Alt
redna profesorica

dr. Irena Lesar

Kabinet

Kabinet 315

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Teorija vzgoje / Theory of Education
 • Načini vzpostavljanja discipline (izbirni predmet) / Ways of Setting Discipline (elective course)
 • Pedagogika in andragogika I (Akademija za glasbo)
 • Pedagogika in andragogika II (Akademija za glasbo)
 • Pedagogika in andragogika za instrumetaliste (Akademija za glasbo)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet / Responses to Difference and the Formation of Identity
 • Pedagoški vidiki vključevanja marginaliziranih (izbirni predmet) / Pedagogical Aspects of the Inclusion of Marginalised Groups (elective course)
 • Reševanje vzgojnih problemov (izbirni predmet) / Solving Educational Problems (elective course)
 • Institucionalni vidiki drugačnosti (izbirni predmet) / Institutional Aspect of Difference (elective course)
 • Pedagogika in andragogika (Akademija za glasbo)
 • Teorija vzgoje za zdravje (izbirni predmet) / Theory of Education for Health (elective course)

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Perspektive na drugačnost učencev in kulture šole/vrtca (izbirni predmet) / Aspects of Otherness of Pupils/Students and of the School/Kindergarten Culture (elective course)

Raziskovalna področja / Research areas

 • teorija vzgoje / theory of education
 • inkluzivna pedagogika / inclusive education
 • pravičnost v izobraževanju / justice in education
 • umetnost (glasba) v vzgoji / art (music) in education
 • vzgoja za zdravje / education for health

Projekti / Projects

 • Raising the Achievement of All Lerners in Inclusive Education (2014–2016) pod okriljem European Agency for Special Needs and Inclusive Education.
 • Koncept inkluzivnega izobraževanja, vodja Natalija Vovk-Ornik, Zavod RS za šolstvo, 2014–2015.
 • Governing educational trajectories in Europe: Access, coping and relevance of education for young people in European konowledge societies in comparative perspective (Seventh framework programme theme) – GOETE (Usmerjanje izobraževalnih prehodov v Evropi), koordinatorica za Slovenijo dr. Alenka Kobolt, 2010–2012.
 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008–2011, vodja dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta.
 • Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, vodja dr. Janez Justin, Pedagoški inštitut, 2008.
 • Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in dijakov (Problems of inclusive treatment of behavioral outstanding, socially and culturally disadvantaged pupils), vodja dr. Alenka Kobolt, v obdobju 2006–2008.
 • Študija o pravičnosti v poklicnem šolstvu (Study on the equity in vocational education), vodja dr. Zdenko Medveš, Center RS za poklicno izobraževanje, 2006.
 • Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik (Justice in Educational Systems – A contrasting Approach), vodja dr. Mojca Peček Čuk. Temeljni raziskovalni projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v obdobju 2003 – 2005.

Ostali zaposleni

Alt

Jera Gregorc

Predšolska vzgoja

Alt

Ingrid Žolgar Jerkovič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Darja Kerec

Razredni pouk

Alt

Simona Prosen

Temeljni pedagoški študij

Alt

Romina Plešec Gasparič

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem