Študij

Likovna pedagogika

Študijska smer Likovna pedagogika na programu Poučevanje predstavlja nadaljevanje prvostopenjskega študija Likovna pedagogika.

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Drugostopenjski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Likovna pedagogika

Alt

1 leto

Alt

Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji

Alt

Drugostopenjski študijski program

Alt

Nadaljevanje prvostopenjskega programa Likovna pedagogika

Alt

1 leto

Izpostavljeno

Razstava zaključnih del

V galerije fakultete je na ogled razstava zaključnih del študentov zadnjega letnika.

Komu je program namenjen?

Drugostopenjski bolonjski magistrski študij je pogoj za samostojno poučevanje v razredu, zato je v prvi vrsti namenjen bodočim učiteljem likovnih predmetov v osnovni in srednji šoli. Program ponuja nadgradnjo pedagoških znanj in poglobitev likovnih znanj pri izbranih ateljejskih predmetih.

Drugostopenjski študij traja eno leto. Po uspešnem zaključku študija kandidat pridobi naziv Magister profesor/magistrica profesorica poučevanja likovne pedagogike

Kaj lahko pričakujem?

Ključna zahteva magistrske študija je samostojnost, prenos pobude s profesorja na študenta.

Študij je usmerjen v razvijanje likovnega in pedagoškega znanja in je v posameznih segmentih individualno naravnan. Študent se usposobi za samostojno načrtovanje in realizacijo lastnih oblikovalnih strategij, za odkrivanje problemov v likovno-pedagoški praksi in izvajanje raziskav s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovanja ter spozna vsebine sodobnih konceptov teorije umetnosti in njihovo pedagoško aplikacijo.

Program študija se izvaja v obliki predavanj, likovnega prakticiranja (ateljejsko delo), seminarjev, vaj in samostojnega dela.

Del študija so tudi vodene strokovne ekskurzije, namenjene obisku izbranih otroških likovnih razstav ter umetnostno-zgodovinske ekskurzije za živ stik z umetnostnimi dosežki preteklosti in sedanjosti ter za njihovo razumevanje v širšem kulturnem kontekstu.

Kakšni so cilji programa?

 • Nadgradnja znanj in preizkušanje likovno-raziskovalnih pristopov za nadaljnje samostojno in kakovostno likovno in pedagoško raziskovanje,
 • zmožnost vodenja, organiziranja in delovanja v interdisciplinarnem timu in vzpostavljanja partnerskega odnosa z različnimi skupinami,
 • zmožnost refleksije vrednot, ki ustrezajo vzgojno-izobraževalnim dejavnostim,
 • zmožnost vrednotenja vzgojno-izobraževalne prakse pri pouku likovnih učnih predmetov in drugih oblikah likovne dejavnosti,
 • utrditev raziskovalne pismenosti za kakovostno delo v šoli.

Pogoji za vpis

Smer: Likovna pedagogika

V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov).
 • študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
 • študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk. Kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 kreditnih točk. Izkušnje bodo kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 kreditnih točk praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog Komisije za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

 • povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %),
 • ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %),
 • izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %).

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

Umetnost poučevanja je recipročnost. Toliko kot daš, toliko dobiš nazaj in še več. Študij na fakulteti je kot slikarsko (likovno) delo, skozi določen aspekt ti predstavi vse, s čim se lahko srečaš.

Ira Luskovec, študentka likovne pedagogike
Vpiši se na PEF

Začni študirati
likovno pedagogiko

Po končanem študiju

Študentje, ki bodo končali študij

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Možnost napredovanja

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Nisi prepričan-a o študiju likovne pedagogike?

Alt

Dvopredmetni učitelj

Alt

Razredni pouk

Alt

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem