Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Mira Dolenc Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 14.11.2019 12:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Darija Skubic
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Jera Gregorc
Član/-ica:asist. Alenka Humar
Somentor/-ica:/
Ana Dejak Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj 19.11.2019 10:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Marko Slapar
Mentor/-ica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan
Član/-ica:asist. dr. Romina Plešec Gasparič
Somentor/-ica:doc. dr. Jurij Bajc