COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAREC 20180 SPLOŠNO.


1. Jamey Acosta, Comprehension and critical thinking : grade 6, Huntington beach, Shell education, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11937609]

2. Nataša Golob, Na pergamentu in papirju : rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk : [vodnik po razstavi], Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 292763904]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3. Vanessa Pipan, Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Pipan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5009. [COBISS.SI-ID 11942217]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


4. Mateja Kos, Alenka Miškec, Tomaž Lazar, Nataša Nemeček, Saša Rudolf, Žiga Šmit, Zora Žbontar, Mihael Budja, Tomislav Kajfež, Katja Mahnič, Eva Menart, Nives Ogrinc, Urša Pajk, Daša Pavlovič, Miran Pflaum, Tjaša Tolar, Matija Turk, Peter Turk, Anton Velušček, Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 292033280]


1 FILOZOFIJA.


5. Terry Eagleton, Upanje brez optimizma, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 293552384]


159.9 PSIHOLOGIJA.


6. Peg Dawson, Richard Guare, Executive skills in children and adolescents : a practical guide to assessment and intervention., (The Guilford practical intervention in the schools series), 2nd ed., New York, London, Guilford Press, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11938121]

7. Christian Gostečnik, Bolečina ločenosti, (Monografije FDI, 21), (Znanstvena knjižnica, 58), Ljubljana, Brat Frančišek, Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut, 2018. [COBISS.SI-ID 292889600]

8. James M. Lang, Small teaching : everyday lessons from the science of learning, 1st ed., San Francisco, CA, Jossey-Bass, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11953737]

9. Jennifer Moore-Mallinos, Čustva : kaj pomenijo?, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 291604480]

10. Tatjana Rožič, Supervizija v psihoterapiji : regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji, 1. izd., Ljubljana, Vienna, Sigmund Freud University Press, 2015. [COBISS.SI-ID 280379904]


17 ETIKA.


11. Janez Juhant, Mateja Pevec Rozman, Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56), Ljubljana, Teološka fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 290198784]


3 DRUŽBENE VEDE


12. Daša Ganna Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič, Jaz, midva, mi 7 : samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 293666048]

13. Emma Goldman, Feministični eseji, 1. izd., Koper, Libris, 2017. [COBISS.SI-ID 292963840]

14. Reece Jones, Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2017. [COBISS.SI-ID 293244672]


316 SOCIOLOGIJA.


15. Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2017. [COBISS.SI-ID 293519872]

16. Vlado Kotnik, Homo academicus in mediji : Bourdieujevske meditacije, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. [COBISS.SI-ID 288007424]

17. Eric W. Rothenbuhler, Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 286429184]

18. Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, 18), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. [COBISS.SI-ID 292673792]

19. Claude M. Steele, Whistling Vivaldi : how stereotypes affect us and what we can do, (Issues of our time), 1st ed., New York, London, W. W. Norton & Company, 2011. [COBISS.SI-ID 67845121]


33 GOSPODARSTVO


20. Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matjaž Denac, Dijana Močnik, Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo : slovenski podjetniški observatorij 2017, (Slovenski podjetniški observatorij (Maribor)), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2018, doi: 10.18690/978-961-286-135-3. [COBISS.SI-ID 93945857]

21. Guy Standing, Prekariat : nevarni novi razred, (Zbirka Krt, 184), Ljubljana, Krtina, 2018. [COBISS.SI-ID 293361920]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


22. Ines Stajan, Spletno nasilje : nova oblika medvrstniškega nasilja : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Stajan], 2018. [COBISS.SI-ID 11952713]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


23. Children's rights, educational research and the UNCRC : past, present and future, Didcot, Symposium Books, 2016. [COBISS.SI-ID 61130338]

24. Martin V. Covington, Linda Marie Von Hoene, Dominic Jon Voge, Life beyond grades : designing college courses to promote intrinsic motivation, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11952969]

25. Education for development, Pula, Juraj Dobrila University of Pula, Department of Educational Sciences, 2014. [COBISS.SI-ID 1537363396]

26. Forschungsperspektiven 9, (Forschungsperspektiven, Bd. 9), Wien, LIT, 2017. [COBISS.SI-ID 11946313]

27. Forschungsperspektiven : fokus unterrichtspraxis : projekte, modelle und konzepte, (Forschungsperspektiven), Wien, LIT, 2017. [COBISS.SI-ID 11946057]

28. John A. C. Hattie, Vidno učenje za učitelje : maksimiranje učinka na učenje, Griže, Svetovalno-izobraževalni center MI, 2018. [COBISS.SI-ID 293468160]

29. Jane Nelsen, Pozitivna disciplina, Griže, Svetovalno-izobraževalni center MI, 2014. [COBISS.SI-ID 275491584]

30. Marc Smith, Jonathan Firth, Psychology in the classroom : a teacher's guide to what works, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11929673]

31. Teaching comparative education : trends and issues informing practice, (Oxford studies in comparative education), Oxford, Symposium Books, 2016. [COBISS.SI-ID 62445666]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


32. Miroslav Huzjak, Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Huzjak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5012. [COBISS.SI-ID 11947849]

33. Martina Kač Nemanič, Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Kač Nemanič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5013. [COBISS.SI-ID 11947081]

34. Mojca Pečar, Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Pečar], 2018. [COBISS.SI-ID 11957577]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


35. Governance of educational trajectories in Europe : pathways, policy and practice, London [etc.], Bloomsbury Academic, 2017. [COBISS.SI-ID 11932233]

36. International schools : current issues and future prospects, (Oxford studies in comparative education, Vol. 26, št. 2), Didcot, Oxford, United Kingdom, Symposium Books, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11932745]

37. Knowledge and the study of education : an international exploration, (Oxford studies in comparative education, Vol. 27, št. 1), Oxford, United Kingdom, Symposium Books, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11931721]

38. Religion and education : comparative and international perspectives, (Oxford studies in comparative education, Vol. 27, št. 2), Oxford, United Kingdom, Symposium Books, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11932489]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


39. Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju, 1. izd., Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281. [COBISS.SI-ID 93155841]

40. Juliet Robertson, Messy maths : a playful, outdoor approach for early years, Bancyfelin, Independent thinking press, 2017. [COBISS.SI-ID 11952201]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41. Diana Baloh, Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu : diplomsko delo, Zgornji Tuhinj, [D. Baloh], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4997. [COBISS.SI-ID 11930185]

42. Darja Cencelj, Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Cencelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5011. [COBISS.SI-ID 11945289]

43. Nina Lapanja, Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Lapanja], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4996. [COBISS.SI-ID 11930441]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


44. Marija Pisk, Zalka Uršič, Sabina Višček, Berem z iksom 2 : dodatne vaje za branje v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293426688]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


45. Katarina Ančimer Aljaž, Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Ančimer Aljaž], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5008. [COBISS.SI-ID 11941705]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46. Andreja Gamser Abram, Vanda Kočar Junkar, Marysia Szmatula Černe, Hiška znanja : [delovni listi za Posebni program vzgoje in izobraževanja], 1. izd., Ljubljana, Center Janeza Levca, 2017. [COBISS.SI-ID 290643200]

47. Kenneth G. Shipley, Julie G. McAfee, Assessment in speech-language pathology : a resource manual, 5th ed., Boston, MA, USA, Cengage Learning, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11938633]

48. Treatment of language disorders in children, (Communication and language intervention series), 2nd ed., Baltimore, Brookes Publishing, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11953481]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49. Karmen Javornik, Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Javornik], 2018. [COBISS.SI-ID 11957065]

50. Anja Kleinberger, Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kleinberger], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4999. [COBISS.SI-ID 11936841]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


51. Mobility scoreboard : higher education background report, (Eurydice Report), Luxembourg, Publications Office of the European Union, cop. 2016, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/b7/EN_Mobility_Scoreboard.pdf, doi: 10.2797/7958. [COBISS.SI-ID 1169731]

52. Modernisation of higher education in Europe : academic staff : Eurydice report, Luxembourg, Publications Office of the European Union, cop. 2017, doi: 10.2797/9642. [COBISS.SI-ID 1184067]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


53. Špela Kaplja, Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom, Ponatis, Radomlje, Društvo za globoko ekologijo Terra Anima, 2017. [COBISS.SI-ID 289396992]


39 ETNOLOGIJA.


54. Janez Bogataj, Kamnarji in kamnoseki : Log nad Dobovcem, Povir, Hotavlje, Naklo, (Domače obrti na Slovenskem), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/116721498. [COBISS.SI-ID 1113644126]

55. Janez Bogataj, Pletarji : Gomila, Grabe, Bučkovci, Dolski, (Domače obrti na Slovenskem), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/117314129. [COBISS.SI-ID 1114331230]

56. Janez Bogataj, Puškarji : Kamnik pod Krimom, Borovlje/Ferlach (Avstrija), Zg. Duplje, Kamnik, Ljubljana, (Domače obrti na Slovenskem), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/116137283. [COBISS.SI-ID 1114331486]

57. Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni : pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, (Zbirka Folkloristika, 8), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 293440256]

58. Pravljice nekdanje Sovjetske zveze, 1. izd., Ljubljana, Linguarus, 2017. [COBISS.SI-ID 291917568]

59. Franz Xaver von Schönwerth, The Turnip princess and other newly discovered fairy tales, (Penguin classics), New York, Penguin Books, 2015. [COBISS.SI-ID 39026221]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


60. Preparing informal science educators : perspectives from science communication and education, Cham, Springer international publishing, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11955017]


51 MATEMATIKA.


61. Sergei Aleksandrovich Dorichenko, A Moscow math circle : week-by-week problem sets, (MSRI mathematical circles library, 8), Berkeley, Calif., Mathematical Sciences Research Institute, Providence. R.I., American Mathematical Society, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11938377]

62. Marija Pisk, Računam in pišem z iksom : komplet dodatnih vaj za 1. razred, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293426176]


53 FIZIKA.


63. Lillian C. McDermott, Peter S. Shaffer, Tutorials in introductory physics, (Prentice Hall series in educational innovation), 1st ed., Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, cop. 2002. [COBISS.SI-ID 11953225]


54 KEMIJA.


64. Tomaž Makovec, Toliko ml? : kemijsko računstvo v medicini : zbirka nalog z rešitvami in postopki reševanja, Ljubljana, samozal., 2017. [COBISS.SI-ID 292477696]


54(043.2) KEMIJA.


65. Aleš Peternelj, Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Peternelj], 2018. [COBISS.SI-ID 11955273]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


66. Mateja Nadbath, Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 4, Meteorološka opazovanja II, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2016. [COBISS.SI-ID 289904384]

67. Gregor Vertačnik, Renato Bertalanič, Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2017. [COBISS.SI-ID 292317696]

68. Alma Bavdek, Alenka Čuk, Andrej Mihevc, Magda Peršič, Slavko Polak, Muzej krasa : vodnik stalne razstave, Postojna, Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2015. [COBISS.SI-ID 280281088]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


69. Marijan Govedič, Velike školjke celinskih voda Slovenije : razširjenost, ekologija, varstvo, (Življenje okoli nas), Miklavž na Dravskem polju, Center za kartografijo favne in flore, 2017. [COBISS.SI-ID 93303297]


61 MEDICINA.


70. Christian Gostečnik, Relacijska družinska terapija, (Monografije FDI, 5), Ljubljana, Brat Frančišek, Frančiškanski družinski inštitut, 2004. [COBISS.SI-ID 215802880]

71. Paul T. Mason, Randi Kreger, Ne stopajte več po prstih : kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo, (Zbirka Knjiga kot zdravilo), 1. ponatis [i. e. 2. izd.], Ljubljana, Chiara, 2015. [COBISS.SI-ID 280615680]


61(043.2) MEDICINA.


72. Aleksandra Schuller, Telo, ki ve : Disciplina Avtentično gibanje : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Schuller], 2017. [COBISS.SI-ID 11955529]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


73. Dragica Pešaković, Andrej Šafhalter, Doroteja Kobal Černe, Prava tehnika 7, Učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole, [fotografije Dragica Pešaković, Shutterstock in drugi viri], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 293404160]

74. Stjepan Androlić, Prava tehnika 6, Učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole, [fotografije David Guček ... et al.], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 293403904]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


75. Peter Wohlleben, Wohllebnov vodnik po gozdu : [prepoznavanje živali in rastlin - odkrivanje ekosistema], (Narava na dlani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293505280]


64 GOSPODINJSTVO.


76. Darja Kocjan Ačko, Andrej Goljat, Krompir, Ponatis, Ljubljana, Kmečki glas, 2018. [COBISS.SI-ID 293740032]

77. Darja Lovšin, Slovenska diabetična kuharica : izbrani recepti sodobne slovenske kulinarike za vse, ki želijo zdravo jesti, (Zbirka Diabetes), Ljubljana, Zavod Diabetes, KUD Strela, 2017. [COBISS.SI-ID 292518400]

78. Remaking home economics : resourcefulness and innovation in changing times, Athens, London, University of Georgia Press, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11952457]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


79. Kristina Ferlan, Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Ferlan], 2018. [COBISS.SI-ID 11957321]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


80. Bojan Knific, Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji, 1. izd., Tržič, Tržiški muzej, 2018. [COBISS.SI-ID 293385216]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


81. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Gotika, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2013, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/171328021. [COBISS.SI-ID 1114333534]

82. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Renesansa, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2009, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/29552149. [COBISS.SI-ID 1114333278]

83. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Romanika, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/73191507. [COBISS.SI-ID 1114333790]

84. Milica Prešeren, Tipično slovensko, Kozolci, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174499874. [COBISS.SI-ID 1114326878]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


85. Friderik Hrast, Slikarstvo kot način življenja, Ljubljana, samozal., 2017. [COBISS.SI-ID 292288256]

86. Katarina Brešan, Klavdija Figelj, Pavla Jarc, Brane Kovič, David Kožuh, Na začetku je bila črta : [70 let likovne ustvarjalnosti v mestu] : pregledna razstava : od začetkov do okoli 1990, Grad Kromberk, 28. 9. 2017 - junij 2018 : od okoli 1990 do danes, Mestna galerija Nova Gorica, 29. 9.-17. 11. 2017, Nova Gorica, Goriški muzej, Kulturni dom, 2017. [COBISS.SI-ID 292828928]

87. Tina Ponebšek, Kaja Žgur, Tanja Cigoj, Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona, 1. izd., Ajdovščina, Pilonova galerija, 2016. [COBISS.SI-ID 287571200]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


88. Letricija Linardić, Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Linardić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4998. [COBISS.SI-ID 11931977]


77 FOTOGRAFIJA.


89. Martha Rosler, Dva spisa o fotografiji, (Fotografija, 2017, 74), Ljubljana, Membrana, 2017. [COBISS.SI-ID 292656640]


78 GLASBA.


90. Peter Ajdič, Preuoske so stazice : Beneški fantje : zgodbe nekega ansambla, Ljubljana, Tiskovna agencija Morel, 2002. [COBISS.SI-ID 117063168]

91. Micheál Houlahan, Philip Tacka, Kodály today : a cognitive approach to elementary music education, (Kodály today handbook series), 2nd ed., Oxford, New York, Oxford university press, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11954249]

92. Udo Rauchfleisch, Musik schöpfen, musik hören : ein psychologischer zugang, (Transparent, Bd. 33), Göttingen, Zürich, Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1996. [COBISS.SI-ID 11929417]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


93. Marina Dekleva, Mateja Videmšek, Milan Čoh, Damir Karpljuk, Branko Dekleva, Igriva atletika : program atletike za otroke, Ljubljana, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2017. [COBISS.SI-ID 288711680]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


94. Borut Pistotnik, Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe, Popravljena izd., Ljubljana, Fakulteta za šport, 2017. [COBISS.SI-ID 289809408]


81 JEZIKOSLOVJE


95. Key data on teaching languages at school in Europe, (Key data on teaching languages at school in Europe), 2017 ed., Brussels, Publishing Office of the European Union, cop. 2017, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/06/KDL_2017_internet.pdf, doi: 10.2797/04255. [COBISS.SI-ID 1179459]


811.111 ANGLEŠČINA.


96. Nevenka Jesenik, Jana Kunčič, Znam za več, iAngleščina 9+ : zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290171392]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


97. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak, Slovenščina 8, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293169152]

98. Nana Cajhen, Neža Cigüt, Nevenka Drusany, Irena Hodnik, Dragica Kapko, Petra Podlesnik, Znam za več, Slovenščina 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284544256]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


99. Hans Christian Andersen, Grdi raček, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292672512]

100. Bandi, Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2018. [COBISS.SI-ID 293286400]

101. Slavenka Drakulić, Mileva Einstein, teorija žalosti, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 293554944]

102. Anna Ehring, Mira in Martin, 1. natis, Hlebce, Zala, 2018. [COBISS.SI-ID 293162496]

103. Euripides, Trojanke, Andromaha, (Zbirka Dialog z antiko, 28), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. [COBISS.SI-ID 292890368]

104. Homerus, Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, (Knjižnica Kondor, zv. 359), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 293399808]

105. Astrid Lindgren, Vsi mi otroci iz Hrupnega, (Zbirka Pisanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293264384]

106. Bárđur Oskarsson, Drevo, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 292990976]

107. Connie Palmen, Ti si rekel, (Zbirka Bralec, 114), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2018. [COBISS.SI-ID 292919040]

108. Prepovedana ljubezen, (Dialog z antiko, 29), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. [COBISS.SI-ID 292975104]

109. Maurice Sendak, Tja, kjer so zverine doma, (Zbirka Velike slikanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013. [COBISS.SI-ID 264993280]

110. Anna Woltz, Aljaska, (Zbirka Z(o)renja), 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293268224]

111. Jack David Zipes, Tales of wonder : retelling fairy tales through picture postcards, Minneapolis, MN, University of Minnesota Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11951945]

112. Sergij Žadan, Vorošilovgrad, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 293553152]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


113. The sorcerer's apprentice : an anthology of magical tales, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11951433]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


114. Milena Beguš, Otroška poezija Alojza Gradnika : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Beguš], 1984. [COBISS.SI-ID 11948873]

115. Verena Buzzi, Utrinki iz sodobne mladinske zamejske književnosti na Goriškem : diplomsko delo, Gorica, Ljubljana, [V. Buzzi], 1989. [COBISS.SI-ID 11948361]

116. Ava Curk, Niko Grafenauer kot mladinski pisatelj : diplomska naloga, Nova Gorica, [A. Curk], 1984. [COBISS.SI-ID 11948617]

117. Nadja Kompara, Grimmove pravljice v naših povojnih izdajah : diplomska naloga, Nova Gorica, [N. Kompara], 1985. [COBISS.SI-ID 11948105]

118. Čelestina Kranjc, Pravljične zgodbe Kristine Brenkove : diplomska naloga, Nova Gorica, [Č. Kranjc], 1986. [COBISS.SI-ID 11949641]

119. Saša Plesničar, Mladinska dela Branke Jurca : diplomska naloga iz mladinske književnosti, Nova Gorica, [S. Plesničar], 1986. [COBISS.SI-ID 11947593]

120. Lavra Rojc, Ingoličeva mladinska proza : diplomska naloga, Nova Gorica, [L. Rojc], 1986. [COBISS.SI-ID 11947337]

121. Dolores Žnidarčič, Pravljične živalske zgodbe : diplomska naloga, Nova Gorica, [Ž. Dolores], 1983. [COBISS.SI-ID 11949129]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


122. Gianni Rodari, The grammar of fantasy : an introduction to the art of inventing stories, New York, Teachers & Writers Collaborative, cop. 1996. [COBISS.SI-ID 11929161]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


123. Mandy Hager, Pesem za kitovo pot domov, (Zbirka Z(o)renja+), 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293268480]
Nagrada: Margaret Mahy, 2015
Nagrada: New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, 2015
Nagrada: Storylines Notable Young Adult Fiction Award, 2015

124. George Orwell, Svoboda ali suženjstvo? : V kitovem trebuhu in drugi eseji, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292496640]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


125. Sinclair Lewis, The prodigal parents, [S. l., s. n.], [2014]. [COBISS.SI-ID 11930953]

126. Kathy Stinson, Violinist, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 278784768]
Nagrada: Best Books for Kids and Teens, TD Children's Literature Award, White Ravens


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


127. Carlo Collodi, Ostržek, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292672768]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


128. Maylis de Kerangal, Na tej točki noči, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 293632000]

129. Maylis de Kerangal, Rojstvo mostu, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 293555456]
Nagrada: Prix Médicis, 2010

130. Charles Perrault, Pepelka, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292673024]

131. Charles Perrault, Rdeča kapica, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292672000]

132. Émile Zola, Umetnina, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 291748352]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


133. Peter Ajdič, Vse to je življenje, Ljubljana, Tiskovna agencija Morel, 1999. [COBISS.SI-ID 100311808]

134. Marta Bartolj, Kje si?, 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293122304]

135. Matej De Cecco, Staša Tome, Črno zlato, črna smrt, (Zbirka Leonora pripoveduje, 2), Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282382080]

136. Matej De Cecco, Staša Tome, Leonorini novi prijatelji, (Zbirka Leonora pripoveduje, 3), Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282382336]

137. Matej De Cecco, Staša Tome, Rojstvo pod morsko gladino, (Zbirka Leonora pripoveduje, 1), Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282380288]

138. Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky, Rozagroza in Plavalava, 2. izd., Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017. [COBISS.SI-ID 290875648]

139. Barbara Fürst, Polomljena kočija, Ponatis 1. izd., Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije, 2017. [COBISS.SI-ID 292527616]

140. Niko Grafenauer, Možbeseda Pedenjped, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2017. [COBISS.SI-ID 292509184]

141. Janko Kos, Misliti Cankarja, Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 293414400]

142. Srečko Kosovel, Pravica : mladi verujejo vate, Pravica, (Zbirka Sanje), Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262432512]

143. Marc Martin, Vse, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293391616]

144. Neža Maurer, Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 293242624]

145. Brane Mozetič, Murenček in Polhek, (Zbirka Lambda, 132), Ljubljana, Škuc, 2017. [COBISS.SI-ID 292661760]

146. Tanja Novak, Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili, 2. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018. [COBISS.SI-ID 293154560]

147. Ljerka Trampuž, Miška in slonček pri gozdnih živalih, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 278337280]

148. Metod Turnšek, Dramatika : velika karantansko-panonska trilogija, Pregledna izd., Ljubljana, samozal. M. Dolgan, 2018. [COBISS.SI-ID 293781248]

149. Gregor Grešak, Ana Porenta, Sara Samsa, Anže Starič, Urša Zalar, Videzi sveta : štiri besedila za mladinska gledališča, (Zbirka Gledeja), 1. izd., Velike Lašče, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, KUD Primož Trubar, 2006. [COBISS.SI-ID 227167232]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


150. Andrej Doblehar, Mestne promenade, Izola, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174513509. [COBISS.SI-ID 1114319966]

151. Andrej Doblehar, Mestne promenade, Ptuj, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174510199. [COBISS.SI-ID 1114319198]

152. Andrej Doblehar, Mestne promenade, Ribnica, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174512445. [COBISS.SI-ID 1114323806]

153. Andrej Doblehar, Mestne promenade, Škofja Loka, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174511236. [COBISS.SI-ID 1114319454]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


154. Anja Čuček, Ana Zalokar : portret, (Pozabljeni Slovenci), (Pozabljeni), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174336732. [COBISS.SI-ID 1113618270]

155. Minka Skabernè : (1882-1965) : pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 15, 11), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 293577728]

156. Martin Turk, Doberdob : roman upornika, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174438548. [COBISS.SI-ID 1113625694]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


157. Nuša Ekar, Ruska kapelica : elegija pod Vršičem, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174444673. [COBISS.SI-ID 1114330718]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO