Notranja organiziranost zavoda

 


Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UL PEF) ima 9 oddelkov in 20 kateder:

 • Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo
  - Katedra za biološko in okoljsko izobraževanje
  - Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje
  - Katedra za gospodinjstvo in didaktiko gospodinjstva
 • Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
  - Katedra za logopedijo in surdopedagogiko
 • Oddelek za fiziko in tehniko
  - Katedra za tehniško izobraževanje
  - Katedra za fizikalno izobraževanje
 • Oddelek za likovno pedagogiko
  - Katedra za didaktiko likovne pedagogike
 • Oddelek za matematiko in računalništvo
  - Katedra za geometrijo in topologijo
  - Katedra za matematiko in didaktiko matematike
  - Katedra za računalništvo in didaktiko računalništva
 • Oddelek za predšolsko vzgojo
 • Oddelek za razredni pouk
  - Katedra za slovenščino
  - Katedra za šport
  - Katedra za glasbo
  - Katedra za didaktiko družboslovja in naravoslovja
 • Oddelek za socialno pedagogiko
 • Oddelek za temeljni pedagoški študij
  - Katedra za pedagogiko
  - Katedra za sociologijo in filozofijo vzgoje
  - Katedra za tuje jezike
 • Medoddelčne katedre:
  - Katedra za psihologijo
  - Katedra za interdisciplinarno raziskovanje pedagoške prakse
  - Katedra za naravoslovje

 

Fakulteta ima za namen strokovne in administrativne podpore pedagoškemu procesu v okviru tajništva fakultete organizirane naslednje strokovne službe:

 • tajništvo,
 • računovodsko finančno službo,
 • kadrovsko službo,
 • referat,
 • službo za informatiko,
 • tehnično službo,
 • pisarno za raziskave in mednarodno sodelovanje,
 • službo za kakovost
 • knjižnico.

Druge organizacijske enote fakultete so:

 • Inštitut za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo,
 • Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
 • Center za študij edukacijskih politik,
 • Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti,
 • Center za diskretno matematiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani,
 • KemikUM - razvojno inovacijski učni laboratorij,
 • Umetniška galerija UL PEF,
 • Center za kognitivno znanost UL PEF.
 • Pedagoška fakulteta ima pet organov: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.

Dekan je vodja in zakoniti zastopnik fakultete ter poslovodni organ, kadar fakulteta v skladu s 16. členom Statuta Univerze v Ljubljani izvaja tržno dejavnost. Senat je najvišji strokovni organ s študijskega iz znanstveno raziskovalnega ter umetniškega področja. Ima devet komisij in sicer:

 • Komisijo za dodiplomski študij,
 • Komisijo za podiplomski študij 2. stopnje,
 • Komisijo za podiplomski študij 3. stopnje,
 • Komisijo za znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost,
 • Komisijo za kadrovske zadeve in habilitacije,
 • Komisijo za kakovost,
 • Komisijo za mednarodno sodelovanje,
 • Komisijo za priznavanje neformalnega izobraževanja in
 • Programski svet doktorske šole.

Akademski zbor je predstavniški organ vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, v njem pa imajo svoje predstavnike tudi študenti.Upravni odbor je organ, ki odloča o gospodarjenju s sredstvi, ki jih fakulteta pridobi z opravljanjem tržnih dejavnosti izven nacionalnega programa visokega šolstva (v skladu s 16. členom Statuta Univerze v Ljubljani).

 

Študenti in študentke UL PEF so organizirani v Študentski svet Pedagoške fakultete, ki je v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani edini legitimni predstavniški organ študentov, ki zastopa in predstavlja študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani tako v razmerju do drugih organov fakultete, kot tudi navzven. Imenuje predstavnike študentov v različne komisije in delovne skupine fakultete, kjer predstavniki študentov zastopajo interese študentov, skrbijo za obveščanje študentov in prispevajo k večji kakovosti študija. Študentski svet Pedagoške fakultete ima svojo pisarno, oglasno desko v recepciji fakultete, svojo spletno stran (pedagogi.com) in poštni nabiralnik za sprejemanje mnenj in predlogov študentov. Študentski svet Pedagoške fakultete sprejema formalne odločitve iz svoje pristojnosti na svojih sejah. Te so praviloma enkrat mesečno, sicer pa po potrebi sklicuje tudi dopisne seje in izredne seje.

 

V vseh letnikih in na vseh študijskih smereh imajo študenti razrednega predstavnika, ki ga izberejo izmed sebe. Delo razrednih predstavnikov je bistvenega pomena za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok točnih, kvalitetnih in pravočasnih informacij med študenti in Študentskim svetom.

 

Podrobneje je delovanje organov in komisij Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete opredeljeno v Pravilniku o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je dostopen na spletni strani.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri