dr. Suzana Pulec Lah

Kabinet

Kabinet 010

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb / The Recognition and Assessment of Special Needs
 • Značilnosti in ocenjevanje oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Characteristics and Assessment of People with Severe Specific Learning Disabilities
 • Diagnostika in značilnosti oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Diagnostics and Characteristics of People with Individual Learning Difficulties
 • Individualiziran program / The Individualised Programme
 • Praksa III / Practice III
 • Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo / Pupils with Deficient Concentration and Hyperactivity (ADHD)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Strokovni modul – izbirni: Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja II / An In-depth Diagnostic Assessment and a Treatment of the People with Specific Learning Deficiencies II

Raziskovalna področja / Research areas

 • inkluzija – inkluzivno izobraževanje / inclusion – inclusive education
 • prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje posebnih potreb; učnih težav / identification and assessment of special needs; learning difficulties
 • načrtovanje in organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa za osebe s posebnimi potrebami v inkluzivni VIZ; uresničevanje individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami / Planning and organisation of the educational process for persons with special needs in inclusive education; implementing individualized programs for pupils with special needs
 • sodelovanje in timsko poučevanje specialnega pedagoga in učitelja / collaboration and team teaching (co-teaching) of special education teacher and general education teacher
 • poučevanje učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo / teaching pupils with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Projekti / Projects

 • Opis in verifikacija vedenjskih znakov pozornosti pri učenju s pomočjo IKT (interni projekt PeF 2016) / Description and verification of the behaviour attention signs in learning with ICT
 • Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (ESS projekt v okviru projektov Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja za obdobje 2008 – 2011) / Professional foundations for further development and implementation of The Concept ‘learning difficulties in primary school’ (ESS project)
 • Uvajanje koncepta dela učne težave v osnovne šole s pomočjo inkluzivnih timov (podprojekt v okviru ESS projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008 – 2011 – Šola enakih možnosti in projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011) / Implementation of the concept ‘learning difficulties in primary school’ with the inclusion teams (ESS project)
 • Usposabljanje šolskih timov za vključevanje otrok s posebnimi potrebami (projekt v okviru Centra za razvoj in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo 2007–2008) / Training of school teams for the inclusion of children with special needs
 • Inkluzivni timi – praktično usposabljanje timov (projekt v okviru Centra za razvoj in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo 2006 – 2007) / Inclusive teams – practical professional training
 • Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL – razvojno delo pri oblikovanju dvopredmetnih študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje
 • Pomoč za učence z učnimi težavami (ESS projekt 2005)
 • Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi (CRP projekt 2002 – 2005) / The implementation of the systemic approach to inclusive school
 • Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami – analiza stanja in predlogi (CRP projekt 2001 – 2004) / Introducing the conditions for inclusive education of students with SEN

Ostali zaposleni

Alt

Maruša Sirk

Socialna pedagogika

Alt

Tina Rozmanič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Taja Klemen

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Jože Rugelj

Matematika-računalništvo

Alt

Jelka Strgar

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem