Študij

Fizika

Biti učitelj fizike ni samo poklic, ampak tudi poslanstvo. Poslanstvo učitelja fizike je predstaviti učencem vsakdanje, zanimive pojave in njihove značilnosti ter spodbuditi razmišljanje o njihovih vzrokih in posledicah. Pri svojem delu je učitelj fizike lahko kreativen na različnih ravneh, z vključevanjem eksperimentalnega dela, uporabo moderne tehnologije, oblikovanjem aktivnosti, ki razvijajo kritično mišljenje. Tako učencem omogoča, da svet okoli sebe opazujejo in spoznavajo v novi luči.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Komu je program namenjen?

Te veseli delo z učenci, želiš postati učitelj fizike, si radoveden in vidiš, da zakoni fizike veljajo, kamorkoli pogledaš? Potem je študijski program Dvopredmetni učitelj, smer Fizika, priložnost, da uresničiš svoj potencial in pomembno prispevaš k sestavljanju mozaika znanja učencev ter vplivaš na odnos učencev do fizike in znanosti.

Kot učitelj fizike boš učencem pomagal razvijati naravoslovno razmišljanje in spoznavati temeljne fizikalne pojme, jim zagotovil učno okolje za razvijanje eksperimentalnih veščin in uspešno reševanje naravoslovnih problemov. Vsak dan v šoli bo posebna izkušnja, ki te bo motivirala k nadgrajevanju lastnih kompetenc.

Kaj lahko pričakujem?

Med študijem boš dobil temeljit pregled osnov klasične in moderne fizike ter astronomije. Fizikalni predmeti so razdeljeni na teoretične, eksperimentalne in na didaktične. Poučuješ lahko uspešno, če izpolniš dva pogoja. Prvi je, da poznaš in strokovno obvladaš učno snov, ki jo poučuješ. Vendar samo to še ni dovolj – saj je potrebno, da poučuješ tako, da je učna snov učencem razumljiva in zanimiva.

Veščine poučevanja boš razvijal pri didaktiki fizike, ki vključuje še hospitacije pri mentorjih učiteljih v šolah, praktične nastope na šolah in pedagoško prakso.
V okviru izbirnih predmetov boš poglabljal svoje znanje na različnih področjih. Na fakulteti te bomo spodbujali, da razvijaš raznolike kompetence in poglobiš znanja tistih področij poučevanja fizike, za katera imaš poseben interes.

Kakšni so cilji programa?

 • Usposabljati študentke in študente za kakovostno poučevanje fizike v osnovni šoli in srednjih šolah.
 • Opremiti diplomante s temeljnimi strokovnimi fizikalnimi znanji, ki so pomembna za izobraževanje.
 • Opolnomočiti diplomante z znanji o poučevanju fizike skupaj s praktičnim pedagoškim usposabljanjem.
 • Diplomanti boste usvojili temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških, filozofskih in socioloških ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju.

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše:

 • a) kdor je opravil splošno maturo,
 • b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a. in c. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu  60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

kandidati iz točke b. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
 • uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk

Smer fizike mi je razširila obzorje o pomembnosti razumevanja fizikalnih pojavov.

Veronika Vičar, študentka fizike
Vpiši se na PEF

Začni študirati
fiziko

Nisi prepričan-a o študiju
Fizike?

Alt

Razredni pouk

Alt

Likovna pedagogika

Alt

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem