Gradiva za načrtovanje učnih ur in utrjevanje učne vsebine

Projekt je potekal v sodelovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani s podjetjem  Založba Rokus Klett, d. o. o..

 

Raziskovanje je pomemben dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja države. Glede na to, da raziskave kažejo, da interes učencev za naravoslovje, ki primarno zahteva raziskovalni pristop k delu, z njihovo starostjo upada, je bil osrednji cilj projekta pripraviti (od ideje do končnega izdelka) podporno didaktično gradivo, ki bo prosto dostopno, in bo služilo za dodatno spodbudo učencem za raziskovalni pristop k učenju. Cilji so bili tudi: iskanje rešitev za ustreznost gradiva za učence s posebnimi potrebami in nadarjene; študente dodatno usposobiti za samostojno delo učitelja, ko bodo vsakodnevno moral pripravljati tako učne priprave kot tudi najrazličnejše gradivo za podajanje in utrjevanje učnih vsebin; študentom omogočiti izkušnjo medpredmetnega povezovanja; jih seznaniti z delom pedagoških delavcev tudi na področju gospodarstva. Dejavnosti projekta so potekale tako, da so sodelujoče študentke ob pomoči delovnega mentorja in pedagoških mentorjev izdelale gradivo od začetne idejne zasnove do končnega izdelka, ki ga je založba izdala v elektronski obliki. Vzporedno so študentke pri delu v podjetju spoznavale in sodelovale pri vseh korakih nastajanja učbeniškega in drugega gradiva ter tako pridobivale kompetence, ki so jih potrebovale za pripravo lastnega gradiva.

 

Po pogovoru z delovnim mentorjem, glede na potrebe založbe in glede na ugotovitve raziskav, so se odločile, da pripravijo knjižici znanja (dodatno gradivo) v sklopu Rokusovih gradiv serije Radovednih pet za 5. razred devetletne osnovne šole. Študentke so najprej, glede na analizo učnih načrtov in drugih gradiv (učbenikov založbe, teorije), izbrale teme, ki bodo vključene v knjižici. Nato so vsebine podrobneje proučile s pomočjo literature ter oblikovale prvi osnutek posamezne knjižice. Sledilo je dopolnjevanje, oblikovanje ustreznih nalog za učence, oblikovanje novih problemov, … Ob tem so pazile na usklajenost z navodili za delo z učenci s posebnimi potrebami (v projekt so bile vključene tudi študentke s tega področja). Ko so študentke pripravile prvi osnutek, je bilo gradivo pregledano najprej s strani delovnega mentorja, ki je spremljal celoten potek nastajanja gradiva, ko je bilo dopolnjeno pa še s strani pedagoških mentorjev, ki so glede na potrebe svetovali tudi med samim procesom nastajanja. Končni izdelek je bil poslan v prelom, študentke so pripravile korekture, sledil je ponoven pregled preloma in izid gradiva.

 

Izdani sta dve medpredmetni knjižici, s tem, da je ena bolj osredinjena na cilje učnega načrta za družboslovje - Turistični vodič po moji pokrajini, druga na naravoslovje - Organizmi in energija. Obe knjižici pa sta zasnovani medpredmetno in prepletata tudi cilje drugih predmetov v 5. razredu osnovne šole. K vsaki knjižici so študentke izdelale priročnik za učitelje, ki učiteljem nudi dodatna navodila za uporabo knjižic pri pouku, nekaj dodatnih strokovnih vsebin z izbranega področja ter »namige« za dodatne dejavnosti v razredu, ki so zasnovane tudi za sposobnejše učence. Poleg tega je skupina študentk izdelala Zemljevid znanja, ki še dodatno motivira učence za delo.

 

Izvedena je bila tudi anketa med učitelji o potrebi po takem gradivu pri njihovem delu. Z doseženimi cilji projekta bomo doprinesli k izboljšanju kakovosti pouka, saj bodo pripravljena gradiva učiteljem omogočala podajanje in utrjevanje učne vsebine z različnimi prilagoditvami in novimi idejami, učencem pa bo omogočeno samostojno utrjevanje snovi; založba pa bo bolj konkurenčna na učbeniškem in drugih trgih.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri