Alt
redni profesor

dr. Gregor Torkar

Kabinet

Kabinet P031

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
 • Didaktika biologije II / Didactics of Biology II
 • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
 • Didaktika biologije IV / Didactics of Biology IV
 • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
 • Naravoslovje / Natural Sciences – biology
 • Varstvo naravne dediščine / Protection of Natural Heritage
 • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / Environment and Sustainable Development

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja biologije z didaktiko / Selected Themes from Biology with Didactics
 • Pouk biologije izven šole / Out-of-school biology education
 • Okoljsko izobraževanje / Environmental Education

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika biologije/ didactics of biology
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy
 • odnos do živali in okolja / attitudes to animals and environment
 • okoljsko izobraževanje / environmental education
 • varstvo narave / nature conservation

Projekti / Projects

 • Eye-tracking for teaching and learning in the wild: developing solutions for educational research together. EMERGING FIELD GROUPS (2020-2022). youtu.be/O4qqpHLYAKQ
 • EUROSCITIZEN – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (CA17127, COST projekt, 13.4.2018-10.9.2022) https://www.cost.eu/actions/CA17127/#tabs|Name:overview
 • KAUČ – Za kakovost slovenskih učbenikov. Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (1.2.2017 – 30.6.2022) http://www.kauc.si/
 • NA_MA POTI – NAravoslovna MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost. Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (1.2.2017 – 30.6.2022)
 • Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli. Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020. (1.4.2018-31.8.2019)
 • IKT v pedagoških študijskih programih UL. Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (1.4.2017 – 30.9.2018). http://ikt-projekti.uni-lj.si/
 • PROGA – Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene. Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (25.8.2017 – 30.9.2020)
 • Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA). Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2017 – 31.7.2017)
 • TEALEAF – Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement And Fun. Erasmus+ projekt. (01.09.2014 – 31.08.2017)
 • SUSTAIN – Supporting Science Teaching Advancement Through Inquiry. Comenius projekt. (1.12.2013 – 30.11.2016)
 • Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju. (Applying eye-tracking methods for analysis of learning processes in science education) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina. (Monitoring and promotion of biodiversity in Landscape Park Logarska Valley) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Naravi naproti II. (Towards Nature II) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti. (Towards Nature : development of interactive educational materials for promoting sustainability) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2014 – 30.9.2014)
 • Biotska pestrost in Natura 2000 v Krajinskem parku Logarska dolina. (Biodiversity and Natura 2000 in Landscape Park Logarska Valley) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2014 – 30.9.2014)
 • Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji : Teaching Sustainability across Slovenia and Italy – TESSI. ( http://www.tessischool.eu) sofinanciran v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija iz sredstevEvropski sklad za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. (1.2.2012 – 1.2.2015)
 • Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Neobiota Slovenia: Invasive alien species in Slovenia and their impact on biodiversity conservation and sustainable use of resources) (CRP) – V1-1089 (C). (1.10.2010 – 30.9.2012)
 • Transnational Ecological Networks in Central Europe ( http://www.transeconet.eu/). Projekt izvajan v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. (1.1.2009 – 31.7.2012)
 • Prva digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem (First digital encyclopedia of natural and cultural heritage in Slovenia) ( http://www.dedi.si/). Projekt sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. (1. 7. 2009 – 30. 9. 2010)
 • Program Kapljice znanosti (Project Drops of Science). ( http://izobrazevanje.lutra.si/). Program je finančno podprlo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. (1.10.2008-31.10.2009)
 • Projekt LIFE 04 NAT/SI/000234 Ohranjanje populacije vidre v parku Goričko. (Life project Conservation of otter population in park Goričko) Projekt je sofinancirala Evropska skupnost s pomočjo finančnega instrumenta LIFE – Narava. (1.10.2004 – 30.4.2009)
 • Projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero. (Life project Intermittent lake Cerknica) ( http://life.notranjski-park.si). Projekt sofinancirala Evropska skupnost s pomočjo finančnega instrumenta LIFE – Narava. (1.1.2007 – 31.12.2009)

Ostali zaposleni

Alt

Petra Brdnik Juhart

Predšolska vzgoja

Alt

Andraž Zuccato

Projektna pisarna

Alt

Boštjan Gabrovšek

Socialna pedagogika

Alt

Mija M. Klemenčič Rozman

Socialna pedagogika

Alt

Vida Manfreda Kolar

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem