Projekti Evropski socialni skladi

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

  • Možnosti uporabe pigmenta sitarjevec v slikarstvu (vodilna pedagoška mentorica dr. Anja Jerčič Jakob)
  • Interaktivni (in dovolj »kulski«) program za mladostnike v Mestnem muzeju Ljubljana (vodilna pedagoška mentorica dr. Helena Smrtnik Vitulić)
  • Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil (vodilni pedagoški mentor dr. Stojan Kostanjevec)
  • Drugi skozi umetnost: premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti (vodilna pedagoška mentorica dr. Uršula Podobnik)

 

 

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020:

 

Drugo odpiranje (izvajanje 2019):

 

Prvo odpiranje (izvajanje 2018):

 

 

Projekt PROGA: »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene«

Trajanje: od 25. 8. 2017 do 30. 9. 2020

Sofinanciranje: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Več: https://www.pef.uni-lj.si/795.html

Vodja projekta: dr. Mojca Juriševič

 

 

 

Projekt POGUM

Trajanje: od 3. 2. 2017 do 31. 8. 2022
Sofinanciranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija – Evropski socialni sklad
Več: https://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=1347 
Vodja projekta: dr. Slavko Gaber

 

 

 

V okviru Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta sodeluje v dveh projektih:

 

IKT v pedagoških študijskih programih UL

Trajanje: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2018

Spletna stran:  http://ikt-projekti.uni-lj.si/

Vodja projekta: dr. Vesna Ferk Savec

 

Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti

Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2020

Spletna stran:  https://nio8.uni-lj.si/

Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec

 

 

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018

Pedagoška fakulteta v okviru prijavitelja Univerze v Ljubljani izvaja dva projekta, ki se izvajata v okviru javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, in sicer:

Projekt 1: Razvoj prožne podpore stanovanjsko ogroženim družinam v njihovem življenjskem polju

Pedagoški mentorici: dr. Špela Razpotnik in dr. Nada Turnšek

Sodelujoča nevladna organizacija: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

 

Projekt 2: Zmanjševanje škode na področju prostitucije – Sem Ana in nisem tvoja Ančka

Pedagoški mentor: dr. Matej Sande

Sodelujoča nevladna organizacija: FREYA – društvo za zmanjševanje škode na področju prostitucije

 

Projekt 3: Premoščanje socialnih in čustvenih stisk šolajočih otrok in mladostnikov z ustvarjalnim izražanjem

Pedagoška mentorica: dr. Irena Lesar
Sodelujoča nevladna organizacija: Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju

 

Pri projektih sodelujejo študentke_i, delovne_i mentorice_ji in strokovne_i sodelavke_ci iz nevladnih organizacij.

 

 

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

V okviru javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, UL RS, je UL Pedagoška fakulteta kot prijavitelj ali konzorcijski partner uspešno kandidirala na 4 projektih:

Jeziki štejejo

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

 

 

Po kreativni poti do znanja III – Univerza v Ljubljani, 2017

 Spletna stran projekta >>

 

Pedagoška fakulteta v okviru prijavitelja Univerze v Ljubljani izvaja pet projektov, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, in sicer:

 

Projekt 1: Izobraževalni turizem - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije

Projekt 2: Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin na temelju trajnosti in tradicije

Projekt 3: Obnovljivi viri energije v šoli

Projekt 4: Modularni Verižni eksperiment

Projekt 5: Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA)

 

Pri projektih sodelujejo študentje, pedagoški mentorji ter delovni mentorji.

 

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani, 2015

Pedagoška fakulteta v okviru prijavitelja Univerze v Ljubljani izvaja tri projekte, ki se izvajata v okviru javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij, in sicer:

Pri projektih sodelujejo študenti, pedagoški mentorji ter delovni mentorji.

 Spletna stran projekta 

 

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja – Univerza v Ljubljani, 2014

Pedagoška fakulteta v okviru prijavitelja Univerze v Ljubljani izvaja dva projekta, ki se izvajata v okviru javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij, in sicer:

Pri projektih sodelujejo študenti, pedagoški mentorji ter delovni mentorji.

 Spletna stran projekta

 

Internacionalizacija Univerze v Ljubljani, 2013 - 2015

Pedagoška fakulteta je v okviru Univerze v Ljubljani vključena v Projekt Internacionalizacija Univerze v Ljubljani, 2013 - 2015

 Spletna stran projekta

 

Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL), 2012 – 2015

Pedagoška fakulteta je v okviru Univerze v Ljubljani vključena v Projekt KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL), 2012 – 2015. 

 Spletna stran projekta

 

Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno - izobraževalnem sistemu

Vodja projekta: dr. Janez Vogrinc

Trajanje: 11. 6. 2010 - 30. 3. 2012

Skupna višina predvidenih sredstev: 380.000,00 EUR

Glavni cilji projekta: teoretične in empirične analize na področju vloge šolske svetovalne službe, dela z nadarjenimi učenci v osnovni in srednji šoli, preverjanja in ocenjevanja znanja, diferenciacije in individualizacije v sodobnih konceptih pouka, predšolske vzgoje in strokovne usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje sprememb v vzgojno-izobraževalno delo.

Spletna stran projekta je v izdelavi.

 

Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju

Vodja projekta: dr. Janez Vogrinc
Projket v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Koper, Univerza na Primorskem (nosilec projekta)
Trajanje: 11. 6. 2010 - 30. 3. 2012
Skupna višina predvidenih sredstev: 32.577,77 EUR
Več o projektu na spletni strani:
www.pef.upr.si/raziskovanje/drugi_projekti/2011012815305656/

 

Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje
Koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli«

Vodja projekta: dr. Marija Kavkler
Projekt v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo UL
Trajanje: 22. 8. 2008 do 31. 8. 2011
 Spletna stran projekta

 

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008-2013

Vodja projekta: dr. Tatjana Devjak
Trajanje: 2008-2013
 Spletna stran projekta

 

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državnih kompetenc v letih 2008-2011

Vodja projekta: dr. Slavko Gaber
Trajanje: 2008-2011
 Spletna stran projekta

 

Organizacija letne konference mreže TEPE (Teacher Education Policy in Europe)

Vodja projekta: dr. Pavel Zgaga
Trajanje: januar 2008 – avgust 2008
Spletna stran projekta

 

Posodobitev pedagoških študijskih programov na PeF UL

Vodja projekta: dr. Pavel Zgaga
Trajanje: 2005
Spletna stran projekta

 

Posodobitev pedagoških študijskih programov na PeF UL II

Vodja projekta: dr. Jože Rugelj
Trajanje: 2006
Spletna stran projekta

 

Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007

Model I: Partnerstvo v izvajanju praktično-pedagoškega usposabljanja študentov pedagoških študijskih programov (koordinator projekta dr. Mojca Juriševič)
Model II: Model sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno – izobraževalno delo (koordinator projekta dr. Milena Valenčič Zuljan)
Model III: Pravila in vzgojno delovanje šole (koordinator projekta dr. Tatjana Devjak)
Model IV: Učitelj raziskovalec in medpredmetno povezovanje (koordinator projekta dr. Janez Krek)
 Spletna stran projekta

 

E-učbeniki za izbrane naravoslovne tehniške predmete

(koordinator dr. Slavko Kocjančič)
Spletna stran projekta

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri