Študij

Tehnika

Biti učitelj tehnike in tehnologije pomeni odgovorno in inovativno poučevanje tehniških vsebin z namenom razširjanja nabora znanj, spretnostni in naravnanosti učencev. Pomeni spodbujanje, motiviranje in navduševanje učencev nad vsebinami tehnike in tehnologije in izzivi sodobnega časa.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Tehnika in tehnologija je nadvse razgiban predmet, ne le zaradi različnih področji, ki jih pokriva, ampak tudi zaradi snovanja in izdelave praktičnih predmetov z uporabo različnih tehnik. Od učitelja zato zahteva odlično poznavanje teoretičnih in praktičnih vsebin predmeta ter sposobnosti ustvarjalnega in premišljenega prenosa znanja.

Komu je program namenjen?

V kolikor se navdušuješ nad tehniškimi in tehnološkimi vsebinami ter svoje znanje rad deliš in predajaš ostalim, je študijski program 1. stopnje Dvopredmetni učitelj smeri Tehnika zate prava izbira.

Program je oblikovan tako, da ob vpisu z izbiro študijske smeri izbereš študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Študijski program na smeri Tehnika se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko in poteka v vezavi z matematiko ali fiziko. Poleg splošnih didaktičnih znanj, se v okviru študija seznaniš tudi z didaktikami izbranih predmetnih področji. Nadgradiš osnovna znanja potrebna za vse tehnične discipline, kot so matematika, fizika, računalništvo ipd., ter spoznaš vsebine strojništva, elektrotehnike, elektronike ter iz tehnologije in obdelave materialov.

Po končanem študiju boš v osnovni šoli lahko poučeval tehniko in tehnologijo ter izbirne predmete: elektroniko z robotiko, elektrotehniko, robotiko v tehniki, projekte iz fizike in tehnike, tehnologijo in obdelavo gradiv, tehnično dokumentacijo … ter organiziral zanimive tehniške in naravoslovno-tehniške dni.

Kaj lahko pričakujem?

Spoznal boš kvalitete dobrega učitelja tehnike in tehnologije in jih tekom študija intenzivno razvijal. Profesorji, asistenti in drugi delavci na fakulteti te bodo strokovno vodili in usmerjali pri delu v ustvarjalnem in varnem okolju. Na študijski poti te bodo spodbujali in opogumljali za uspešen študij ter te po svojih najboljših močeh pripravili na poklic učitelja.

Preko teoretičnih in praktičnih predmetov ter pedagoške prakse boš pridobival potrebna znanja, ki jih boš učinkovito vključeval v predmetna področja tehnike, kot so tehniški praktikumi, elektrotehnika, strojništvo in didaktika tehnike.

V okviru tehniških praktikumov se boš teoretično in praktično seznanil z najpomembnejšimi tehnološkimi postopki obdelave materialov, merilnimi pripomočki in instrumenti, ročnimi orodji, različnimi stroji in napravami. Tekom študija boš pridobil primerne delovne izkušnje in spretnosti, potrebne za samostojno delo in poučevanje v šoli. Hkrati pa razvijal ustvarjalnost in samostojnost pri individualnem in skupinskem delu. Laboratorijske vaje boš opravljal v namenskih delavnicah in prostorih.

Pri predmetih s področja elektrotehnike boš usvojil osnovna znanja in vpogled v fizikalne zakonitosti električnih veličin nekaterih strojev in naprav. Praktično se boš seznanil z merilno tehniko, elektronskimi vezji in sestavi ter njihovo uporabo. V okviru robotike boš nadgradil svoja znanja ter izdelal preprost model računalniško krmiljenega robota.

V času študija boš spoznal osnovna znanja s področja materialov in tehnologij, strojev in naprav s pripadajočimi strojnimi elementi in zakonitostmi uporabe delovnih principov, ter elementarnih nosilcev funkcij za namene poučevanja mladih nadobudnežev. S pomočjo sodobnih izdelovalnih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter znanstvenih dognanj, se boš naučil celovitega snovanja izdelka ob tehniški dokumentaciji z uporabo računalniško podprtega risanja.

V sklopu predmetov didaktike tehnike boš spoznal kontekst tehniškega izobraževanja, sodobnih trendov in razvoj tehniškega poučevnaja. Teoretična izhodišča zajemajo sodobne izobraževalne vede, taksonomije, didaktična načela, učne metode in strategije, značilne za tehniško področje. Možnosti optimizacije tehniškega izobraževanja boš uporabil na makro ravni načrtovanja tehniškega izobraževanja in mikro ravni načrtovanja učne ure. Pridobljena znanja, izdelovanja sodobnih in atraktivnih izdelkov/učil, boš znal učinkovito uporabiti za poučevanje radovednih učencev/dijakov na osnovnošolski/srednješolski ravni.

Kakšni so cilji programa?

Diplomant dvopredmetnega študijskega programa za izobraževanje učiteljev pridobi:

 • temeljno strokovno znanje iz dveh predmetnih področij, ki so pomembna za izobraževanje na tem predmetnem področju,
 • specialno-didaktična znanja z dveh izbranih predmetnih področij izobraževanja skupaj s praktičnim pedagoškim usposabljanjem,
 • temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških, filozofskih in socioloških ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju.

Program omogoča nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji in s tem pridobitev kvalifikacije za samostojno delovanje v zavodih na področju izobraževanja obeh izbranih predmetnih področjih.

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:

 • a) kdor je opravil splošno maturo,
 • b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a. in c. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu  60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

kandidati iz točke b. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
 • uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk

Pri tehniki spoznavamo čisto življenjske stvari, ki nam pomagajo razumeti, kako delujejo stvari okoli nas. Študiraj tehniko in začel boš občudovati svet okoli sebe.

Brina Brinovec, študentka tehnike
Vpiši se na PEF

Začni študirati
Tehniko

Nisi prepričan-a o študiju Tehnike?

Alt

Razredni pouk

Alt

Likovna pedagogika

Alt

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem