Alt
redna profesorica

dr. Milena Valenčič-Zuljan

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Šolska pedagogika z didaktiko / School Pedagogy with Didactics
 • Didaktika / Didactics
 • Didaktika s pedagoško prakso I / Didactics with Pedagogical Practice I
 • Didaktika z osnovami informacijsko-komunikacijske tehnologije / Didactics with the Fundamentals of Information and Communication Technology
 • Teaching methods (Erasmus)
 • Pedagoy and Didactics (EPTE)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Didaktika s pedagoško prakso / Didactics with Pedagogical Practice
 • Profesionalni razvoj skozi področja kurikuluma / Professional Development Across Curriculum

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Visokošolska didaktika (izbirni predmet) / Higher Education Didactics (optional course)

Povezava do osebne spletne strani

Milena Valenčič Zuljan je redna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelku za pedagogiko. Pod mentorstvom ddr. Barica Marentič Požarnik in prof. dr. Janeza Sagadina je leta 1989 diplomirala (»Prispevek pedagoške prakse k oblikovanju učitelja razmišljujočega praktika«), leta 1993 magistrirala (»Psihološki dejavniki učiteljevega inoviranja«) in leta 1999 doktorirala (Kognitivni model poklicnega razvoja študentov razrednega pouka«).

Po diplomi je eno leto poučevala v osnovni šoli. Od leta 1990 do 1993 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelku za pedagogiko. Od leta 1994 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Bila je predstojnica Oddelka za temeljni pedagoški študij (od 2008 do 2012, 2 dveletna mandata). V nacionalni strokovni skupini za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2009-2011) je vodila Področno strokovno skupino za izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev. Ob ustanovitvi revije CEPS Journal leta 2011 je bila prva glavna in odgovorna urednica. Je urednica in recenzentka več revij in znanstvenih monografij. Njen raziskovalni interes so različne didaktične teme ter mentorstvo, rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev.

Projekti / Projects

 • Kultura vzgojno-izobraževalne ustanove kot dejavnik sokonstrukcije znanja. Učiteljski fakultet Sveučilište v Rijeki. (2014-2016) (vodja dr. Lidija Vujičić) (The culture of the educational institution as a factor of co-construction of knowledge.)
 • programska skupina P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. (2009-2016) . (vodja dr. Glažar Saša) (Research on learning and teaching in today’s society.)
 • CRP V5-0229 Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. (Teacher education for new competencies for the knowledge society and the role of these competencies at educational goal attainment at school.) (2006 – 2008) Filozofska fakulteta UL. (vodja dr. Cirila Peklaj) PDF http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0229_porocilo.pdf
 • CRP V5-0424 Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno tehniških vsebin. (The analysis of the factors that influence on meaningful science and technology learning) (2008 – 2010) Pedagoška fakulteta UL. (vodja dr. Glažar Saša) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VNUVCMHA
 • CRP V5-0434 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. Pedagoška fakulteta UL. Pedagoška fakulteta UL. (Dictionary of Education Terminology) (2008 – 2009) (vodja dr. Janez Vogrinc)
 • CRP M4-0201 Razvoj patriotizma med mladimi. (Developing patriotism among youth.) Pedagoška fakulteta UL. (2007 – 2009) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan)
 • CRP V5- 0440 Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev. (Encouraging a culture of research and innovation in schools through a process of lifelong teacher learning.) (2008 – 2010) Pedagoška fakulteta UL, Pedagoška fakulteta UP, Filozofska fakulteta UL (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan) http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=11436
 • CRP V5-1026 Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov. (2010 – 2012) Pedagoška fakulteta UL, Pedagoška fakulteta UP, Filozofska fakulteta UL (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan) (Indicators of social capital, cultural capital, and school atmosphere in predicting pupils’ and youths’ school achievement.) www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/POROCILO-Kazalniki_socialnega_kulturnega_kapitala_in_solske_klime….pdf
 • Evalvacijska študija Predmetnik v osnovni šoli. Pedagoška fakulteta UL, Filozofska fakulteta UL. (2010-2011) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan) (Evaluation study: Primary school syllabus.) www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf
 • Evalvacijska študija Strokovna avtonomija in odgovornost pedagoških delavcev. Filozofska fakulteta UL. (vodja ddr. Barica Marentič Požarnik) (Evaluation study: Professional autonomy and responsibility of pedagogical workers.) www.worldcat.org/title/strokovna-avtonomija-in-odgovornost-pedagoskih-delavcev/oclc/852717915
 • Razvojni program za implementacijo izhodišč za pripravo programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja projektu P6: Usposabljanje izobraževalcev – program usposabljanja mentorjev učne prakse. Center za poklicno izobraževanje, Ljubljana. (Developmental programme for the implementation of guidelines for the design of lower and secondary vocational education.)
 • ESS projekt: Partnerstvo fakultet in zavodov v letih 2003 -2004, model 2 – Uvajanje pripravnikov in začetnikov. Pedagoška fakulteta UL. (Partnership of faculties and schools in 2003-2004. Trainee and novice-teacher training.)
 • ESS Projekt: Posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007 – Aktivnost 3. Izobraževanje in usposabljanje mentorjev študentov, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, Center za poklicno izobraževanje, Ljubljana. (Update and development of higher education programmes in 2006 and 2007.)
 • ESS projekt: Študijski program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (Study programme for attaining pedagogical-andragogical education.)
 • ESS projekt: Kulturna zavest in izražanje. Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (Cultural consciuosness and expression.)
 • ESS projekt: Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju. Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (Implementation of projects for innovative and creative approaches to teaching and learning.)
 • ESS projekt: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Zavod RS za šolstvo. (Development of human resources and life-long learning.)
 • ESS projekt: Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (Designing professional bases as a contribution of factors providing for quality knowledge and social cohesion in the educational system.)
 • ESS projekt: Partnerstvo fakultet in šol. Oblikovanje in evalviranje modela sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo. (2006-2007) Pedagoška fakulteta UL. (Partnership of faculties and schools. Design and evaluation of the model of systematic trainee and novice-teacher training in pedagogical profession.)
 • ESS projekt: Evalvacija učne individualizacije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana. (Evaluation of individualization in secondary vocational education.)

Raziskovalna področja / Research areas

 • kognitivno konstruktivistični model pouka / cognitive-constructivist instructional model
 • didaktične inovacije / didactic innovations
 • preverjanje in ocenjevanje znanja / knowledge evaluation and assessment
 • diferenciacija in individualizacija / differentiation and individualization
 • problemski pouk / problem-based learning
 • učiteljev profesionalni razvoj / teacher’s professional development
 • učiteljeva rezilientnost / teacher resilience
 • učiteljeve kompetence / teacher competence
 • pojmovanja pouka in znanja / instruction and knowledge conceptions
 • mentorstvo / mentoring
 • pedagoška praksa / teaching practice
 • visokošolska didaktika / higher education didactics

Ostali zaposleni

Alt

Metoda Kemperl

Likovna pedagogika

Alt

Mojca Stojan Dolar

Socialna pedagogika

Alt

Miha Slapničar

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Alenka Polak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Jakob Saje

Projektna pisarna

Bodi na tekočem