Študij

Gospodinjstvo

Program gospodinjstvo z vezavo je namenjen izobraževanju učiteljev gospodinjstva z vezavo (biologija ali kemija) za poučevanje v devetletni osnovni šoli.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

O programu

Program je zasnovan tako, da slušatelji spoznajo teoretične osnove vsebin, ki se pojavljajo v učnem načrtu osnovnošolskega predmeta Gospodinjstvo in izbirnih predmetov Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja. Študenti gospodinjstva so usposobljeni tudi za vodenje šolske prehrane in se lahko zaposlijo na delovnem mestu organizatorja šolske prehrane. V času študija študenti usvojijo znanja s področja pedagoških znanosti, ekonomike (vloga potrošnika; potrošništvo; finančno opismenjevanja), prehrane (obvladovanje prehranskih smernic za zagotavljanje osebnega in javnega zdravja ter vodenje šolske kuhinje), tekstilstva (spoznavanje osnovnih teoretičnih spoznanj tekstilstva v kombinaciji s spodbujanjem praktičnega in ustvarjalnega dela) in bivalnega okolja (aktualizacija perečih problemov v povezavi s kakovostjo bivanja posameznika oz. družine) pri čemer je poudarek na oblikovanju trajnostnega vedenja posameznika. Študij je zasnovan po principu aktivnega učenja; študenti se učijo s pomočjo različnih aktivnosti s katerimi usvajajo znanje in se učijo, kako strokovne informacije učencem približati na zanimiv in izviren način. Študenti opravijo tudi praktično pedagoško usposabljanje v osnovni šoli in usvojijo praktično znanje in izkušnje za kakovostno poučevanje.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki jih veseli poučevanje in jih zanimajo vsebine povezane s kakovostjo bivanja posameznika in družine. Gospodinjsko izobraževanje pomembno vpliva na oblikovanje navad otrok in mladostnikov, ki zagotavljajo kakovostno življenje v vseh obdobjih življenja. Gospodinjstvo je pomembno področje poučevanja preko katerega lahko učitelj spodbuja tudi odgovorno ravnanje z okoljem in trajnostno usmerjeno življenje posameznika in družbe.

Kam po diplomi?

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji. Večina diplomantov se po opravljeni diplomi 2. stopnje zaposli v osnovnih šolah kot učitelji gospodinjstva, pa tudi kot organizatorji šolske prehrane. Znanje, pridobljeno med prvostopenjskim študijem gospodinjstva, diplomantu omogoča nadaljevanje študija na drugostopenjskih programih.

Podrobneje o programu

Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne pedagoške predmete, 2) predmete v okviru gospodinjskega sklopa in 3) predmete v okviru drugega predmeta vezave kemije ali biologije.

V okviru gospodinjskega sklopa predmetnik vključuje naslednje predmete:

1. letnik

 • Ekonomika gospodinjstev
 • Fizika v naravoslovju
 • Kemija I
 • Matematika v naravoslovju
 • Osnove programiranja
 • Kemija II
 • Načini prehranjevanja
 • Temelji tekstilstva
 • C – Strokovni izbirni predmet (iz nabora predmetov za gospodinjstvo) I

Predmeta Fizika v naravoslovju in Matematika v naravoslovju se izvajata za naslednje vezave: Biologija-Gospodinjstvo, Gospodinjstvo-Kemija

Predmeta Kemija I in Kemija II se izvajata za naslednje vezave: Biologija-Gospodinjstvo, Gospodinjstvo-Tehnika

Predmet Osnove programiranja se izvaja za vezavo Gospodinjstvo-Tehnika

C – Strokovni izbirni predmet se v 1. letniku izvaja samo za vezavo Gospodinjstvo-Kemija

2. letnik

 • Prebivalstvo in okolje
 • Poznavanje živil
 • C – Strokovni izbirni predmet (iz nabora predmetov za
  gospodinjstvo) II
 • Osnove znanstvene in tehnične informatike,
 • Potrošniška vzgoja
 • Sociologija družine

3. letnik

 • Didaktika gospodinjstva I
 • Gastronomija in kulinarika
 • C – Strokovni izbirni predmet (iz nabora predmetov za gospodinjstvo) II
 • Fiziologija prehrane
 • Kultura bivalnega okolja – stanovanjski del
 • Praktično pedagoško usposabljanje iz gospodinjstva

4. letnik

 • Didaktika gospodinjstva II
 • Načrtovanje prehrane
 • Šolska prehrana
 • Didaktika gospodinjstva III s praktičnim pedagoškim usposabljanjem
 • Prehrana bolnika
 • C – Strokovni izbirni predmet (iz nabora predmetov za gospodinjstvo) IV

Eksperimentalno in projektno delo pri naravoslovju, Elementi stanovanjske kulture, Kemija v domačem okolju, Kulturna dediščina Slovencev, Nanodelci v gospodinjstvu, Predstavitve in nastopanje za naravoslovce, Prehransko svetovanje, Preverjanje in ocenjevanje pri gospodinjstvu, Prosti čas, Slovenska tekstilna tradicija, Slovenska tradicionalna kuhinja, Sociološki vidiki družinske ekonomike, Tekstilije in moda, Varstvo naravne dediščine

Študent/-ka zaključi študij z zaključnim diplomskim izpitom in pridobi naslov: profesor/-ica kemije in gospodinjstva oz. profesor/-ica biologije in gospodinjstva.

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

vpiši se na pef

Začni študirati Gospodinjstvo

Nisi prepričan-a o študiju
Gospodinjstva?

Alt

razredni pouk

Alt

likovna pedagogika

Alt

predšolska vzgoja

Bodi na tekočem