ARRS projekti

 

Šifra

Naziv projekta

Obdobje

Nosilec

N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij 1.10.2018-30.9.2021 

Dušan Repovš

UL PEF

J5-9328 Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi / v družbi hitrih družbeno - gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti 1.7.2018―30.6.2021 Čagran Branka
J1-9108 Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup 1.7.2018―30.6.2021 Marušič Dragan
J1-9110 Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih 1.7.2018―30.6.2021 Kutnar Klavdija
J6-8248 Napravite mi to deželo nemško ? italijansko ? madžarsko ? hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. 1.5.2017―30.4.2020 Repe Božo
J7-8278 Raziskovalni pouk sodobnih znanstvenih vsebin in prepoznavanje nadarjenih učencev 1.5.2017―30.4.2020

Čepič Mojca

UL PEF

V5-1705 Enakost spolov na področju izobraževanja 1.4.2018―31.3.2020

Tašner Veronika

UL PEF

V5-1702 SLOVENSKA IN EVROPSKA LITERARNA DEDIŠČINA - PRAVLJICE V SLOVENSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU OD VRTCA DO SREDNJE ŠOLE 1.4.2018―31.3.2020 Žbogar Alenka
J1-7051 Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih 1.1.2016―31.12.2018 Milanič Martin
J5-7481 Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks 1.1.2016―31.12.2018 Kodelja Zdenko
PRETEKLI PROJKETI
V5-1655 Razvijanje zgodnje in akademske pismenosti v družini, vrtcu in šoli 1.10.2016―30.9.2018 Marjanovič-Umek Ljubica
J1-6720 Algebraična teorija grafov z aplikacijami 1.7.2014―30.6.2017 Marušič Dragan

J5-6814

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov

1.7.2014―30.6.2017

Glažar Saša Aleksej

UL PEF

V5-1506 KULTURNI IN SISTEMSKI DEJAVNIKI BRALNE PISMENOSTI V SLOVENIJI 1.10.2015―31.10.2016 Vilar Polona

J2-5495

Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

1.8.2013―31.7.2016

Drnovšek Janko

J5-5535

Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov

1.8.2013―31.7.2016

Boh Podgornik Bojana

J1-5433

Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grafov

1.8.2013―31.7.2016

Marušič Dragan

J1-4021

Algebraična teorija grafov in aplikacije

1.7.2011―30.6.2014

Marušič Dragan

J1-4010

Dvodelni razdaljno-regularni grafi

1.7.2011―30.6.2014

Miklavič Štefko

N1-0011

GReGAS - Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih diskretnih struktur ter aplikacij v znanosti

1.7.2011―30.6.2014

Pisanski Tomaž

L2-4160

Razvoj MEMS sensorskih omrežij za prediktivno vzdrževanje mehanskih pogonov

1.7.2011―30.6.2014

Vižintin Jožef

J5-4075

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

1.7.2011―30.6.2014

Antić-Gaber Milica

J5-4002

Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali

1.7.2011―30.6.2014

Čepič Mojca

UL PEF

N5-0001

Diferenciacija, enakost, produltivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije

1.1.2010―31.12.2012

Zgaga Pavel

UL PEF

V5-1029

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

1.10.2010―30.9.2012

Cencič Majda

V5-1026

Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

1.10.2010―30.9.2012

Valenčič Zuljan Milena

UL PEF

J1-2055

O problemu eksistence polregularnih elementov v 2-zaprtih tranzitivnih grupah z aplikacijo v točkovno tranzitivnih grafih

1.5.2009―30.4.2012

Marušič Dragan

J5-2233

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

1.5.2009―30.4.2012

Fekonja Urška

J5-0365

Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin

1.2.2008―30.1.2011

Čepič Mojca

UL PEF

V5-0424

Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin

1.9.2008―31.8.2010

Glažar Saša Aleksej

UL PEF

V5-0429

Analiza in predlog nadgradnje socialnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v sistem vzgoje in izobraževanja

1.9.2008―31.8.2010

Žolgar Jerković Ingrid

UL PEF

V4-0479

Sistem za monitoring okolja s čebelami - SiMOČ

1.1.2008―31.8.2010

Božič Janko

V5-0440

Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev

1.9.2008―31.8.2010

Valenčič Zuljan Milena

UL PEF

V5-0433

Šola v družbah dela brez dela

1.9.2008―28.2.2010

Gaber Slavko

UL PEF

J7-9792

Metodološki vidiki raziskovanja kognitivnih procesov-učenje in odločanje

1.1.2007―31.12.2009

Ule Andrej

V5-0434

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja

1.9.2008―31.8.2009

Vogrinc Janez

UL PEF

M4-0201

Razvoj patriotizma med mladimi

1.8.2007―31.7.2009

Valenčič Zuljan Milena

UL PEF

V3-0368

Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja II.

1.1.2006―31.3.2009

Žalar Aleksandra

V5-0229

Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli

1.10.2006―30.9.2008

Peklaj Cirila

V5-0232

Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok

1.10.2006―30.9.2008

Planinšec Jurij

V5-0230

Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov

1.10.2006―30.9.2008

Kobolt Alenka

UL PEF

J5-6579

Koncepti in strategije socialnopedagoških intervencij na področju socialne izključenosti mladih

1.7.2004―30.6.2007

Dekleva Bojan

UL PEF

L5-6058

Razvoj IKT pripomočkov za podporo razumevanju naravoslovnih in kemijskih pojmov ter poglabljanju procesnih znanj

1.7.2004―30.6.2007

Vrtačnik Margareta

L5-6135

Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja

1.7.2004―30.6.2007

Marušič Dragan

L5-6455

Vzgoja v javni šoli - oblikovanje vzgojnega koncepta

1.7.2004―30.6.2007

Krek Janez

UL PEF

J1-6062

Podatkovne strukture in algoritmi v diskretni in zvezni matematiki

1.2.2004―30.1.2007

Batagelj Vladimir

V5-0948

Dnevna rutina z vidika prikritega kurikula v vrtcu in prvem razredu (primerjava med stanjem pred kurikularno prenovo in po njej)

1.9.2004―31.10.2006

Dolar-Bahovec Eva

V5-0938

Socialna klima na šoli - vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov (nasilje, droge) ter evalviranje preventivnih programov

1.9.2004―31.10.2006

Krek Janez

UL PEF

V5-0949

Izobraževanje učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu

1.9.2004―31.8.2006

Zgaga Pavel

UL PEF

V5-0831

Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje

1.10.2003―31.3.2006

Krek Janez

UL PEF

J5-5129

Pravičnost v izobraževalnih sistemih - primerjalni vidik

1.1.2003―31.12.2005

Peček Čuk Mojca

UL PEF

V5-0830

Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli - razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči

1.10.2003―30.9.2005

Magajna Lidija

UL PEF

V5-0637

Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi

1.10.2002―31.3.2005

Kavkler Marija

UL PEF

V5-0550

Didaktična posodobitev programov športne vzgoje z vidika povečanja učinkovitosti promocije športno - gibalne aktivnosti in osvajanja zdravega življenjskega

1.1.2002―31.10.2004

Škof Branko

V5-0563

Edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu

1.11.2001―31.10.2004

Zgaga Pavel

UL PEF

V5-0553

Razvoj bralnih možnosti z bralno značko

1.11.2001―31.10.2004

Blažić Milena Mileva

UL PEF

V5-0562

Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami - analiza stanja in predlogi

1.11.2001―31.10.2004

Novljan Egidija

UL PEF

V5-0672

Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

1.10.2002―30.9.2004

Končar Majda

UL PEF

V5-0646

Ikt za učenje in poučevanje kemije

1.10.2002―30.9.2004

Vrtačnik Margareta

L5-3475

Pojem državljanstva in konstrukcija predmeta ter vsebin državljanske vzgoje za medpredmetno poučevanje

1.7.2001―30.6.2004

Krek Janez

UL PEF

L5-3452

Šolski sistemi, učbeniki in družba znanja: meje tržne ragulacije v majhnih jezikovnih skupnostih

1.7.2001―30.6.2004

Kovač Mihael

V5-0552

Rehabilitacijski besednjak

1.1.2002―31.10.2003

Košir Stanislav

UL PEF

V5-0547

Specialna didaktika prehranskega izobraževanja kot element uresničevanja strategije prehranske politike v R Sloveniji

1.1.2002―31.10.2003

Koch Verena

UL PEF

V5-0636

Računalniško podprti eksperimenti pri pouku naravoslovnih predmetov

1.10.2002―30.9.2003

Kocijančič Slavko

UL PEF

V5-0319

Modeli in učna tehnologija za procesno razvojni pristop pri proučevanju matematike v osnovni šoli

1.7.2000―30.6.2003

Magajna Lidija

UL PEF

V5-0327

Identifikacija kriterijev za vrednostenje pravičnosti v izobraževanju

1.7.2000―30.6.2002

Razdevšek Pučko Cveta

UL PEF

V5-0332

Ugotavljanje in zagotavljanje predšolske vzgoje v vrtcih

1.7.2000―30.6.2002

Marjanovič-Umek Ljubica

V5-0322

Od izkušenj do simbolov pri učenju naravoslovja, tehnike in družboslovja v starosti od 6 do 12 let

1.7.2000―30.6.2001

Glažar Saša Aleksej

UL PEF

V5-0321

Razvoj specialnih didaktik - Opismenjevanje in prilagajanje

1.7.2000―30.6.2001

Mikolič Vesna

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri