Študij

Biologija

Študijska smer biologija je namenjena izobraževanju učiteljev biologije z vezavo v osnovni šoli in srednjih šolah.

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Alt

Možnost nadaljnjega študija

Alt

Dodiplomski študijski program

Alt

splošna ali poklicna matura

Alt

4 leta

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Program je zasnovan tako, da študenti spoznajo teoretične osnove glavnih bioloških vsebin, ki so tudi del učnih načrtov biologije v osnovnih in srednjih šolah. V času študija študenti usvojijo kompetence s področja temeljnih pedagoških znanosti, temeljnih vej biologije in specialne didaktike poučevanja biologije. V času študija se študenti teoretično in praktično spoznavajo z biologijo kot naravoslovno vedo. Študenti opravijo tudi praktično pedagoško usposabljanje v osnovnih in srednjih šolah in usvojijo praktično znanje in izkušnje za kakovostno poučevanje.

Podrobneje o programu

Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne pedagoške predmete, 2) predmete v okviru biološkega sklopa in 3) predmete v okviru drugega predmeta vezave kemije ali gospodinjstva.

V okviru biološkega sklopa predmetnik vključuje naslednje predmete:

1. letnik

 • Splošna zoologija (6 KT)
 • Splošna botanika (4 KT)
 • Osnove zoologije nevretenčarjev (6 KT)
 • Mikrobiologija (3 KT)
 • Anatomija človeka (3 KT)
 • Didaktika biologije I (3 KT)

2. letnik

 • Sistematska botanika (7 KT)
 • Biokemija (3 KT)
 • Genetika (3 KT)
 • Didaktika biologije II (3 KT)
 • Zoologija strunarjev (4 KT)
 • Fitofiziologija (4 KT)

3. letnik

 • Zoofiziologija (6 KT)
 • Didaktika biologije III (praksa) (2 KT)
 • Ekologija (7 KT)
 • Strokovni izbirni predmet (4 KT)

4. letnik

 • Možgani in vedenje (3 KT)
 • Biologija človeka (3 KT)
 • Evolucija (3 KT)
 • Didaktika biologije IV (praksa) (7 KT)
 • Strokovni izbirni predmet (4 KT)

Biologija celice, Embriologija vretenčarjev, Ekologija morja, Ekologija površinskih voda, Nevrobiologija, Okoljske spremembe in varstvo narave, Slovenska flora in favna, Rastline in človek, Osnove biologije dvoživk, Organizmi pri pouku biologije in naravoslovja, Mikrobiologija v šolskem laboratoriju, Uvod v odnose med organizmi, Praktikum iz genetike, Uporaba IKT pri pouku biologije in naravoslovja.

 Izvedba predmetov temelji na sodobnih pedagoških metodah, ki so podprte z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter vključujejo aktivno delo študentov, npr. prek eksperimentalnega dela v laboratoriju, priprave samostojnih nastopov, skupinskega in projektnega dela, e-učenja ipd.

Študent/-ka zaključi študij z zaključnim diplomskim izpitom in pridobi naslov: profesor/-ica biologije in kemije oz. profesor/-ica biologije in gospodinjstva.

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

vpiši se na pef

Začni študirati Biologijo

Nisi prepričan-a o študiju
Biologije?

Alt

Razredni pouk

Alt

Likovna pedagogika

Alt

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem