COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMAJ 2020

Vsebina
0 Splošno.

1.

TOMAŽIČ, Agata
    Domače knjižnice / [besedila] Agata Tomažič ; [fotografije] Jošt Franko. -Ljubljana : Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz). -157 str. : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. -Na dnu nasl. str.: Outsider. -Uvod / Nina Granda: str. 9. -Knjižna upornost / napisal Miloš Kosec: str. 11-19. -Od Adama do NUK-a II / napisal Mladen Dolar: str. 146-149. -Arne Vehovar : knjižne police / napisala Ajda Bračič: str. 151-157

ISBN 978-961-94423-1-9 : 3,00 EUR

027.1:711.4

COBISS.SI-ID 302767616

2.

ZNANSTVENA konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! (7 ; 2019 ; Maribor)
    Zbornik znanstvenih prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings Book on Scientific Contributions / 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: Prihodnost zdaj! = 7th scientific conference with international participation All about: Future fit!, Maribor, 15. - 16. 3. 2019 ; [uredil Sebastjan Kristovič]. -1. izd. = 1st ed. -E-zbornik. -Maribor : AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (743 str.))

"Način dostopa (URL): "http://press.almamater.si/index.php/amp. -Nasl. z nasl. zaslona. -Besedilo v slov., angl. ali hrv. -Opis vira z dne 23. 4. 2020. -Bibliografija ter povzetek in/ali abstract ali sažetak in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6966-55-9

001(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 983470091 Filozofija.

3.

KANT, Immanuel, 1724-1804
    Kritika čistega uma / Immanuel Kant ; [prevedel in uredil Zdravko Kobe]. -1. natis. -Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). -536 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Kritik der reinen Vernunft. -700 izv. -O Kantovi Kritika čistega uma: str. 519-525. -Terminološki slovar: str. 527-536. -Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-88-4 : 55,00 EUR

1Kant I.

COBISS.SI-ID 303260672159.9 Psihologija.

4.

    COGNITIVE psychology : revisiting the classic studies / edited by Michael W. Eysenck & David Groome. -1st ed. -Los Angeles [etc.] : SAGE, 2015. -XI, 210 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Psychology.revisiting the classic studies)

Bibliografija na koncu poglavij. -Kazalo

ISBN 978-1-4462-9446-8
ISBN 978-1-4462-9447-5 (pbk)

159.9

COBISS.SI-ID 23420902

5.

EYSENCK, Michael W.
    Cognitive psychology : a student's handbook / Michael W. Eysenck, Mark T. Keane. -7th ed. -Hove ; New York : Psychology Press, cop. 2015. -XVIII, 838 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 337-811. -Kazali. -Povzetek na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-1-84872-415-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-416-7 (broš.)

159.95:165.194(075.8)

COBISS.SI-ID 1538371012

6.

LEBAN, Dare
    Teorija poguma in strahu / Dare Leban. -Celje : Sonart Pro, 2020 (Celje : Grafika Gracer). -124 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. -O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94707-1-8 : 35,00 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 303413248316 Sociologija.

7.

VEBLEN, Thorstein, 1857-1929
    Teorija brezdelnega razreda [Elektronski vir] : ekonomska študija institucij / Thorstein Veblen ; [prevajalec Marko Bauer]. -1 e-izd. -E-knjiga. -Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (226 str.))

"Način dostopa (URL): "https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/213/314/5133-1. -Prevod dela: The theory of the leisure class

ISBN 978-961-06-0319-1 (pdf) : brezplačno

316.34:330.8(0.034.2)

COBISS.SI-ID 30490905634 Pravo.

8.

PAHOR, Tamara
    Grafiti v Ljubljani [Elektronski vir] / Tamara Pahor in Karmen Zupančič. -El. članek. -Ilustr. -"Način dostopa (URL): "https://www.fvv.um.si/ProgramskaSkupina/studentski-zbornik.pdf. -Nasl. z nasl. zaslona. -Opis vira z dne 18. 10. 2016. -Bibliografija: str. 60-61. -Povzetek

V: Varnost v lokalnih skupnostih [Elektronski vir] / urednik Gorazd Meško, sourednik Rok Hacin. -Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2016. -ISBN 978-961-6821-58-2. -Str. 38-61.

343.3/.7:504.9

COBISS.SI-ID 320791437 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

9.

    CONTEMPORARY topics in education IV [Elektronski vir] : part I / editors Janez Vogrinc and Iztok Devetak. -E-knjiga. -Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)) : ilustr.

"Način dostopa (URL): "http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. -"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. -Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. -Kazalo

ISBN 978-961-253-254-3 (pdf) : brezplačno

37.01(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 14176771

10.

    VSAK otrok si zasluži najboljšega učitelja / uredili Tatjana Devjak ... [et al.]. -1. izd., 1. natis. -Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). -253 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. -O avtorjih in avtoricah: str. 247-250. -Bibliografija pri vseh prispevkih. -Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. -Kazalo

ISBN 978-961-253-253-6

37.012(082)

COBISS.SI-ID 30467020837(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

11.

TOLAR, Mirjam
    Avtoriteta učitelja v osnovni šoli : magistrsko delo / Mirjam Tolar. -Železniki : [M. Tolar], 2020. -46 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6210. -Mentor Janez Krek. -Bibliografija: str. 37-38. -Izvleček ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 15047939373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

12.

    INTERNATIONAL perspectives on transition to school : reconceptualising beliefs, policy and practice / edited by Kay Margetts and Anna Kienig. -London ; New York : Routledge, 2013. -XIV, 160 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. -Kazalo

ISBN 978-0-415-53613-4 (broš.)
ISBN 978-0-415-53612-7 (trda vezava)

373.22

COBISS.SI-ID 16203267

13.

    TRANSITIONS to school : international research, policy and practice / Bob Perry, Sue Dockett, Anne Petriwskyj, editors. -Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2014. -XVI, 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International perspectives on early childhood education and development ; vol. 9)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-007-7349-3
ISBN 978-94-007-7350-9 (el. knjiga)
doi: 10-1007/978-94-007-7350-9

373.2

COBISS.SI-ID 16232963373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

14.

BERLEC, Ksenja
    Stališča staršev in strokovnih delavcev o pomenu enodnevnega sprejema otrok v bolnišnico : diplomsko delo / Ksenja Berlec. -Ljubljana : [K. Berlec], 2020. -XII, 54 str. : tabele ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6206. -Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. -Bibliografija: str. 49-54. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:614.21(043.2)

COBISS.SI-ID 14619139

15.

BRULC, Patricija
    Primerjava počitka predšolskih otrok v mestnem in podeželskem vrtcu : diplomsko delo / Patricija Brulc. -Ljubljana : [P. Brulc], 2020. -VI, 55 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6209. -Mentorica Tatjana Devjak. -Bibliografija: str. 40-41. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 14795267

16.

DOLŽAN, Klavdija
    Prve slikanice za otroke : diplomsko delo / Klavdija Dolžan. -Ljubljana : [K. Dolžan], 2020. -34 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6205. -Mentorica Milena Mileva Blažić. -Bibliografija: str. 32-34. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 14368259

17.

GRAŠIČ, Vid
    Primerjava predbralnih in predpisalnih spretnosti slovenskih in danskih 5-letnih otrok : diplomsko delo / Vid Grašič. -Ljubljana : [V. Grašič], 2020. -50 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6212. -Mentorica Darija Skubic. -Bibliografija: str. 45-49. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:37.011.251(043.2)

COBISS.SI-ID 15663107

18.

MEDIŽEVEC, Tjaša
    Obravnava motiva spolnosti v izbranih slikanicah : diplomsko delo / Tjaša Mediževec. -Ljubljana : [T. Mediževec], 2020. -68 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6224/. -Mentorica Milena Mileva Blažić. -Bibliografija: str. 68. -Izvleček ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 16519683

19.

MREŽAR, Tinkara
    Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov : diplomsko delo / Tinkara Mrežar. -Ljubljana : [T. Mrežar], 2020. -96 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6187/. -Mentorica Alenka Polak, somentorica Polona Gradišek. -Bibliografija: str. 68-70. -Povzetek ; Summary. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16530179

20.

ŠKETA, Timeja
    Vpeljevanje elementov Reggio Emilia koncepta v Vrtcu Gornji Grad : magistrsko delo / Timeja Šketa. -Ljubljana : [T. Šketa], 2020. -X, 159 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6213. -Mentorica Sanja Berčnik. -Bibliografija: str. 94-100. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 15671811

21.

ŠUŠTAR, Petra
    Pomen družinske pismenosti za razvoj in učenje govora predšolskih otrok : diplomsko delo / Petra Šuštar. -Ljubljana : [P. Šuštar], 2020. -75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6197. -Mentorica Darija Skubic. -Bibliografija: str. 69-71. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:81-028.31(043.2)

COBISS.SI-ID 13177091373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

22.

OGRIZEK, Maša
    Ljubo doma : naloge / Maša Ogrizek ; ilustrirala Tanja Komadina. -[Trst] : ZTT = EST, [2019] ([s. l. : s. n.]). -22 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-88-7174-248-9 : 3 EUR

373.32.016:81(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 10825708376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

23.

GUBENŠEK, Mateja
    Kmetijstvo [Elektronski vir] : učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti / avtorici Mateja Gubenšek in Tea Suhoveršnik ; mentorica Mojca Vrhovski. -E-knjiga. -Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF, (57 str.))

"Način dostopa (URL): "https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf. -"Način dostopa (URL): "http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf. -Opis vira z dne 18. 5. 2020. -Bibliografija: str. 53

376

COBISS.SI-ID 15790083

24.

HOČEVAR-Boltežar, Irena
    Razcepi v orofacialnem področju in drugi razlogi za artikulacijske motnje [Elektronski vir] : študijsko gradivo / Irena Hočevar Boltežar, Maja Šereg Bahar. -E-knjiga. -Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Logopedija in surdopedagogika, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF, 39 str.) : ilustr.

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6222/. -Ov. nasl. -Opis vira z dne 21. 5. 2020. -Bibliografija: str. 38-39

376-056.264

COBISS.SI-ID 16315395

25.

KROPIVŠEK, Manca
    Življenje včasih in v današnjem času [Elektronski vir] : predmet družboslovje : razred: 4. ali 5. razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom / avtorici Manca Kropivšek, Neža Vidmar ; mentorica Mojca Vrhovski. -E-knjiga. -Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. -1 spletni vir (2 datoteki PDF, (21, 35 str.))

"Način dostopa (URL): "https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -"Način dostopa (URL): "https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -"Način dostopa (URL): "http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -"Način dostopa (URL): "http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -Opis vira z dne 18. 5. 2020

376

COBISS.SI-ID 15783683

26.

VIDIC, Nina, specialna in rehabilitacijska pedagogika
    Delovna knjižica za pouk naravoslovja [Elektronski vir] : Čutilo: TIP / avtorici Nina Vidic in Ema Zupan ; mentorica Mojca Vrhovski. -E-knjiga. -Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF, (26 str.))

"Način dostopa (URL): "https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploadhttps://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -"Način dostopa (URL): "http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. -Opis vira z dne

376

COBISS.SI-ID 15861251376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

27.

BEŠTER, Ana, 1992-
    Vpogled v sistem pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami preko implementacije programa Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava = Insight into the system of assistance to children and adolescents with emotional and behavioral difficulties through the programme Intensive mobile social-pedagogical treatment : magistrsko delo / Ana Bešter. -Kranj : [A. Bešter], 2020. -90 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6214/. -Besedilo v slov. -Mentorica Nataša Zrim Martinjak. -Bibliografija: str. 81-90. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

376:316.444.5(043.2)

COBISS.SI-ID 15721475

28.

ČERNE, Tanja, 9.6.1970-
    Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo : doktorska disertacija / Tanja Černe. -Ljubljana : [T. Černe], 2020. -XI, 423 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6215/. -Mentorica Mojca Juriševič. -Bibliografija: str. 278-306. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

376.1-056.264:37.015.3(043.2)

COBISS.SI-ID 15736067

29.

MAROLT, Patricija
    Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju = Attitudes of special education teachers towards motherhood of people with intellectual disabilities : magistrsko delo / Patricija Marolt. -Ljubljana : [P. Marolt], 2020. -80 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6198. -Besedilo v slov. -Mentorica Erna Žgur. -Bibliografija: f. 72-77. -Izvleček ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 13181955

30.

MLINARIČ, Petra, 1992-
    Timsko delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z učitelji kot dejavnik njihovega profesionalnega razvoja = Special education teachers' teamwork with primary education teachers as a factor contributing to their professional development : magistrsko delo / Petra Mlinarič. -Ljubljana : [P. Mlinarič], 2020. -IV, 107 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6219/. -Besedilo v slov. -Mentorica Alenka Polak. -Bibliografija: str. 82-87. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 16015875

31.

RAMADANI Rasimi, Teuta
    Expressive and receptive semantic skills in hearing impaired children : doctoral thesis / Teuta Ramadani Rasimi. -Ljubljana : [T. Ramadani Rasimi], 2020. -[XVI], 229 f. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6225/. -Mentorica Darija Skubic, somentorica Martina Ozbič. -Bibliografija: f. 191-217. -Abstract ; Povzetek. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

376.1-056.263:37-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 1654272339 Etnologija.

32.

    MOČNI, modri in dobri [Elektronski vir] : junaki v slovenski folklori / uredila Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod povzetka Jeremi Slak]. -1. e-izd. -El. knjiga. -Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. -283 str. : Ilustr. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 48)

"Način dostopa (URL): "https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1. -Nasl. z nasl. zaslona. -Opis vira z dne 14. 11. 2019. -Besedilo v pdf obsega 288 str. -Bibliografija pri vseh poglavjih. -Summary. -Kazalo

ISBN 978-961-06-0263-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602637

398:94(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 3022837765 Naravoslovne vede

33.

BOYD, Joe, izobraž.
    Understanding science 3 : teacher's resource book / Joe Boyd, Walter Whitelaw and Peter Warren. -London : John Murray, 1991. -235 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7195-4825-X

5

COBISS.SI-ID 13541891

34.

    SUGAR challenge. -Hatfield : The Standing Conference on Schools' Science and Technology, 1985. -23 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Experimenting with industry ; 4)

ISBN 0-86357-022-4

5

COBISS.SI-ID 26274851 Matematika.

35.

RAZPET, Marko
    Geometrija v Šulbasutrah [Elektronski vir] : študijsko gradivo : zgodovina matematike / Marko Razpet. -E-knjiga. -Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF, 33 str.)

"Način dostopa (URL): "http://www.pef.uni-lj.si/matwww/sulbasutre.pdf. -"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6216/. -Ov. nasl. -Opis vira z dne 18. 5. 2020. -Bibliografija: str. 33

511.4

COBISS.SI-ID 1576089951(043.2) Matematika.

36.

PEČAR, Lidija, 1992-
    Zveza med obsegom in ploščino konveksnih štirikotnikov : magistrsko delo / Lidija Pečar. -Ljubljana : [L. Pečar], 2020. -48 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6218/. -Mentor Matija Cencelj. -Bibliografija: str. 48. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak, Poučevanje, Predmetno poučevanje

51(043.2)

COBISS.SI-ID 1601177953 Fizika.

37.

    HOT and cold : a teacher's guide / ESG Primary science & technology team, City of Birmingham ; [drawings by Hillary Briscoe]. -Chesterfield : Technology teaching systems limited, 1988. -30 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

53

COBISS.SI-ID 1347200354 Kemija.

38.

    CHEMISTRY of esters / devised by Don Linnell. -London : The standing conference on schools' science and technology ; Hatfield : The association for science education, 1986. -29 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Experimenting with industry ; 11)

ISBN 0-86357-029-1

54

COBISS.SI-ID 1384473961 Medicina.

39.

    GLASBA in avtizem / urednici Katarina Habe Barbara Sicherl Kafol. -1. izd., 1. natis. -Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). -135 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. -Kazalo. -Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-253-256-7

616.896-053.2(082)
615.851.8:78(082)

COBISS.SI-ID 304589568

40.

HOČEVAR-Boltežar, Irena
    Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora : [učbenik] / Irena Hočevar Boltežar. -2. prenovljena izd. -Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). -181 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. -Bibliografija: str. 170-177

ISBN 978-961-253-257-4

612.78(075.8):616.22-008.5

COBISS.SI-ID 13876483615.851 Pomoč z umetnostjo.

41.

WEISS, Brian, 1944-
    Zdravilna moč regresije : resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacientke in terapije, ki je spremenila njuni življenji / Brian L. Weiss ; [prevedla Jana Lavtižar]. -Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). -239 str. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: Many lives, many masters. -Tiskano po naročilu. -O avtorju: str. 239 in na zadnjem zavihku ov. -Predgovor k slovenski izdaji / Asya Širovnik Moškon: str. 11-13

ISBN 978-961-7090-24-6 : 23,90 EUR

615.851(092)

COBISS.SI-ID 30367078473/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

42.

BIENALE slovenskega oblikovanja Brumen (9 ; 2019 ; Ljubljana)
    [Deveti]
    9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen = 9th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 2. 10.-19. 12. 2019 / [urednik Ajda Schmidt ; besedila Samo Ačko ... [et al.] ; prevodi Hana Cirman, Ajda Schmidt ; portreti žirantov Robert Ilovar]. -Ljubljana : Fundacija Brumen, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). -397 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in angl. -300 izv. -Kazalo

ISBN 978-961-94106-6-0 : 35 EUR

766(497.4)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 302881536

43.

MERKAČ, Franc
    V lesu = Im Holz = In wood / [[avtor], prevod v nemščino, fotografije lesenih objektov] Franc Merkač ; [spremna beseda Polona Škodič ; prevod v angleščino Andreja Blažič Klemenc]. -Celovec = Klagenfurt : Fran, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). -70 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. -Besedilo v slov., nem. in angl. -Leseni unikati s slogovno razpoznavno identiteto = Holzunikate mit stilistisch erkennbarer Identität = Unique wooden creations with distinctive qualities / Polona Škodič: str. 5-10. -O avtorju: str. 68-70

ISBN 978-3-902832-19-1 : 20,00 EUR

745.51(436=163.6):929Merkač F.

COBISS.SI-ID 586184473/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

44.

NAVERŠNIK, Andreja
    Beg pred Turki : Ekspresionistična risba Frana Tratnika : diplomsko delo / Andreja Naveršnik. -Ljubljana : [A. Naveršnik], 2020. -37 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6220/. -Mentorica Metoda Kemperl. -Bibliografija: str. 34-36. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75(043.2)

COBISS.SI-ID 1601843578 Glasba.

45.

LOOS, Helmut
    Resna glasba - moderna umetnostna religija [Elektronski vir] : Beethoven in druga božanstva / Helmut Loos ; [prevod Matjaž Barbo]. -1. e-izd. -E-knjiga. -Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (146 str.))

"Način dostopa (URL): "https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/190/287/4938-1. -Prevod dela: E-Musik Kunstreligion der Moderne. -Spremna beseda prevajalca: str. 143-146. -Bibliografija: str. 141-142 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-06-0299-6 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602996

78.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 30440729679 Zabava. Igre. Šport

46.

LONČAR, Tjaša
    Domišljija odkriva tvojo igrivost : otroške igre, ki spodbujajo radovednost in ustvarjalnost / Tjaša Lončar ; [fotografija Studio F4, Edita Fric s.p.]. -1. izd. -Velenje : samozal., 2018 (Ribnica : P & G). -247 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-935-7 : 28,50 EUR

793.5/.7(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 29753036881 Jezikoslovje

47.

    ACADEMIC writing from cross-cultural perspectives [Elektronski vir] : exploring the synergies and interactions / Agnes Pisanski Peterlin and Tamara Mikolič Južnič (eds.). -1st ed. -E-knjiga. -Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (251 str.)) : ilustr. - (Book series Translation Studies and Applied Linguistics, ISSN 2712-3855)

"Način dostopa (URL): "https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/212/313/5120-1. -Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih. -Kazalo

ISBN 978-961-06-0308-5 (pdf) : brezplačno

81'25(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304622848811.111(043.2) Angleščina.

48.

ŠPRAH, Lea, 1994-
    Disleksija pri učencih, ki se izobražujejo v angleškem jeziku : magistrsko delo / Lea Šprah. -Ljubljana : [L. Šprah], 2020. -VIII, 102 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Dostopno tudi na: "http://pefprints.pef.uni-lj.si/6217/. -Mentorica Milena Košak Babuder, somentorica Karmen Pižorn. -Bibliografija: str. 80-84. -Povzetek ; Abstract. -Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

811.163.6:376(043.2)

COBISS.SI-ID 1600921982 Književnost nasploh.

49.

OVČINA, Damir
    Ko sem bil hodža : roman o Sarajevu / Damir Ovčina ; iz sarajevščine prevedla Polona Glavan. -1. natis. -Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). -482 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje.Roman.Otroci Slave)

Prevod dela: Kad sam bio hodža. -900 izv. -Ob izidu slovenskega prevoda / prevajalka : str. 481-482

ISBN 978-961-274-114-3 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-274-107-5 (broš.) : 23 EUR

821.163.4(497.6)-311.2

COBISS.SI-ID 303695360821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

50.

    IDEOLOGY in the 20th century [Elektronski vir] : studies of literary and social discourses and practices / edited by Jonatan Vinkler, Ana Beguš, Marcello Potocco. -E-knjiga. -Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. -1 spletni vir (1 datoteka PDF (236 str.))

"Način dostopa (URL): "http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-99-3.pdf. -"Način dostopa (URL): "http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-28-3/index.html. -Nasl. z nasl. zaslona. -Opis vira z dne 7. 5. 2020. -Bibliografija pri večini prispevkov. -Povzetek. -Kazalo

ISBN 978-961-7055-99-3 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-7055-28-3 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-7055-99-3

82.09:316.75(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303309312

51.

VAN Ghent, Dorothy
    The English novel : form and function / Dorothy Van Ghent. -New York : Harper & Row, 1967. -332 str. ; 21 cm. - (Perennial library ; 117)

821.111.09

COBISS.SI-ID 13846019821.111(73) Ameriška književnost.

52.

GIBRAN, Kahlil, 1883-1931
    Nori mož ; Zemeljski bogovi / [[besedilo in] slike] Kahlil Gibran ; [prevedel Žiga Valetič]. -1. izd. -Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). -126 str. : ilustr. ; 17 cm

Izv. stv. nasl.: Madman ; The earth gods. -Tiskano po naročilu. -Kronologija Gibranovega življenja: str. 119-126

ISBN 978-961-94910-0-3 : 14 EUR

821.111(73)-82

COBISS.SI-ID 303298304821.112.2 Nemška književnost.

53.

KUHLMANN, Torben
    Edison : skrivnost pogrešanega mišjega zaklada / Torben Kuhlmann ; [prevedla Ana Ambrož Strle]. -Izola : Grlica, 2020. -[104] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-244-333-7

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 302903808

54.

RADINGER, Elli H.
    Modrost starih psov : od pasjih starčkov se lahko naučimo, kaj je res pomembno v življenju in kako nanj gledati bolj sproščeno / Elli H. Radinger ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Shutterstock, razen Primož Bajt ... et al.]. -1. izd., 1. dotis. -Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). -320 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Die Weisheit alter Hunde. -2.000 izv. -Bibliografija z opombami: str. 317-320

ISBN 978-961-01-5621-5 : 24,99 EUR

821.112.2-94:636.7(092)

COBISS.SI-ID 304079616821.131.1 Italijanska književnost.

55.

D'OSUALDO, Alessandro
    Relé und das Glück = Rele in Sreča = [Relé e la Felicità = Relé et le Bonheur] / Disuald ; Übersetzung von Sabrina Nonnini [v nem.], tr[aduzione] Riccardo Ruttar [v slov.], [traduction in français par Hélène et Osvaldo Coïsson ; conte e dissens di, racconto e disegni di Alessandro D'Osualdo e Emanuela Castellani]. -[S.l.] : Editsions devant daur, [1994] (Ud[ine] : La Tipografica). -[38] str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Besedilo (it. in franc.)je tiskano v medsebojno obratni smeri (nem. in slov.)

821.131.1-93-34

COBISS.SI-ID 422636821.163.6 Slovenska književnost.

56.

KREMPL, Urša
    Trmast osliček / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. -Domžale : Studio Hieroglif, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). -[16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Izšlo kot priloga revije Zmajček. -Potiskani notr. str. ov. -3.000 izv.

ISBN 978-961-94438-9-7

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 304367104

57.

MIHELIČ, Mira, 1912-1985
    Svet brez sovraštva : drama v treh dejanjih / spisala Mira Pucova. -V Trstu : Gregorčičeva založba, 1945. -61 str. ; 19 cm

Mira Pucova je psevdonim

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 35205633

58.

TUTA, Jasna
    Moj svet sredi oceana : 32 dni jadranja čez Pacifik v soncu in dežju, v strahu in smehu / [[besedilo in] fotografije] Jasna Tuta ; [ilustracije Elena Brighittini]. -2. izd. -Trst : samozal. J. Tuta, 2019 ([s. l.] : Sinegraf). -149 str. : ilustr. ; 24 cm

Janin svet sredi oceana / Mitja Tretjak: str. 7-8

ISBN 979-12-200-5699-1

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 10721516
Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 27. 5. 2020