Katalog informacij javnega značaja

Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UL PEF)
Odgovorna uradna oseba:red. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan UL PEF
Datum prve objave kataloga:02. 07. 2007
Datum zadnje spremembe:17. 09. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.pef.uni-lj.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja organa:

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju UL, Statutom UL ter Pravili o organizaciji in delovanju UL PEF, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalno-razvojnega dela ter druge dejavnosti.

 • UL PEF ima akreditirane univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Razredni pouk, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika, Likovna pedagogika in Dvopredmetni učitelj z vezavami smeri (Biologija, Fizika, Gospodinjstvo, Kemija, Matematika, Računalništvo, Tehnika).

 • UL PEF ima akreditiran visokošolski strokovni študijski program: Predšolska vzgoja

Omenjeni študijski programi se izvajajo kot redni in/ ali kot izredni

 • UL PEF ima akreditirane enoletne magistrske študijske programe 2. stopnje: Logopedija in surdopedagogika, Poučevanje (smeri: Predmetno poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji in Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, Likovna pedagogika), Specialna in rehabilitacijska pedagogika (smeri: Posebne razvojne in učne težave, Tiflopedagogika in specifične učne težave), Socialna pedagogika.

 • UL PEF ima akreditirane dvoletne magistrske študijske programe 2. stopnje: Predšolska vzgoja, Pomoč z umetnostjo, Edukacijske politike, Inkluzivna pedagogika, Muzejska pedagogika, Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, Kognitivna znanost (interdisciplinarni študijski program), Pedagoško računalništvo in informatika (interdisciplinarni študijski program).
 
 • UL PEF izvaja tudi doktorski študijski program 3. stopnje
  Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede.

 • UL PEF ima akreditirane programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja: Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,  Študijski program izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine, Študijski program za izpopolnjevanje iz biologije, Študijski program za izpopolnjevanje iz fizike, Študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva, Študijski program za izpopolnjevanje iz kemije, Študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije, Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Študijski program za muzejsko–pedagoško izpopolnjevanje, Specialno pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami. 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Organi Pedagoške fakultete so:

 1. Dekan: red. prof. dr. Janez Vogrinc
  kontaktna oseba: Mojca Bitenc – tajnica vodstva
  tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
  e-pošta: dekan (at) pef.uni-lj.si

 2. Senat:
  kontaktna oseba: Mojca Bitenc – tajnica vodstva
  tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
  e-pošta: tajnistvo (at) pef.uni-lj.si

 3. Akademski zbor: predsednik izr. prof. dr. Tomaž Petek
  kontaktna oseba: Mojca Bitenc – tajnica vodstva
  tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
  e-pošta: tajnistvo (at) pef.uni-lj.si

 4. Upravni odbor: predsednik redni prof. mag. Črtomir Frelih
  kontaktna oseba: Mojca Bitenc – tajnica vodstva
  tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,
  e-pošta: tajnistvo (at) pef.uni-lj.si

 5. Študentski svet: predsednica Lara Gašpar
  tel.: 01/5892 342
  e-pošta: studentskisvet.pef (at) gmail.com
Organigram zavoda:Organizacijska shema UL PEF

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe:

Dekan: red. prof. dr. Janez Vogrinc

tel.: 01 5892 301, 01 5892 200,

e-pošta: dekan (at) pef.uni-lj.si

 

 

Prodekanica za prvostopenjske in drugostopenjske študijske programe ter mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Karmen Pižorn

tel.: 01 5892 302, 01 5892 200,

e-pošta: Karmen.Pizorn (at) pef.uni-lj.si

 

 

Prodekanica za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo: prof. dr. Vesna Ferk Savec

tel.: 01 5892 243, 01 5892 200,

e-pošta: Vesna.Ferk (at) pef.uni-lj.si

 

 

Prodekan za kakovost in umetniško dejavnost: izr. prof. dr. Jurij Selan

tel.: 01 5892 355 , 01 5892 200,

e-pošta: Jurij.Selan (at) pef.uni-lj.si

 

 

Prodekanica za študentske zadeve: izr. prof. dr. Vesna Štemberger

tel.: 01 5892 359, 01 5892 200,

e-pošta: Vesna.Stemberger (at) pef.uni-lj.si

 

Tajnik PEF: Janez Gartner, univ. dipl. prav.

tel.: 01 5892 300, 01 5892 200,

e-pošta: Janez.Gartner (at) pef.uni-lj.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

Državni predpisi:

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ  (s spremembami B,C,D)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Notranji predpisi:
 • Statut UL (28.1.2005)
 • Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani 25.10.2011)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi v Ljubljani (20.1.2011)
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani (22.10.2012)
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev Univerze v Ljubljani 9.7.2009)
 • Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (22.1.2009, dopolnitev 24.5.2011, sprememba 17.12.2013)
 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (23.6.2011)
 • Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (2.10.2006)
 • Sklep o normativih za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog Uprave UL, (13.4.2004)
 • Načrt integritete UL (3.6.2011)
 • Pravila o organizaciji in delovanju PEF (25.2.2016)
 • Pravilnik o delovnem času (29.2.2016)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (2.12.2011)
 • Požarni red UL PEF (8.3.2016)
 • Kodeks ravnanja delavcev Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 3.4.2007)
 • Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev
 • Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (24.9.2015)
 • Pravilnik o pečatih PEF UL (13.4.2016)
 • Računovodska pravila (23.2.2015)
 • Pravilnik Pedagoške fakultete UL o dajanju informacij za javnost (4.6.2007)
 • Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na PEF UL (4.6.2007)
 • Pravilnik o volitvah in volilnih postopkih na PEF UL (16.5.2008)
 • Pravila Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu, izplačevanju kilometrine ter potnih nalogih (uradni čistopis 11.4.2016)
 • Pravilnik o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela zaposlenih (4.12.2013)
 • Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj (24.1.2013)
 • Protokol za gostujoče učitelje (31.1.2005)
 • Merila in pogoji za imenovanje demonstratorjev (25.9.2014)
 • Parkirni red UL PEF (12.3.2013)
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (30.11.2004)
 • Pravila Komisije za založništvo in tisk PEF z merili za izdajo del (21.6.2007)
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Pedagoške fakultete
 • Univerze v Ljubljani (21.4.2016)

 • Splošni pogoji plačevanja šolnin na UL PEF (4.7.2014)
 • Izpitni pravilnik (17.12.2015)
 • Pravilnik o podiplomskem študiju za stare študijske programe (29.11.2012)
 • Pravilnik o podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe (18.6.2015)
 • Pravilnik o podiplomskem študiju 3. stopnje – doktorski študij (26.3.2015)
 • Pravilnik o diplomah - stari študijski programi (31.3.2011)
 • Pravilnik o diplomskem delu - novi študijski programi (31.3.2011)
 • Merila za ocenjevanje diplomskega dela oziroma naloge in zagovora (21.3.2002)
 • Pravilnik o pogojih in načinih izvedbe delov študijskega programa na terenu (23.5.2002)
 • Pravilnik o zaključku študija za dodiplomske študijske programe (20.6.2014)
 • Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (18.14.2014)
 • Pravilnik o podeljevanju Ferbarjevih nagrad za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (21.4.2016)

 • Poslovnik Upravnega odbora (4.12.2001)
 • Poslovnik Senata (13.7.2015)
 • Poslovnik komisij senata PEF (19.2.2013)
 • Poslovnik Komisije za praktično usposabljanje študentov PEF (29.10.2015)
 • Poslovnik Komisije za kadrovske zadeve in habilitacije (21.4.2016)
 • Pravila Komisije za tisk in založništvo (21.6.2007)
 • Pravilnik o delovanju Centra za diskretno matematiko PEF UL (16.6.2011)
 • Pravila za delo z računalniško opremo v avli 1. nadstropja (14.1.2010)

 • Katalog evidenc osebnih podatkov

Predpisi EU:
 • Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti,
  Akt o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ((UL L 236, 23.9.2003)
 • Druge pogodbe in direktive EU

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:
 • Povezava na državni ali lokalni register predpisov
 • Povezava na EU portal

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik študijskih programov
 • Postopki vpisa v višji letnik
 • Postopki za zaključek študija (zagovori diplom, diplomskih del, magisterijev, doktoratov)
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Habilitacijski postopki
 • Pritožbeni postopki
 • Delovno pravni postopki (zaposlovanje, prenehanje zaposlitve)
 • Disciplinski postopki
 • Upravni postopki

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:
 • Seznam redno in izredno vpisanih študentov
 • Osebni kartoni študentov
 • Evidenca izdanih diplom
 • Seznam zaposlenih delavcev
 • Evidenca o plačah
 • Druge evidence v skladu z določbami zakona Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Ur. l. RS, št. 40/2006

 

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:
 • Popis nepremičnin v uporabi PEF
 • Poslovna stavba, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:
 • Študijski koledar za šol. l. 2015/16
 • Cenik storitev UL
 • Pravila o izvajanju študentskih anket
 • Pravila o kakovosti študija

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije so dostopne preko spleta (http://www.pef.uni-lj.si).

Fizično so informacije dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na Pedagoški fakulteti.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij:
 1. O študijskih programih, izpolnjevanju vpisnih pogojev oz. možnostih nadaljevanja študija
 2. O preizkusu sposobnosti za vpis na PEF
 3. O priznavanju oz. vrednotenju študijskih programov drugih visokošolskih organizacij
 4. O merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 5. O številu študentov
 6. O številu zaposlenih
 7. O preverjanju izdanih diplom
 8. O ceniku storitev
 9. O študijskih izmenjavah
 10. O prehodnosti med študijskimi programi

 

5. Podatki o izplačilih zaposlenim

Podatki o izplačilih zaposlenim:

 

Ljubljana, 1.10.2020

 

Dekan Pedagoške fakultete
red. prof. dr. Janez Vogrinc

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri