Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

 

 

Izpostavljeno

Šifra: V5-2278
Vodja: Janez Vogrinc
Obdobje trajanja od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023
Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 5 - Družboslovje, 5.01 - Vzgoja in izobraževanje

Opis

Sistem spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju je nujen pogoj za uspešno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Da država nujno potrebuje tak sistem je razvidno že sedaj, ko že močno primanjkuje učiteljev določenih predmetov, v prihodnje pa bo ta problem le še bolj izrazit. Kadrovske problematike se je treba lotiti celovito, z vključitvijo vseh inštitucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s tem področjem – tako načrtovalcev šolskih politik, fakultet, ki izobražujejo prihodnje pedagoške delavce in vodstev vzgojno-izobraževalnih inštitucij, v katerih se pedagoški delavci zaposlujejo. V okviru projekta bo ugotovljeno, kakšna je kakovost obstoječih podatkovnih baz in v kolikšni meri je razpoložljive vire mogoče povezati. Osnovno raziskovalno vprašanje pa je, kakšen bi bil, glede na razpoložljive in na novo zbrane podatke, najprimernejši sistem za spremljanje in napovedovanje potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Glavni cilj projekta je izgraditi in pilotno izvesti sistem spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. V nadaljevanju so predstavljeni konkretnejši cilji projekta.

Cilji:

 • analiza strategij spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih;
 • pregled obstoječih virov podatkov (baze, aplikacije MIZŠ, ZRSZ, SURS…) ter ocena ustreznosti in kakovosti podatkov;
 • analiza primernosti dostopa do podatkovnih baz in ustreznosti podatkov z vidika zagotavljanja podatkov za sistem spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju;
 • ocena navzkrižne skladnosti podatkov in možnosti podatkovne izmenjave in povezave različnih baz;
 • priprava rešitev za oblikovanje modela spremljanja in izdelavo strategije za napovedovanje potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju.

Projektna skupina

Faze projekta

 • Vodenje projekta in koordinacija
 • Normativna ureditev vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
 • Pregled znanstvene in strokovne literature ter identifikacija obstoječih modelov spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju
 • Primerjalna analiza relevantnih modelov spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju za Slovenijo
 • Priprava idealno-tipskega modela spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju za Slovenijo
 • Identifikacija relevantnih podatkovnih virov za napovedovanje potreb po kadrih v izobraževanju ter njihova ocena z vidika vsebinske relevantnosti in metodološke ustreznosti (veljavnost, zanesljivost, konsistentnost) ter analiza njihove dostopnosti in razpoložljivosti (periodika, pokritost), vključno z ocena zmožnosti povezovanja identificiranih relevantnih podatkovnih virov
 • Priprava instrumenta za pridobivanje novih podatkovnih virov (t.j., ankete z ravnatelji, anktete na vzorcu zaposlenih, ankete na diplomantih)
 • Priprava in izvedba prototipnega modela za spremljanje in načrtovanje potreb po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
 • Predlog nacionalnega modela za spremljanje in napovedovanje potreb po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja, vključno s podlagami za nacionalno strategijo

Umestitev projektnih aktivnosti v delovne sklope ter njihovo trajanje

DS AK AKTIVNOST TRAJANJE
Ad 1 Vodenje projekta in koordinacija M1-12
2 Normativna ureditev vzgoje in izobraževanja v Sloveniji M1-2
1 3 Pregled znanstvene in strokovne literature ter identifikacija obstoječih modelov spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju M1-2
1 4 Primerjalna analiza relevantnih modelov spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju za Slovenijo M2-4
1 5 Priprava idealno-tipskega modela spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v izobraževanju za Slovenijo M3-4
2 6 Identifikacija relevantnih podatkovnih virov za napovedovanje potreb po kadrih v izobraževanju ter njihova ocena z vidika vsebinske relevantnosti in metodološke ustreznosti (veljavnost, zanesljivost, konsistentnost) ter analiza njihove dostopnosti in razpoložljivosti (periodika, pokritost), vključno z ocena zmožnosti povezovanja identificiranih relevantnih podatkovnih virov M5-8
2 7 Priprava instrumenta za pridobivanje novih podatkovnih virov (t.j., ankete z ravnatelji, ankete na vzorcu zaposlenih, ankete na diplomantih) M7-8
3 8 Priprava in izvedba prototipnega modela za spremljanje in načrtovanje potreb po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji M9-11
3 9 Predlog nacionalnega modela za spremljanje in napovedovanje potreb po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja, vključno s podlagami za nacionalno strategijo M11-12

Opomba: Delovni svežnji tečejo paralelno z drugimi svežnji, saj je obremenitev v svežnjih razdeljena med člane projektne skupine.

Bodi na tekočem